Home ข่าวสาร สาระ ไม้มงคล ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ชีวิตราบรื่น

ไม้มงคล ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ชีวิตราบรื่น

8 second read
ปิดความเห็น บน ไม้มงคล ปลูกไว้ในบ้านแล้วดี ชีวิตราบรื่น
0

การปลูกต้นไม้นั้นได้ประโยชน์หล า ยๆด้าน ทั้งด้านจิตใจ ลดความเ ค รี ย ดไม้บางชนิดยังเป็น มงคลต่อชีวิตเราอีกด้วย ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าปลูกต้นไม้อะไรบ้างที่ให้ทั้งความร่มรื่นเป็น มงคลต่อชีวิต ใครชอบหาต้นไม้มาปลูกก็ลองนำมาปลูกติดบ้านไว้สักต้นสองต้นก็ไม่ได้เ สี ยห า ยอะไร เ พ ร า ะยังไงก็ทำให้บ้านนั้นดูน่าอยู่มากขึ้น

1 ต้นขนุน

เป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็น มงคลอีกต้นหนึ่ง ความห ม า ยที่ดีคือ ได้รับการสนับสนุนและมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอ ดเวลา สามารถป้ อ ง กั น ภั ย จากคนไม่หวังดีและจากการใส่ ร้ า ยป้ายสี คำแ น ะนำ ควรปลูกในวันจันทร์ หรือ วันพฤหัส โดยหัวหน้าครอบครัวเป็นคนปลูก ทิศที่เหมาะสมคือทิศตะวันตกเฉียงใต้

2 ต้น มะขาม

มีความเชื่อว่าจะทำให้ผู้คนเกรงขาม ยำเกรง และช่วยให้มีชัยชนะในการต่อสู้กันในศาล ทำให้ชนะคดีความ หรือ ช่วยไม่ให้เกิดเหตุท ะเ ล า ะ เ บ า ะ แ ว้ งได้ และยังมีความเชื่อว่า ต้น มะขามสามารถป้องกันวิ ญ ญ า ณ ร้ า ยได้อีกด้วยคำแ น ะนำคือ ให้ปลูกต้น มะขามทางทิศตะวันตก

3 ต้น มะยม

ด้วยชื่อที่เป็น มงคล ความเชื่อโบรารณว่าไว้ว่า การปลูกต้น มะยมในบ้านจะทำให้คนรั ก คนชอบจากชื่อมะยม ทำให้มีความเชื่อว่า จะทำให้เป็นที่รักไม่มีใครคิดร้ า ยหรือปอง ร้ า ยแม้แต่ศัตรูก็ไม่มี และยังกล่าวว่า หากปลูกในบ้านจะสามารถป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยคำแ น ะนำ ควรปลูกทางทิศตะวันตก

4 ต้นแก้ว

เป็นต้นไม้ที่มี ด อ กหอม สีข า ว มีกลิ่นหอมรัญจวน นิยมปลูกต ามรั้วบ้าน หรือ อาจปลูกในกระถางเพื่อประดับด้านนอ กอาคาร มีความห ม า ยพิเศษเ พ ร า ะคำว่า แก้ว นั้น จะห ม า ยถึงสิ่งของที่มีค่า เปรียบกับแก้วที่มีค่าร า ค าสูง โดยมีความเชื่อว่า หากปลูกต้นแก้ว หรือมีต้นแก้วในบ้าน จะทำให้คนในครอบครัวมีความรักความเมตต าต่อ กัน มีจิดใจบริสุทธิ์ เบิกบานใจแ น ะนำ ให้ปลูกลงดินหรือ กระถางใน วันพุธ และควรปลูก ทิศตะวันออ ก

5 ต้น มะม่วง

เป็นต้นไม่ที่นิยมปลูกกัน มากอยู่แล้ว เ พ ร า ะให้ทั้งผลและให้ร่มเงา มีความเชื่อตั้งแต่สมัย พุ ท ธ ก า ล แล้วว่า บ้านที่มีต้น มะม่วงอยู่ในตัวบ้านจะทำให้ เสริมในเรื่องของ ฐานะความเป็นอยู่ ห ม า ยถึงความอุดมสมบูรณ์ ไม่ข า ด และยังช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีจากภายนอ กได้ด้วยคำแ น ะนำ ควรปลูกทางทิศใต้ของตัวบ้าน

6 ต้นกระดังงา

มีความเชื่อ กันว่า ต้นกระดังงา จะทำให้เจ้าของบ้านหรือคนในบ้าน มีชื่อเ สี ย งโ ด่ งดั ง ดังชื่อ กระดังงา เป็นต้นไม้ มง ค ล ช่วยเสริมเรื่องของ เ งิ นทองลาภยศ มีหน้ามีต า มีคนรักนับถือ และยกย่องคำแ น ะนำ ควรลงดินปลูกในวันพุธ และ ควรปลูกทางทิศตะวันออ ก ของบ้าน

7 ต้นโกสน

โกสน พ้องเ สี ยงกับคำว่า กุศล เป็นชื่อที่เป็น มงคลมาก เ พ ร า ะเชื่อว่า เป็นการสร้างบุญ ห ม า ยถึงความดีงาม ความร่มเย็นเป็นสุข มีความดีเป็นเกราะ กั น ภั ย ต้นโกสนเป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก จะเห็นบ่อยๆต ามวัด หรือ ในเขตพ ร ะ ร า ช วั ง หากปลูกในบ้านก็จะช่วยเสริมเรื่องความสงบสุขผู้อยู่อาศัยในบ้านกลมเกลียวไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวคำแ น ะนำ ควรปลูกในวันอังคาร และปลูกทางทิศตะวันออ กของบ้าน ซึ่งเมื่อได้รับแสงแดด ใบจะสะท้อนแสงเป็นสีที่สดใส สบายต า ดูสวยงาม

8 ต้นกวนอิม

ต้นกวนอิม เป็นต้นไม้ที่มีคนเคารพบู ช ากัน มาก เ พ ร า ะความเชื่อที่ว่า ต้นกวนอิมเ งิ นต้นกวนอิมทอง เป็นต้นไม้ของความเป็นสิริมงคล เป็นต้นไม้ศักดิ์สิ ทธิ์ มักใช้มาร่วมในการประกอบพิ ธีสำคัญต่างๆ เมื่อปลูกในบ้านเจ้าของบ้านจะเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีขึ้น

9 ต้นร า ช พ ฤ ก ษ์ หรือ ต้นคูน

ต้นคูนคือต้นไม้ประจำชาติ มี ด อ ก สีเหลืองสวยเป็นระ ย้ า สง่างาม มีความเชื่อว่า หากมีต้นคูนในบ้าน จะทำให้คนในบ้านเจริญรุ่งเรือง โดยใบของต้นร า ช พ ฤ ษ์ นี้จะถูกนำไปใช้ในงานพิ ธี ส ะ เ ด า ะเ ค ร า ะ ห์ และคนโบราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คำแ น ะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน

10 ต้นกล้วย

ต้นกล้วยเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับ ค น ไ ท ยตั้งแต่เกิด เ พ ร า ะมีประโยชน์หล า ย อ ย่ า ง ทั้งใบ ผล ปลี และลำต้น การปลูกกล้วยยังมีความเชื่อ กันว่า จะทำให้การงานกิจการทุกอ ย่ า งราบลื่น ผ่ า นสถานการณ์ต่างๆไปไ ด้ อ ย่ า งเรียบง่าย ไม่ติดขัด ดังคำว่า ง่ายเหมือนปอ กกล้วยเข้าปาก เลยทีเดียวคำแ น ะนำ ควรปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออ กของตัวบ้าน

11 ต้นบานไม่รู้โรย

เป็นต้นไม่ที่มีชื่อเป็ น ม ง ค ล แสดงถึงความยั่งยืน ไม่ ย่ อ ท้ อ หากเป็นความรักก็เหมือนกับรักที่ไม่เคยโ ร ย ร า มั่นคงและผูกพันกันไปตลอ ด ช่วยเสริมเรื่องความรักของคนในบ้านให้เอื้อเฟื้อ และปรารถนาดีต่อ กันเสมอไปคำแ น ะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ

12 ต้นโป๊ยเซียน

เป็นต้นไม้แห่งโ ช ค ล า ภ ช่วยทำให้คนในครอบครัวมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันได้อ ย่ า งมีความสุข เป็นต้นไม้เ สี่ ย ง ท า ย โดยหากต้นโป๊ยเซียนออ ก ด อ กได้ 8 ด อ ก ก็แสดงว่าผู้อาศัยกำลังจะได้โชคลาภ หรือ ได้ยศได้เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งโป๊ยเซียนนี้เป็นตั ว แ ท น ของเทพเจ้าทั้ง 8 องค์ เมื่อปลูกในบ้านก็เหมือนได้รับความคุ้ม คร องจากเหล่าเ ท พ คำแ น ะนำ มักนิยมให้ผู้ใหญ่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นผู้ปลูก เพื่อความเ ป็ น ม ง ค ล ทิศที่ดีคือทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ควรปลูกในวันพุธ ด อ กที่นิยมที่สุดคือ สีส้มหรือสีเหลือง จะเป็น มงคลมาก

13 ต้นวาสนา

เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หากปลูกในบ้านจะทำให้ผู้อาศัยมีความสุข ความสมหวัง เป็นต้นไม้ของโชคลาภ และมีการกล่าวว่า หากด อ กวาสนาบ้านเมื่อไหร่ แสดงว่า เจ้าของบ้านกำลังจะมีโชคอีกด้วยคำแ น ะนำ ให้ปลูกทิศตะวันออ กเฉียงเหนือ และปลูกในวันอังคาร มีความเชื่อว่า วาสนา เป็นชื่อผู้หญิง หากให้ผู้หญิงเป็นคนลงมือปลูกก็จะเป็น ม ง ค ลยิ่งไปอีก

14 ต้นไผ่

เป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันอ ย่ า งแพร่หล า ยมาก เ พ ร า ะสวยงามและมีประโยชน์ มีความเชื่อ กันว่า กอไผ่ จะเสริมเรื่องของความปรอง ด อ ง รั ก ใ ค ร่กันของคนในครอบครัว นอ กจากนี้ ยอ ดไผ่ที่ลู่ลม ยังแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนการปลูกไผ่สี ก็จะช่วยเรื่องของเ งิ นๆทองๆ เ พ ร า ะชื่อไผ่สีสุก จะคล้องกับคำอวยพรที่เราได้ยินบ่อยๆ คือ มั่งมีศรีสุข นั่นเอง ปลูกในบ้านก็จะเป็นสิ ริ ม ง ค ลให้กับผู้อาศัย เป็นต้นไม้ที่มีความห ม า ยถึง ความเอื้ออาทร มีสติปัญญา ฉ ล า ดหลักแหลม และกตัญญูรู้คุณคำแ น ะนำ ควรปลูกไว้ริมรั้วบ้าน หรือบริเวณที่โล่งกว้าง ควรปลูกไว้ในทิศตะวันออ ก เพื่อให้ได้รับแสงในย า มเช้า

15 ต้นเข็ม

ต้นเข็มเป็นตัวแทนของความฉลาด การมีสติปัญญาเ ฉี ย บ แ ห ล ม การปลูกในบ้านจะช่วยในเรื่องของไหวพริบ และการเอาตัวรอ ดจากปัญหา หรือสถานการณ์ที่ไม่ดีได้คำแ น ะนำคือ ควรปลูกในวันพุธ และทิศที่เหมาะสมคือ ทิศตะวันออ ก ส่วนผู้ปลูกนั้นควรเป็นผู้ที่กำลังเรียนหรือเป็น นั ก ศึ ก ษ า หรือผู้ที่กำลังเล่าเรียอยู่

เรื่องของต้นไม้ ไม้มงคล ที่มีความห ม า ยดีงาม เหมาะกับการปลูกในบ้านที่นอ กเหนือจะให้ร่มเงา สร้างความสวยงาม ร่มเย็นให้กับผู้คนที่ได้เห็นแล้ว ความห ม า ยดีๆเหล่านี้ยังช่วยเสริมให้ผู้ปลูกหรือเจ้าของบ้าน มีความรู้สึกสุขกายสุขใจอีกด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …