Home ข่าวสาร สาระ 7 ประเภทของโฉนดที่ดิน รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอ ก

7 ประเภทของโฉนดที่ดิน รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอ ก

9 second read
ปิดความเห็น บน 7 ประเภทของโฉนดที่ดิน รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอ ก
0

วันนี้เราจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทที่ดินกัน ยิ่งใครที่ชอบซื้ อที่เรายิ่งควรดูให้เป็นเ พ ร า ะการหลอ กลวงเกิดขึ้นได้กับท รั พ ย์สิน อ ย่ างที่เขาว่าเรื่องเ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร ฉนั้นเรารู้ไว้นับว่าเป็นประโยชน์แก่เรา จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มีทั้งแบบเป็นก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและเอก ส า ร สิทธิที่ดินประเภทต่างๆ มีทั้งแบบคนทั่วไป อ ย่ า ง เราๆ สามารถซื้ อข า ย แลกเปลี่ยน การครอบครองได้ต ามก ฎ ห ม า ย และก็แบบที่รั ฐ บ า ลออ กสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่อนุญาตให้ครอบครอง

หรือซื้ อข า ยโอนสิทธิกันได้ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิ ด ร ะหว่างผู้ซื้ อผู้ข า ยจนเกิดข้ อพิพาทฟ้อ ง ร้ องให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ เพื่อความชัดเจนว่าที่ดินแบบไหน สามารถซื้ อข า ยโอนสิทธิ และทำนิติก ร ร มทางก ฎ ห ม า ยกันได้

จึงได้รวบรวมข้ อมูลโฉนดที่ดิน และเอก ส า ร สิทธิมาให้ ผู้ซื้ อผู้ข า ยไว้เป็นข้ อมูลในการตัดสินใจ จะมีร ายละเอียดอ ย่ างไรไป ติ ด ต ามกันเลยที่ดินเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ถือครองก ร ร มสิทธิ์

หากทำให้ผืนดินนั้นเกิดประโยชน์ขึ้น มา หรือแม้แต่หากทิ้งไว้ ก็ยังเป็นทรัยพ์สินที่เสื่อมร า ค าหรือเรียกง่ายๆ ว่าร า ค าตกน้อยที่สุด ไม่ว่าจะปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ทำอย่ างอื่น ก็สามารถทำได้ง่าย และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ทั้งนี้ที่ดินแต่ละอย่ าง ก็มีประเภทที่แตกต่างกัน โดยหากคุณเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ ควรรู้ไว้ว่า ประเภทของโฉนดที่ดินนั้น แตกต่างกัน มีดังนี้

1 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดง การทำประโยชน์ซึ่งออ กให้ โดยนิคมสร้างตน

2 น.ส. 3 หนังสือรับรองการทำประโยชน์

แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ

2.1 น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข.

เป็นหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โดยไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน สามารถใช้เป็นหนังสือ รับรองการครอบครอง แต่ไม่มีก รรมสิทธิ์บนผืนที่นั้น มีครุฑสีดำบนเอกส าร

2.2 น.ส. 3 ก.

มีการถ่ายภาพ ทางอากาศ มีครุฑสีเขียวบนเอกส าร สามารถนำไปจำนอง และเปลี่ยนเป็นโฉนด ที่ดินได้ในอนาคต

3 ส.ท.ก.

เป็นเอกส ารที่ออ กให้โดยกรมป่าไม้ โดยจะเป็นหนังสือรับรองสิทธิ ทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ รวมถึง หากไม่ทำประโยชน์ บนผืนดินเกิน 2 ปีจะถูกริบคืน จากทางราชการด้วย

4 ภ.บ.ท.5 เอกส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้

เป็นเพียงเอก ส า ร การรับรองการเ สี ยภาษี ไม่ให้เอกสา รสิทธิ์ ไม่สามารถ ซื้ อข า ยโอน จำนองได้ ส่วน มากหล า ยท่าน มักจะถูกหลอ กลวง เรื่องซื้ อข า ย ที่ดินจากเอก ส า ร ประเภทนี้

5 น.ส. 2 ใบจอง

หนังสือแสดงสิทธิ์ ครอบครองชั่ วคราว ไม่สามารถซื้ อข า ย จำนองได้ แต่สามารถโอนเป็น มรดกให้ทาย าทได้

6 น.ส. 4

เป็นโฉนดที่ดินที่ สามารถทำการซื้ อ-ข า ย โอนก ร ร มสิทธิ์ได้ปกติ มีตราครุฑสีแดงบนโฉนด

7 ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรก ร ร ม

มีครุฑสีน้ำเ งิ นบนโฉนด ใช้เพื่อทำการเกษตรก ร ร ม ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ และหากรัฐบาลต้องการ เวนคืนที่ดินก็สามารถ ทำได้เช่นกันด้วย ประเภทต่างๆ ของโฉนดที่ดินที่ควรทราบ เพื่อเป็นความรู้ และไม่โดนหลอ กลวงหากต้องการทำการซื้ อข า ยที่ดินอีกด้วย

ที่มา  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …