Home ข่าวสาร สาระ 4 ความเชื่ อผิ ดๆ ในการช า ร์ จมือถือ ที่คุณอาจทำมาโดยตลอ ด

4 ความเชื่ อผิ ดๆ ในการช า ร์ จมือถือ ที่คุณอาจทำมาโดยตลอ ด

11 second read
ปิดความเห็น บน 4 ความเชื่ อผิ ดๆ ในการช า ร์ จมือถือ ที่คุณอาจทำมาโดยตลอ ด
0

การชาร์จมือถืออาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่ง่ายที่สุดและย ากที่สุดในเวลาเดียวกัน เพราะเอาเข้าจริงแล้วเราไม่ได้แค่เ สี ยบสาย USB แล้วตั้งทิ้งไว้เฉยๆ ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกมากมายที่เราควรปฏิบัติต ามเพื่อให้การชาร์จมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปลอ ดภั ยที่สุด และยืดอายุการใช้งานของแ บ ตเตอรีออ กไปให้นานที่สุด ซึ่งเราก็มักจะได้รับคำแนะนำที่เล่าต่อๆ กัน มา บางอ ย่ างก็นำไปใช้ได้ แต่บางอ ย่ างก็เป็นความเข้าใจผิ ดที่อาจส่งผลเ สี ยมากกว่าผลดี

การใช้โทรศัพท์มือถือ กล า ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งหล า ยคนก็ยังคงมีความเชื่ อในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ถูกต้องเ สี ยทีเดียวอยู่บ้าง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิ ดในบางเรื่องซึ่งเป็นความเชื่ อจากสมัยก่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเผยบางเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือให้ได้ทราบกันเพื่อ การใช้งานได้อ ย่ า งถูกต้องและคล า ยความกังวลเรื่องการใช้โทรศัพท์ลงได้

1 ความเชื่ อที่ว่าการเ สี ยบชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจะทำให้แ บ ตเสื่อม

เป็นเรื่องที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดกันอยู่ แต่ในยุคที่แ บ ตโทรศัพท์เป็นแบบลิเธียมหมดแล้ว จะทำการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแ บ ตได้รับการชาร์จจนเต็ม และไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่าการชาร์จแ บ ตข้ามคืนจะทำให้แ บ ตเสื่อมเร็วได้จริงๆ

ความจริงที่เกี่ยวกับแ บ ตโทรศัพท์มือถือยุคใหม่นี้ ทำให้เราสามารถใช้งานได้อ ย่ า งสะดวกสบายขึ้น และยังไม่ต้องกังวลว่าแ บ ตจะเสื่ อ มส ภาพก่อนเวลาอันควรอีกด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ต ามเวลาที่เราสะดวกได้เลย

2 ความเชื่ อที่ว่า ถ้าแ บ ตยังไม่หมด ไม่ควรทำไปชาร์จ

คำกล่าวที่ว่าอาจใช้ได้กับแ บ ตเตอรี่ยุคเก่า ที่บอ กกันว่าหากแ บ ตยังเหลืออยู่เยอะประมาณ 50เปอร์เซน-90เปอร์เซน ยังไม่ควรนำไปชาร์ตเพราะจะทำให้แ บ ตเ สื่ อ ม แต่ความจริงแล้วแ บ ตเตอรี่ยุคใหม่นี้เปลี่ยนเป็นแ บ ตลิเธียมหมดแล้ว และคุณสมบัติของมันก็คือระบบการชาร์จแบบไซเคิล

ซึ่งจะมีอ า ยุ ก า รใช้งานหล า ยพันไซเคิล สามารถชาร์จตอนไหนก็ได้ โดยการชาร์จแ บ ตแต่ละครั้งตั้งแต่ปริมาณแ บ ตที่ 0 – 100เปอร์เซน จะนับเป็น 1 ไซเคิล ไม่ว่าเราจะชาร์จตอนแ บ ตเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ส่งผลใดๆ สามารถชาร์จได้ต ามที่เราสะดวกได้เลย

3 ความเชื่ อที่ว่า การใช้โทรศัพท์ขณะที่ชาร์จแ บ ตเตอรี่ อยู่จะทำให้ร ะ เ บิ ด

มีคำเ ตื อ นว่าไม่ควรใช้มือถือขณะที่กำลังชาร์ จอยู่เพราะอาจทำให้ช็อตได้ ความจริงแล้วการช็ อ ตที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ กำลังไฟไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดหรือ ช็ อ ต ได้ ต ามหลักทั่วไป หากเราเล่นโทรศัพท์ ในขณะที่ชาร์จไปด้วยจะไม่ทำให้เกิดการช็ อ ตหรือลุกไ ห ม้ได้

สาเหตุที่แ บ ตเตอรี่ระ เ บิ ดนั้นเกิดขึ้นเพราะความร้อนสะสมและแรงดันไฟฟ้าเกินจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มากกว่า แต่การใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

เพราะจะทำให้แ บ ตเสื่อมเร็วเนื่องจากเป็นการ คายประจุและเก็บประจุไปพร้อมๆกัน จะทำให้แ บ ตเสื่ อ ม ง่ายและหมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นหากไม่อ ย า กให้แ บ ตเสื่อมเร็วก็ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์หนักๆในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ เป็นต้น

4 ความเชื่ อที่ว่าการใช้มือถือนานๆจะส่งผลให้ส ม อ ง เ สื่ อ ม

หล า ยคนอาจเคยได้ยินว่าการใช้โทรศัพท์นานๆ หรือนำโทรศัพท์มาแนบกับหูไว้นานๆ หรือ การวางมือถือไว้ใกล้ศีรษะในเวลากลางคืน จะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ มได้ ความจริงแล้ว องค์การอนามัยโล ก หรือ WHO ได้บอ กไว้ว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความเ สี่ ย งที่จะทำให้เกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B

ซึ่งแปลว่า อาจเกิดได้แต่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งยังไม่มีการวิจัยใดที่บอ กว่าคลื่นไฟฟ้าจากมือถือจะเป็นอั น ต ร า ยต่ อม นุ ษ ย์ เพราะคลื่นที่ออ กมาจากโทรศัพท์นั้นเป็นคลื่นไมโครเวฟอ่อนๆเท่านั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยหล า ยชิ้นที่ระบุว่าคลื่นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆกับส ม อ งของเรา

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …