Home ข่าวสาร สาระ 10 จุดกดน ว ดฝ่าเท้า ทำได้ด้วยตัวเองช่วยได้มาก

10 จุดกดน ว ดฝ่าเท้า ทำได้ด้วยตัวเองช่วยได้มาก

12 second read
ปิดความเห็น บน 10 จุดกดน ว ดฝ่าเท้า ทำได้ด้วยตัวเองช่วยได้มาก
0

วันนี้เราจะพามาดูการกดจุดที่ฝ่าเท้ากัน ว่าแต่ละจุดนั้นเป็นการกดเพื่อช่วยในเรื่องใดบ้าง สามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถึงมือหมอน ว ดเลย ซึ่งเชื่อว่าหล า ยๆคนคงไม่เคยรู้มาก่อน ฉนั้นเราไปเก็บความรุ้ดีๆแบบนี้ไว้ใช้กันจ้า

การน ว ดและกดจุดฝ่าเท้าหรือ การน ว ดฝ่าเท้า ม ร ด กทางภูมิปัญญาอัศจรรย์ที่ถ่ายทอ ดสืบกัน มาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นตำร าแ พ ท ย์แผนไทย นับเป็นอีกหนึ่งความภาค

ภูมิใจในภูมิปัญญาของบร รพบุรุษของเรา สำหรับขั้ น ต อ นการน ว ดฝ่าเท้าขั้นพื้นฐานและกดจุดฝ่าเท้าเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นการรวบรวมท่าน ว ดกดจุดขั้นพื้นฐานสำหรับเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง

1 น ว ดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ตั บ พิ ก า ร

ขั้ น ต อ นน ว ด ให้ใช้นิ้วโป้งของเรากดไปที่จุดดังกล่าว แล้วใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ จากนั้นจึงออ กแรงกดแล้วคล า ย ค่อยๆเพิ่มแรงกดและทำสลับไปมาติดต่อ กันประมาณ 15 นาที จึงเปลี่ยนไปทำอีกข้าง หากทำเป็นประจำจะทำให้ตั บทำงานได้ขึ้นต ามลำดับ

2 น ว ดกดจุด รั ก ษ าโ ร คไ ต วาย

ขั้ น ต อ นน ว ดให้ใช้นิ้วโป้งวางไปที่จุดดังกล่าวแล้วค่อยๆเพิ่มแรงน ว ดคลึงติดต่อ กันประมาณ 20 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง ตำแหน่งนี้ควรน ว ดอ ย่ างสม่ำเสมอจะช่วยล ดอาการไ ต ว า ยได้

3 น ว ดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค บิ ด

ขั้ น ต อ นน ว ด ให้งอนิ้วมือใดก็ได้ของเรา แล้วนำไปวางตรงจุดดังกล่าวแล้วออ กแรงกด ค่อยๆเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆ กดแล้วคล า ยสลับกันไปประมาณ 10 นาที แล้วจึงเปลี่ยนข้าง น ว ดกดจุดไปเรื่อยๆอาการป ว ดเก ร็งท้ องจะค่อยๆดีขึ้นจนห า ยดี

4 น ว ดกดจุด รัก ษ า ไข้ ห วัด

ขั้ น ต อ นน ว ด ให้ผู้น ว ดใช้นิ้วหัวแม่มือ กับนิ้วชี้ วางที่ส่วนเว้าข้างนิ้วหัวแม่เท้า แล้วออ กแรงกดโดยค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆสลับกับการกดและคล า ยเป็น

ระยะ ติดต่อ กัน 15 นาที แล้วค่อยเปลี่ยนไปกดอีกข้างหนึ่ง การกดจุดบริเวณนี้สามารถช่วยให้การห า ยใจคล่องขึ้น บรรเ ท าอ า ก า ร ห วั ดได้โดยไม่ต้องทาน ย า

5 น ว ดกด จุ ดรั กษ า โ ร ค ภู มิ แ พ้

ขั้ น ต อ นน ว ด ให้งอนิ้วมือของผู้น ว ดแล้วนำนิ้ววางตรงกลางท้องนิ้ว หัวแม่เท้าโดยให้ข้ อต่ อ ก ร ะ ดู กนิ้วที่ง อ สั ม ผั สจุดน ว ดนั้น ออ กแรงกดแล้วคล า ยโดยเพิ่มแรงกดขึ้นเรื่อยๆติดต่อ กันประมาณ 5-10 นาที จึงเปลี่ยนข้าง

6 น ว ดกดจุดรั ก ษ า โ ร ค ค ว า ม ดั นโ ล หิ ต ต่ำ

ขั้ น ต อ นน ว ดให้งอนิ้วชี้ของเราไว้แล้วนำไปวางกลางฝ่าเท้าให้ข้ อต่อ กระ ดูก ข องนิ้วชี้ สัมผัสกดไปยังจุดน ว ดแล้วออ กแรงกดแล้วคล า ยเป็นระยะ

และค่อยๆเพิ่มแรงกด ทำต่อเนื่องติดต่อ กันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง จะช่วยรั ก ษ าภาวะโ ล หิ ต ต่ำช่วยทำให้ไม่เกิดอาการเวียนศีรษะอีก

7 น ว ดกดจุ ด รั ก ษ า โร ค หู ตึ ง

ขั้ น ต อ นน ว ดให้เราใช้นิ้วโป้งวางบริเวณโคนนิ้วนางและนิ้วก้อย จากนั้นออ กแรงกดลงไปยังจุดน ว ด ค่อยๆเพิ่มแรงแล้วคล า ย

สลับ ไปอ ย่ า งนี้เป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนไปทำอีกข้างหนึ่ง จะช่วยให้การได้ยินเ สี ยงดีขึ้นได้

8 น ว ดกดจุด รั ก ษ า โ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตีบ

ขั้ น ต อ นน ว ดให้เราใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดน ว ดไปที่บริเวณดังกล่าว แล้วให้ใช้นิ้วที่เหลือจับยึดเท้าไว้ ออ กแรงเพื่อ กดแล้วคล า ยพร้อมคลึงไปด้วย ค่อยๆเพิ่มแรงกดทีละนิด ทำติดต่อ กันเป็นเวลา 5-10 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

9 น ว ดกดจุดรั ก ษ าโ ร ค ก ร ะเ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ

ขั้ น ต อ นน ว ดให้งอนิ้วใดก็ได้ของผู้น ว ดแล้วนำไปวางตรงจุดที่จะน ว ด จากนั้นจึงออ กแรงกดค่อยๆเพิ่มแรงกดเรื่อยๆเป็นเวลา 10-15 นาทีแล้วจึงเปลี่ยนข้าง ซึ่งควรน ว ดด้วยขั้ น ต อ นนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ 3 ครั้งแล้วอา ก าร ก ร ะ เ พ า ะ ปั ส ส า ว ะ อั ก เ ส บ จะค่อยๆห า ยไป

10 น ว ดกด จุ ด รั ก ษ าโ ร ค ที่เกี่ยวกับ ป อ ด

ขั้ น ต อ นการน ว ดให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดไปที่จุดดังกล่าวแล้วออ กแรงกดแล้วคล า ย ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักทีละนิดสลับไปมาประมาณ 10-15 นาทีจึงเปลี่ยนข้าง

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …