Home ข่าวสาร สาระ 4 เรื่องกับการใช้มือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด รู้ไว้ได้ประโยชน์

4 เรื่องกับการใช้มือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด รู้ไว้ได้ประโยชน์

10 second read
ปิดความเห็น บน 4 เรื่องกับการใช้มือถือ ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด รู้ไว้ได้ประโยชน์
0

สำหรับการใช้มือถือ หากเราใช้ไม่ถูกวิ ธีก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ วันนี้เราจึงจะพาทุกคน ม าไขข้ อสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ที่หล า ยคน มักจะเข้าใจผิ ดกัน จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย

1 เ สี ยบสายช า ร์ จทั้งคืนทำให้แ บ ตเ สื่ อ ม

ความเชื่อที่ว่า การช า ร์ จแ บ ตโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ ามคืนก่อนนอน จะทำให้แ บ ตเ สื่ อ มเร็วยิ่งขึ้น เป็นสิ่งที่หล ายคนกำลังเข้ าใจผิ ดอยู่ เพราะโทรศัพท์ยุคปัจจุบัน จะเป็นแ บ ตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งจะตัดไฟเองโดยอัตโนมัติ เมื่อช า ร์ จแ บ ตจนเต็มแล้ว

และยังไม่เคยมีหลักฐ านที่พิสูจน์ว่า การช า ร์ จแ บ ตทิ้งไว้ข้ามคืน จะทำให้แ บ ตเ สื่ อ มได้จริงๆ ดังนั้นหมดคว ามกังวลไปได้เลย แ บ ตไม่เ สื่ อ มสภาพแน่นอน หากคุณต้องการช า ร์ จแ บ ตทิ้งไว้ทั้งคืน

2 ถ้าแ บ ตยังไม่ใกล้หมด ห้ามนำไปช า ร์ จ

หล า ยคนก็ยังเข้ าใจผิ ดกับเรื่องที่ว่า หากแ บ ตยังเหลือเยอะ 50-90เปอร์เซน อย่ าเพิ่งเอาไปช า ร์ จเพิ่ม เพราะจะทำใ ห้แ บ ตเตอรี่เ สื่ อ มเร็วขึ้น แต่จริงๆ แล้วเราจะช า ร์ จตอนไหนก็ได้ เพราะสมัยนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่จ ะใช้แ บ ตเตอรี่ลิเธียม

และคุณสมบัติข องแ บ ตเตอรี่ลิเธียม เป็นระบบการช าร์จแ บ บไซเคิล และมีอายุการใช้ง านหล า ยพันไซเคิล สำหรับการช าร์จแ บ ตแต่ละครั้ง ตั้งแต่แ บ ต 0เปอร์เซน จนถึง 100เปอร์เซน จะนับเป็น 1 ไซเคิล

ดังนั้นหากเร านำโทรศัพท์ไปช าร์จตอนที่มีแ บ ตอยู่ 50เปอร์เซน ก็จะถูกนับเป็น 1/2 ไซเคิล เพราะฉะนั้นไม่ต้ องกลัวเรื่องแ บ ตจะเ สื่ อ มเร็ว มัน มีอายุการใช้ง านของมันอยู่แล้ว จะช า ร์ จตอนไหนก็ได้ต ามความสะดวกเลย

3 ใช้โทรศัพท์ขณะช า ร์ จแ บ ตจะทำให้ช็ อ ต

เราคงเคยได้ยินคนเตือนว่า เวลาช า ร์ จแ บ ต อย่ าเล่นไปด้วย เพราะจะทำให้ไฟช็ อ ต หรือลุกไหม้ได้ และก็เชื่อต ามๆ กัน มาแ บ บนั้น แต่จริงๆ แล้วการช า ร์ จแ บ ตพร้อมกั บเล่นโทรศัพท์ไปด้วย ไม่ทำให้ไฟช็ อ ต หรือถึงขั้นลุกไหม้ได้

หากเราใช้อุปกรณ์ก ารช า ร์ จที่ได้มาตรฐาน แต่ในกรณีที่แ บ ตเตอรี่จะลุกไหม้นั้น จะเกิดจากคว ามร้อนสะสม และแรงดันไฟฟ้าเกินจ ากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมือถือของเรา เมื่อเล่นไปช า ร์ จไป จะทำให้แ บ ตเตอรี่เ สื่ อ มสภาพเร็วขึ้น

เพราะแ บ ตเตอรี่จะคายประจุ และเก็บประจุไปพร้อมๆ กัน และส่งผลให้แ บ ตเตอรี่เ สื่ อ มไ ม่เท่ากันทั้งก้อน หมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นหากต้องก ารยืดอายุการใช้งานแ บ ตเตอรี่ ควรหลีกเลี่ยงก ารใช้งานหนักๆ ในระหว่างช า ร์ จแ บ ต เช่น การเล่นเกมส์

4 ใช้โทรศัพท์นานๆ จะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ ม

คงจะเคยได้ยินกัน มาบ่อยๆ ที่ว่า อย่ าคุยโทรศัพท์โดยก ารแนบหูนานเกินไป หรืออย่ าวางไว้ใกล้ศีรษะเวลานอน เพราะจะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ ม ซึ่งจริงๆ แล้วสัญญาณโทรศัพท์ ถูกกำหนดจ ากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO

ให้มีความเ สี่ ย งในการก่อโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B หมายความว่า อาจทำให้เกิดได้ แต่อยู่ในระดับคว ามเป็นไปได้ที่ต่ำมาก ยังไม่มีงานวิจัยที่เป็นที่ย อมรับในเรื่องนี้ จึงยังยืนยันไม่ได้ว่า คลื่นไฟฟ้าจากโทรศัพท์เป็นอั น ต ร า ยต่อมนุษย์

เพราะคลื่นไฟฟ้ าที่มาจากโทรศัพท์ เป็นเพียงแค่คลื่นอ่อนๆ ในช่วงคลื่นไมโครเวฟเท่านั้น และยังมีงานวิจัยอีกหล ายชิ้นที่สนับสนุนว่า คลื่นไฟฟ้าจากโทรศัพท์ไม่สร้ างผลกระทบต่อส ม อ งมนุษย์แต่อย่ างใด

เมื่อรู้อย่ างนี้แล้ว ก็หมดความกังวลในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการใ ช้โทรศัพท์กันแล้วใช่ไหม แต่อย่ างไรก็ต าม การใช้งานโทรศัพท์ให้ถูกวิ ธี และเลือ กใช้กับอุปกรณ์ที่ไ ด้มาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สายช า ร์ จ ก็จะทำให้ใช้งานได้อย่ างป ล อ ด ภั ย มากกว่า

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …