Home ข่าวสาร สาระ 9 สิ่งที่ควรทำ กับที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

9 สิ่งที่ควรทำ กับที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง

8 second read
ปิดความเห็น บน 9 สิ่งที่ควรทำ กับที่ดินว่างเปล่า ไม่ให้คนอื่นครอบครอง
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธีดูแลที่ดินว่างเปล่าอ ย่ างไร ไม่ให้ถูกคนอื่น มาสวมรอยครอบครอง ยึดเอาเป็นที่ของตัวเอง เพราะที่ผ่าน มาเห็นหล า ยคนเลยที่มีปัญหากันในเรื่องนี้ ฉนั้นวันนี้เรามีวิ ธีดูแลมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลยย

ที่ดินถือเป็นสมบัติอัน มีค่า ที่ใครๆ ก็อ ย า กจะมีไว้เป็นของตัวเอง บางคน มีที่ดินหล า ยแห่ง บางแห่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ก็มักจะปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้ ไม่ได้เข้าไปจัดการดูแล นานวันเข้าเจ้าข อ งที่ดินไม่ได้สนใจ จนกระทั่งมีผู้อื่นเ ข้ ามาสร้างที่พักพิง

อยู่อาศัยถาวร ทำให้เขานั้นครอบคร องที่ดินนั้นไปโดยปริย า ย เพราะถึงแม้ว่าเจ้าข องที่ดินจะมีโฉนด เป็นผู้ครอบครองที่ถูกต้ องต ามกฏหมายก็ต าม แต่หากมีคน มาใช้ที่ดินของเรา โดยที่เราไม่เข้าไปจัดการดูแล ก็จะกล า ยเป็นการคร อบครองปรปักษ์ที่ดิน

การครอบครองปรปักษ์ หมายถึง บุคคลใดครอบครองทรัพ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเ จตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลา 10 ปีเป็นสังหาริมท รั พ ย์ ได้ครอบครองติดต่อ กันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นจะได้รับกร รมสิทธิ์ ดังนั้นเราจึงได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่ดิน

สำหรับเจ้าของที่ดินที่ไม่ไ ด้เข้าไปใช้ประโยชน์อะไร ปล่อยทิ้งไว้นานๆ หล า ยปีให้ระวัง อาจจะเ สี ยสิทธิ์ในการครอบครอง และควรจะทำต ามคำแนะนำทั้ง 9 ข้ อนี้ เพื่อเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

วิ ธีที่เจ้าของที่ดินควรทำ เพื่อหลีกเ ลี่ ย งการถูกครอบครอง

1 ในกรณีที่หลักหมุดห า ย ควรไปเเจ้งความกับตำร ว จ เพื่อขอ ดำเนินคดีไว้ ไม่ใช่การเเจ้งเป็นหลักฐาน หรือแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน เพราะการทำล า ยหลักหมุด เป็นความผิ ดทางอาญา หลังจากนั้นให้ไปแจ้งที่ดิน เพื่อ ดำเนินการต่อให้เรียบร้อย

2 หากไปดูที่ดิน และมีชาวบ้านอาศัยอ ยู่บริเวณใกล้เคียง ให้เข้าไปสอบถามว่า มีใครมาใช้ที่ดินข องเราบ้างหรือเปล่า

3 ควรรังวัดที่ดินอย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีก ารเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่ง หรือริมน้ำ

4 หมั่นไปดูที่ดินเป็นประจำ อย่ างน้อยที่สุดปีละ 1 ครั้ง

5 ตรวจหลักหมุดว่า ยังอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุด การเคลื่อนย้าย ห า ยไปหรือไม่

6 หากมีผู้อื่น มาอาศัยอยู่ ให้ทำการตกลงกันให้เข้าใจว่า เขากำลังอยู่บนที่ดินของเรา จะเช่า หรือจะซื้ อ หรือจะอย่ างไรก็ควรตกลงกันให้รู้เรื่อง หรือไม่ก็ไล่ออ กไปเลย

7 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่ าน หรือทางรถวิ่งผ่ านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่ านประจำก็ได้

8 ควรแสดงป้ายว่า ที่ดินนี้มีเจ้าของ คนอื่นจะได้รู้ว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้ เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน และเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนว่า ที่ตรงนี้มีเจ้าของ

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …