Home ข่าวสาร สาระ ใบขับขี่หมดอายุ ต่อเองได้ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเ สี่ ย ง เ สี ยเวลาไปขนส่ง

ใบขับขี่หมดอายุ ต่อเองได้ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเ สี่ ย ง เ สี ยเวลาไปขนส่ง

23 second read
ปิดความเห็น บน ใบขับขี่หมดอายุ ต่อเองได้ง่ายนิดเดียว ไม่ต้องเ สี่ ย ง เ สี ยเวลาไปขนส่ง
0

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรย านยนต์ที่ ใบอนุญาตขับขี่ กำลังจะหมดอายุลง หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางไปดำเนินการต่อใบขับขี่และต้องผ่านขั้นตอนการอบรมในช่วงนี้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือวางแผนกันใหม่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ร ะ บ า ด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือ ใบขับขี่ ผ่านทางเว็บไซต์อ อ น ไล น์

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถต ามกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ ใบอนุญาตขับขี่ต ามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรย านยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น

หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือ ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรย านยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ต ามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิ ดต ามกฎหมาย มีโ ท ษทางแพ่ง รวมถึงจะเ สี ยสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภั ยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

ใบขับขี่ มีประโยชน์อ ย่ างไร

ประโยชน์โดยตรงของใบอนุญาตขับขี่นั้นก็คือ เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันและแสดงว่า บุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่างๆ จริง และถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง และได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

นอ กจากประโยชน์ในข้างต้นแล้ว ใบขับขี่ ยังมีประโยชน์อื่นๆ ด้วยดังนี้

ช่วยให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเ สี ยห า ยจากประกันภั ยต่างๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ซึ่งหากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ก็อาจทำให้บริษัทประกันภั ยใช้เป็นข้ ออ้างเพื่อ การยกเว้นความรับผิ ดชอบได้ หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าเ สี ยห า ยให้โดยอ้างว่าผู้เ สี ยห า ยไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ในกรณีที่โดนตำรวจจราจรเรียกตรวจ การไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็จะทำให้ถูกเทียบปรับได้ ซึ่งถือว่าเป็นค่าเ สี ยห า ยที่ไม่ควรเกิดขึ้น ช่วยให้ได้รับพิจารณาเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความสามารถในการขับขี่ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อม วันนี้เรานำวิ ธีการต่อ ใบขับขี่ Online มาฝากกันค่ะ ขั้นตอนง่ายๆ ทำผ่านโทรศัพท์มือถือ ในเวลา 1 ชั่ วโมง

อั นดั บแรกให้เข้าไปที่ www.dlt-elearning.com จากนั้นให้กดลงทะเบียน

กรอ กข้ อมูลส่วนบุคคลต ามหน้าจอ และกดยืนยัน จากนั้นเลือ กที่ แบบทดสอบก่อนอบรม

ตอบคำถามแบบทดสอบก่อนอบรม แล้วกดส่งข้ อสอบ จากนั้นเริ่มดูวิดีโออบรม

ดูคลิปวิดีโอให้จบ ซึ่งระหว่างการดูคลิปจะมีคำถามให้ตอบภายในเวลาที่กำหนด

หลังจากดูจบให้เลือ กไปขั้นตอนต่อไป

จากนั้นให้ตอบแบบสอบถามหลังการอบรม เมื่ออบรมเสร็จให้บันทึกภาพหน้าจอนี้ไว้ เพื่อไปติดต่อถ่ายรูปทำบัตรใหม่ นับว่าเป็นการต่อใบขับขี่ที่ไม่ยุ่งย าก ขั้นตอนง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอนที่สำคัญจะทำที่ไหนเวลาไหนก็ได้

คำแนะนำ

ผลการอบรม Online มีอายุ 90 วัน นับจากวันผ่านการอบรม เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO หรือ https://gecc.dlt.go.th ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม

ความรู้เพิ่มเติม

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่วัน

ตอบ: ต่อใบขับขี่ชั่ วคราว เป็น 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 60 วัน ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน

หมายเหตุ

กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนทดสอบข้ อเขียน

กรณีใบขับขี่สิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนอบรม / ทดสอบข้ อเขียน / ทดสอบขับรถ

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้ อเขียน

กรณีใบอนุญาตสิ้นอายุเกิน 3 ปี เพิ่มขั้นตอนการสอบข้ อเขียน และการสอบขับรถ และใบรับรองแ พ ท ย์

ที่มา  sangkomonline

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …