Home ข่าวสาร สาระ 9 ข้ อที่ควรรู้ ไม่ให้ที่ดินเปล่าถูกคนอื่นค รอ บครอง

9 ข้ อที่ควรรู้ ไม่ให้ที่ดินเปล่าถูกคนอื่นค รอ บครอง

9 second read
ปิดความเห็น บน 9 ข้ อที่ควรรู้ ไม่ให้ที่ดินเปล่าถูกคนอื่นค รอ บครอง
0

ใครที่เป็นนักลงทุ น หรือ กำลังมองหาที่ดินสะสมไว้เป็นท รั พ ย์สินของตัวเอง โปรดพึงระวังให้ดีกับคำว่า ค รอ บครองปรปักษ์ และเตรียมตัวทำความเข้าใจกับเรื่องที่ให้ถ่องแท้ เ พ ร า ะยิ่งคุณมีที่ดิน มากแค่ไหนการดูแลท รั พ ย์สินของท่านก็ยิ่งยุ่งย ากขึ้นไปเรื่อยๆ

เมื่อพูดถึงที่ดินในป ร ะ เ ท ศไ ท ย ไม่ว่าจะเป็นที่ดินประเภทไหน ห่างไกลเท่าไหร่มักมีร า ค าที่ค่อนข้างสูงกันทั้งนั้น เ พ ร า ะที่ดินนี่แหละที่สามารถเป็น มรดกตกทอ ดไว้ให้ลูกหลานในวันหน้า หรือสามารถเพิ่มกำไรได้อ ย่ า ง มหาศาลเพียงไม่กี่ปี ดังนั้นใครที่มีที่ดินควรจะดู แ ล รั ก ษ า และต้องรู้ 9 ข้ อที่เราจะมาบอ กกันในวันนี้ เพื่อประโยชน์สู ง สุ ด ต่ อ ตั วคุ ณเองนะคะ

1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

2 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุดเ สี ยห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เ พ ร า ะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

3 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อ ย่ างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอ ย่ างต่ำ

4 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เ พ ร า ะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

5 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออ กจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

6 หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้นตอนถัดไป

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิ ดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเ ดิ น ผ่ า นหรือเป็นทางรถ เ พ ร า ะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ ใครที่มีที่ดิน มากๆ หรือว่าพอมีที่ดินแล้วไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ ต้องรีบทำต าม 9 ข้ อนี้เลย เพื่อสิทธิและประโยชน์ของตัวเองนะคะ

ที่มา 108archeepparuay ddproperty

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …