Home ข่าวสาร สาระ 7 เรื่องที่หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดกับการใช้รถ ใช้ถนน

7 เรื่องที่หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดกับการใช้รถ ใช้ถนน

8 second read
ปิดความเห็น บน 7 เรื่องที่หล า ยคน มักเข้าใจผิ ดกับการใช้รถ ใช้ถนน
0

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่หล า ยๆคนนั้น มักเข้าใจผิ ดกัน ในการใช้รถบนถนน เชื่อว่าหล า ยคนนั้น มักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ฉนั้นเราจะไปดูกันว่าคุณเองเข้าใจเรื่องเหล่านี้ผิ ดเช่นกันหรือไม่ เพื่อเราจะได้ขับขี่กันปลอ ดภั ยนะทุกคน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเล้ยยย

การใช้รถใช้ถนน ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณค วรคำนึงให้มากที่สุด นั่นก็คือในเรื่องของความสบายใจ และป ล อ ด ภั ย ซึ่งถ้าหากเราประม า ท อาจจะนำพามาซึ่งก ารเกิดเหตุทางรถทางถนนได้ เพราะฉะนั้นแล้ว คนที่ใช้รถใช้ถนนควรต้อ งทำความเข้าใจใหม่ในหล า ยๆ เรื่องที่เราเข้าใจผิ ดมาตลอ ด ถ้าหากเราไม่เข้าใจ อาจจะทำให้เกิดเหตุ และเป็น ภั ยต่อคนรอบข้างของเราได้

1 ความเร็วในการขับขี่

ความเร็วในการขับขี่นั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วแต่ในพื้นที่จะมีสัญญาณป้ ายบอ กการกำหนดความเร็วเอาไว้ เราควรที่จะขับขี่ต ามป้ายจราจร เพื่อที่จะเป็นการลดก ารเกิดเหตุได้มากที่สุด หากเราขับขี่รถในคว ามเร็วสูงในพื้นที่ชุมชน อาจจะทำให้คนที่เดิ นข้ามถนนเกิดเหตุได้

2 เปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เป็นเวลานาน

การที่เราเปิดไฟเลี้ยวนั้น ควรเปิดเฉพาะในกรณีที่เ ราจะเลี้ยวไปทางซ้าย หรือทางขวาเท่านั้น ควรเปิดล่วงหน้าอย่ างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 เมตร เพื่อที่จะเป็นสัญญาณบอ กให้รถคันข้างหลังชลอ และไม่ทำการแซง เพื่อที่จะทำให้เราเลี้ยวได้อย่ างสะดวก และป ล อ ดภั ยมากที่สุด

3 เร่งความเร็วเมื่อไฟเหลือง

หล า ยคนทำพฤติก ร ร มเช่นนี้เป็นจำนวน มาก เมื่อสัญญาณไฟเหลื องมักจะเร่งเครื่อง อาจจะทำให้เกิดการปะท ะกันของฝ่ายตรงข้ามได้ ดังนั้นแล้วไฟเหลืองคือ สัญญาณที่เราควรชะลอรถ ลดความเร็วลง เหยียบเบรคด้วยน้ำหนัก และจังหวะที่พอ ดี พร้อมกับการหยุดรถ ไม่ให้รถของเราเกินเ ส้นสัญญาณจราจร

4 ความเชื่อที่ว่ารถใหญ่ผิ ดเสมอ

ในปัจจุบันผู้คนจำนวน ม ากมักจะเข้าใจผิ ดว่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆ เกิดขึ้นบนท้องถนนก็ต าม คนที่ผิ ดมักจะเป็นรถใหญ่เสมอ แต่ในทางกลับกัน ความจริงแล้ว ควรที่จ ะต้องพิจารณาในทุกทาง

เพื่อที่จะสอ ดคล้องกับความชัดเจน และความถูกต้อง ไม่จำเป็นว่ารถใหญ่จ ะต้องติดเสมอไป ปัจจุบัน มีกล้องหน้ารถติด เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยใ นการบันทึกภาพ และวีดีโอในก ารขับขี่ของเราได้

5 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นเพื่อที่จะตรงไป

การที่เราเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นที่เป็นปุ่มสีแดง เพื่อที่จะขอทางตรงไปข้างหน้า ถือว่าเป็นพฤติก ร ร มหนึ่งที่เร าเห็นกันบ่อยมากบนท้องถนน ซึ่งสิ่งนี้มีความเสี่ยงที่อ าจจะทำให้เกิดเหตุได้ เนื่องจากรถที่มาทางซ้าย และทางขวา หรืออีกฝั่งนึง ไม่รู้เลยว่าเราจะเลี้ย วไปทางไหนกันแน่ เพราะเขาเห็นไฟแค่ด้ านของเขาเท่านั้น อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิ ด คิดว่าเราจะเลี้ยวไปทางนั้น

6 กระพริบไฟสูง

โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่ขับรถ และใช้ถนนนั้น จะทำการกระพริบไฟสูง เพื่อเป็นการเตือนไม่ให้คนที่ขับรถในท างร่วมกันตัดเข้ามาตรงทางข้างหน้า แต่ในบางกรณี แสงไฟรถที่เป็นไฟสูง อาจจะก่อให้เกิดการรบกวนท างสายต าของคนที่สวนเลน มา อาจจะทำให้เกิดเห ตุบนท้องถนนได้ง่าย ดังนั้นควรระมัดระวัง

7 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด

ช่องทางที่มีป้ายสัญญ าณจราจรที่เขียนว่า เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ด หล า ยคนยังมีคว ามเข้าใจผิ ดเรื่องนี้อยู่ เพราะว่าในบางแยก ก็ไม่ได้ใช้กฎเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะแยกใด สามารถใช้เลี้ยวซ้ายผ่ านตลอ ดได้ก็ต าม แต่ก็ต้องดูรถทางขวาด้วย ดังนั้นแล้วสัญญ าณไฟในแต่ละจุด ควรที่จะคำนึงวิเคราะห์ถึงคว ามป ล อ ด ภั ยเป็นที่ตั้ง

ที่มา  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …