Home ข่าวสาร สาระ เรียนจบไม่ต้องกลัวตกงาน กับ 5 อาชีพที่ทุกองค์กรอย ากให้ไปทำงานด้วย

เรียนจบไม่ต้องกลัวตกงาน กับ 5 อาชีพที่ทุกองค์กรอย ากให้ไปทำงานด้วย

8 second read
ปิดความเห็น บน เรียนจบไม่ต้องกลัวตกงาน กับ 5 อาชีพที่ทุกองค์กรอย ากให้ไปทำงานด้วย
0

อ ย่ างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง และทำให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ ๆ ที่มีความหลากหล า ยมากขึ้นต ามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ข้ อมูล งานด้านวิทย าศาสตร์ งานด้านการเก็บรวบรวมข้ อมูล และงานด้านวิจัย

หล า ยคนก็กังวล เพราะในยุคนี้ อะไรก็ไม่แน่นอน และสำหรับใครที่ใครเรียนในด้านนี้ ไม่ต้องกังวลแล้วว่า จะตกงาน บางอาชีพถึงขั้นบอ กว่า แค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย หล า ยๆคนเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว

หางานทำก็ย าก ถ้าอ ย่ างนั้นเรามาลองดู อาชีพที่นำมาฝากวันนี้ เผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียน จะมีอาชีพอะไรบ้าง ที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน และนี่ คือ 5 อาชีพ จากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ของมหาวิทย าลัยธร ร ม ศาสตร์ ที่ต้องบอ กเลยว่า เรียนจบเมื่อไหร่ ทุกองค์กรต้องแย่งตัว จะมีอาชีพอะไรบ้างไปดูกัน

นักวิจั ยอาหาร

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตก ร รมอาหาร หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มทางอาหารจากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี นักวิจั ยอาหารที่มีความรู้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตก ร ร มเหล่านี้

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหก ร ร มอาหาร ที่มีการเติบโตอ ย่ างต่อเนื่อง ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนา ธุรกิจอาหารตัวเองให้มีความโดดเด่นกว่าใคร สำนักงานคณะก ร ร มการอาห ารและย า จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ของการพัฒนานักวิจั ยด้านนวัตก ร ร มทางอาหาร ของไท ยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

นัก บิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าลเป็นทรัพย ากรที่ล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศาสตร์และนวัตก ร ร มข้ อมูล จากคณะวิทย าศาสตร์ และเทคโนโลยี การตัดสินใจลงทุ นแต่ละทีก็ต้องทำอ ย่ าง รอบคอบเพราะถ้าเราตัดสินใจพลาด

ธุรกิจอาจเจ๊ง สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจคือ ข้ อมูลทางสถิติ อาทิ ชุดข้ อมูลขนาดใหญ่ ฉะนั้นถ้าใครก็ต ามที่มีความสามารถด้านการจัดการข้ อมูล เตรียมตัวมีงานทำได้เลย

วิศวกรสุดล้ำ

การพัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต วิศวก ร ร มเทคโนโลยีย านยนต์ จากคณะวิศวก ร ร มศาสตร์ เพราะในอนาคตอันใกล้ย านพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมัน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้น

อ ย่ างต่อเนื่องของจำนวนรถไฟฟ้า เพราะงั้นอาชีพวิศวกรย านยนต์เดิมๆ เนี่ย จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ อุตสาหก ร ร มการผลิตย านพาหนะในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรย านยนต์สมัยใหม่นั้น จึงเป็นที่ต้องการ จากฐาน การผลิตอุตสาหก ร ร มย านยนต์ของประเทศไท ยไงล่ะ

นักเทคโนโลยี ชี วภาพ

นั่นเพราะตอบโจทย์พลังงาน ลดโลกร้อน หลักสูตร เทคโนโลยีพลังงานชี วภาพ และการแปรรูปเ ค มี ชี วภาพ จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ประเทศไท ยคือประเท ศแห่งเกษตรก ร ร ม

แต่นอ กจากการผลผลิตด้านการเกษตร ที่นำมาบริโภ คได้แล้วนั้น ยังมีสิ่งนึง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ อุตสาหก ร ร มการเกษตร ก็คือ ก ากเหลือทางการเกษตร แต่ที่จริงแล้ว

ของพวกนี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงาน ชีวภ าพได้ แล้วมันสามารถใช้ทดแทนพลังงาน ฉะนั้น อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ จึงมีความสำคัญ ทั้งต่อภาคอุตสาหก ร ร มและสภาพแวดล้อมโลก

ตำร วจไซเบอร์

ตำร วจยุคใหม่ไม่ต้อง พ ก ปื นพร้อมร ายได้มากมาย หลักสูตรนวัตก ร ร มและการ แปรรูปทางดิจิทัล จากวิทย าลัย นวัตก ร ร ม จากสถานการณ์ ของโลกปัจจุบัน บ่อยครั้งที่เรามักเจอ หล า ยองค์กร

ถูกเจ าะเข้าระบบจากแฮ กเก อร์ เพื่อนำข้ อมูลขององค์กร ไปเผ ยแพ ร่ จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รั ก ษ า ความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัล เพื่ออุ ดช่องโหว่ลดโอกาสการโด นแฮ กจากบุคคลภายนอ ก โดยปัจจุบันยังมีจำนวนผู้ เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มาก จึงทำให้อาชีพผู้รั ก ษ าความปลอ ดภั ยระบบดิจิทัลจึงมีร ายได้สูง

ที่มา  san-sabai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …