Home ข่าวสาร สาระ 10 เรื่องคนขับรถบ่อยควรรู้ไว้ สักวันอาจได้ใช้

10 เรื่องคนขับรถบ่อยควรรู้ไว้ สักวันอาจได้ใช้

10 second read
ปิดความเห็น บน 10 เรื่องคนขับรถบ่อยควรรู้ไว้ สักวันอาจได้ใช้
0

วันนี้เรานำเอา10 ข้ อของเรื่องที่ผู้ขับขี่รถจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจกันให้ดีก่อน เพื่อความสะดวกและไม่เกิดปัญห ายุ่งย ากต ามมาภายหลัง เพราะการใช้รถยนต์บนถนนทุกวันนี้ เราต้องระมัดระวั งหล า ยอย่ า งทั้งความปล อ ด ภั ยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางสภาพความพร้อมของรถของเรา รวมทั้งเอกส า รต่างๆที่จำเป็น ต้องพกติดตัวเอาไว้ขณะขับรถในกรณีที่มีปัญหา

1 ใ บขับขี่

ในกรณีของประกันชั้น1 หากเกิดอุ บั ติเ ห ตุขึ้นแล้ว ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ทางประกันจะไม่รับประกันโดยจะไม่รับซ่อมรถให้กับเรา แต่จะซ่อมให้กับทางฝ่ายของคู่กรณีเท่านั้นประกันรถไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนแม้เราจะไม่มีใบขับขี่ หากเราเป็นฝ่ายถูกประกันก็จะจ่ายให้ทั้งค่ า ซ่ อ มรถของเราและคู่กรณี แต่หากรถของคู่กรณีไม่มีประกันก็อาจเป็นปัญหาที่จะต้องไปเคลียร์กันต่ออีกหล า ยขั้ น ต อ น หากเราเป็นฝ่ายผิ ดและไม่มีใบขับขี่ประกันจะไม่คุ้มครอง ความเ สี ยห า ยที่เกิดกับรถเราและคู่กรณีเลย แต่จะคุ้มครองความเ สี ยห า ยที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอนเท่านั้น

2 หากเกิดอุบัติเห ตุขึ้นแต่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายผิ ด

ให้เราเรียกตำรวจให้มาช่วยตัดสิน แต่ถ้าสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพัก

3 โ ด น ช นแล้วคู่กรณีหนี

หากเราสามารถจำทะเบียนรถของร ถ ที่ ช นได้ ให้เราเตรียมเอกส า รใบขับขี่ของเราและเข้าแจ้งความที่ สน.ใกล้เคียงได้ จากนั้นจึงนำใบแจ้งความไปแจ้งกับบ ริ ษั ทประกัน โดยหากเราทำประกันชั้น 1 ไว้แต่จำทะเบียนรถที่ ช นแล้วหนีไป ไม่ได้ เราสามารถแจ้งว่ารถชนกับอ ย่ า ง อื่นได้

4 หากตัวเลขทะเบียน เลขรถสีรถหรือภาษีข า ด

หากตัวเลขหรือใดๆไม่ตรงกันทางประกันก็ยังคงต้องจ่ายให้ โดยหาตัวเลขถังรถตรงกับเอกส า รก็เพียงพอ ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีข า ดหรือทะเบียนรถหรือสีรถไม่ตรง

5 เ ม าแล้วขับ

หากในร่าง ก า ยมีปริมาณ แ อลก อ ฮ อ ร์สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดทางประกันจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ กล่าวคือหากมีระดั บแอล ก อฮ อร์เกิน 150 ขึ้นไป หรืออาจกล่าวว่า หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุขณะที่มี แอ ล ก อฮ อ ล์ ในเ ลื o ด ไม่เกิน50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์คุ ณจะได้รับความคุ้มครองต ามกรมธรรม์ที่ทำไว้

6 หากเราทำประกันชั้น1

แล้วต้องการเคลมเพื่อเปลี่ยนสีรถ ก็สามารถทำได้โดยให้เราแจ้งประกันว่า ต้องการเปลี่ยนสีรถทางประกันจะทำการโอนค่ า ซ่ อ มต ามหลังมาให้

7 กรณีเ ค ล มอ ะไหล่

หากเราทำการเคลมอ ะไหล่แล้ว ต้องการเปลี่ยนอะไหล่ก็สามารถทำได้ โดยให้เรานำรถไปที่บริษัท เพื่อทำการตกลงเรื่องร าคาอะไหล่ส่วนที่เราต้องการเปลี่ยนได้ โดยทางประกันก็จะจัดการโอนค่ าใช้จ่ายในส่วนนี้มาให้

8 ในกรณีที่ต้องเซ็นเอกส า รใดๆก็ต าม

โดยเฉพาะสัญญาให้เราตรวจสอบความถูกต้อง ในร า ยละเอียดความเ สี ยห า ยต่างๆให้ตรงต ามความเป็นจริง ทุกครั้ง

9 ใบขับขี่โดนยึด

เราสามารถใช้ใบสั่งทดแทนได้ชั่ วคราว แม้จะหมดอายุแล้วก็สามารถใช้แสดงแทนได้ เพราะด้านบริษัทประกันจะสามารถยืนยันตัวตนผู้ที่รับการคุ้มครองได้หรืออาจใช้สำเนาแทนก็ได้เช่นกัน

10 สำหรับความเ สี ยห า ยของช่วงล่าง

ไม่ว่าจะเป็นส่วนล้อแม็ก ตัวรถหรือย างมีปัญหา หากเราทำประกันชั้น 1 ไว้ ทางประกันต้องจ่ายให้เสมอ แต่หากเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีร า ค า แ พ ง ให้เราเตรียมเอกส า รและใบเสร็จเพื่อแจ้งประกันเพิ่มสลักหลังคุ้มครอง ซึ่งทางประกันจะทำการคิดเบี้ยเพิ่มให้บางส่วน

ทั้งนี้ 10ข้ อที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องที่หากผู้ขับรถรู้เอาไว้จะช่ ว ยให้ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองจากบ ริ ษั ทป ระกั นได้มากที่สุ ด เพราะบางเรื่องเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเรามีสิทธิจากการใช้ประกันแค่ไหนอย่ างไร หากไม่มีผู้แนะนำก็อาจทำให้เ สี ยเปรียบได้การมีความรู้เรื่องนี้จึงมีความสำคัญมาก เพราะจะได้ไม่เ สี ยสิทธิ์และประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับ

ที่มา fashionfuns  kiddeepost

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …