Home ข่าวสาร สาระ 6 วิ ธีช า ร์ จแบตมือให้ให้ถูกวิ ธี ปลอ ดภั ย ใช้ได้นาน

6 วิ ธีช า ร์ จแบตมือให้ให้ถูกวิ ธี ปลอ ดภั ย ใช้ได้นาน

10 second read
ปิดความเห็น บน 6 วิ ธีช า ร์ จแบตมือให้ให้ถูกวิ ธี ปลอ ดภั ย ใช้ได้นาน
0

ในเรื่องของการช า ร์ จแบตหล า ยคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าต้องช า ร์ จอ ย่ างไรเพื่อให้แบตของเรานั้นไม่เ สื่ อ มเร็ว หล า ยคนซื้อมือถือมาใหม่ ใช้ไม่นานแบตก็เ สื่ อ มแล้ว นั่นเป็นเพราะเวลาช า ร์ จเราช า ร์ จไม่ถูกวิ ธีนั่นเอง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูการช า ร์ จที่ถูต้องและวิ ธีใช้งานเพื่อให้แบตคงทนกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มือถือหรือสมาร์ทโฟนกล า ยเป็นเหมือนอวัยวะอีกชิ้นส่วนหนึ่งของร่างกายคนเราไปแล้ว ไม่ว่าใครต่างก็ต้องมีติดตัวอ ย่ า งน้อยคนละเครื่อง หรืออาจมีพกพาติดตัวมากกว่า 1 เครื่องด้วยซ้ำไป มือถือหรือสมาร์ทโฟนถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่

ยิ่งหากใครติดมือถือชนิดต้องเปิดดูตลอ ดวัน หรือเล่นเกมส์ก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว และต้องชาร์แบตเพิ่มเป็นเพื่อให้ได้ใช้งานอย่ างไม่ข า ดตอน แต่สิ่งที่เป็นข้ อห้ า มในการช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอั น ต ร า ยได้ ไม่ควรทำเป็นอ ย่ า งยิ่ง มีดังนี้

1 การปิดมือถือในระหว่างการช า ร์ จแบตเตอรี่

ข้ อนี้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำ เพราะปัจจุบัน มือถือต่างก็ออ กแบบมาให้สามารถช า ร์ จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆ กับการใช้งานได้อย่ างต่อเนื่อง เพียงแต่ระหว่างที่ช า ร์ จแบตเตอรี่ควรลดการใช้งาน มือถือลงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องเกิดความร้อนสะสมจนเกินไป อาจส่งผลทำให้แบตเตอรี่เ สื่ อ มอายุการใช้งานเร็วมากขึ้นด้วย

2 ที่ช า ร์ จแบตเตอรี่ไม่ได้คุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นสายช า ร์ จ เต้าเ สี ยบ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมือถือ ควรเป็นของที่ได้มาตรฐาน และผ่ านการทดสอบ มีการรับรองถึงความปลอ ดภั ยในการใช้งาน เพื่อทำให้ไม่เกิดอั น ต ร า ยต่อท รั พ ย์สินและตัวผู้ใช้งานด้วย

3 งดใช้มือถือในขณะที่ช า ร์ จแบตเตอรี่

การงดใช้งาน มือถือในขณะที่กำลังช า ร์ จแบตอยู่ นอ กจากจะช่วยให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามือถือได้รวดเร็วขึ้นแล้ว ยังไม่ทำให้ตัวเครื่องร้อนง่าย อายุแบตเตอรี่ก็ไม่เ สื่ อ มเร็ว ทั้งนี้ต ามข่าวที่เรามักจะพบเห็นต ามหน้า

หนังสือพิมพ์อย่ างการเกิดร ะเ บิ ดในขณะที่ช า ร์ จแบตเตอรี่มือถือพร้อมกับเล่น มือถือไปด้วยก็มีให้พบเห็นอยู่บ่อยครั้ง เพราะการใช้มือถือไปด้วย ช า ร์ จแบตเตอรี่ไปด้วยจะยิ่งทำให้เครื่องต้องทำงานหนัก อาจทำให้เกิดประกายไฟได้ด้วย

4 เลือ กแบตเตอรี่สำรองที่มีคุณภาพ

แม้ปัจจุบันจะมีแบตเตอรี่สำรองจำหน่ายหล า ยแบบ หาซื้อได้ง่าย แบตเตอรี่สำรองที่ดีต้องดูความจุ รวมถึงมาตรฐานการผลิต เพราะแบตเตอรี่สำรอง หรือ Power bank บางชนิด ก็มีราคาถูกจนน่าตกใจ แต่กลับมีคุณภาพต่ำหากใช้งานนานไปอาจเป็นแหล่งเก็บสะสมความร้อนแล้วทำให้ไฟฟ้าลั ด วง จรจนเกิดอันต ร า ยได้ในที่สุดด้วย

5 การช า ร์ จแบตเตอรี่อ ย่ า งผิ ดวิ ธี

หล า ยคนอาจใช้ความสะดวกเป็นหลัก แต่ความจริงแล้วการช า ร์ จแบตเตอรี่ที่ถูกนั้น ควรเ สี ยบปลั๊กไฟที่เต้าเ สี ยบก่อนแล้วค่อยเ สี ยบช า ร์ จเข้ากับมือถือ เพื่อไม่ให้เกิดการกระตุ้นจากกระแสไฟฟ้า จนเกิดประกายไฟขึ้น มา จนส่งผลความเ สี ยห า ยไปถึงยังตัวมือถือได้

6 อ ย่ าปล่อยให้แบตเตอรี่หมดจนเครื่องดั บบ่อยๆ

การปล่อยให้มือถือแบตหมดจนเครื่องดั บ อาจเป็นการทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลง และตัวเครื่องเองก็ทำงานไม่ได้ดีมากนัก ส่งผลให้อ า ยุการใช้งาน มือถือก็จะสั้นลงต ามไปด้วย หากเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดซึ่งมือถือส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะมีโหมดการเ ตื อ นเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ก็ควรรีบช า ร์ จทันที เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานได้อีกทางหนึ่งด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามมือถือก็เปรียบเสมือนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง จึงต้องมีการดูแลรั ก ษ าให้ถูกวิ ธีเพื่อจะได้ใช้งานกันไปนานๆ อย่ างคุ้มค่า และไม่เกิดอั น ต ร า ยต่อตนเองและท รั พ ย์สินด้วย

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …