Home ข่าวสาร สาระ ใครชอบกั๊กที่จอ ดรถบนถนน ควรรู้ไว้

ใครชอบกั๊กที่จอ ดรถบนถนน ควรรู้ไว้

9 second read
ปิดความเห็น บน ใครชอบกั๊กที่จอ ดรถบนถนน ควรรู้ไว้
0

เวลาไปทำธุระเชื่อว่าหล า ยๆคนคงเคยเจอหน้าร้านต่างๆ ที่มักจะมีสิ่งของมาวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ กร ว ยบ้างล่ะ พอเราจะจอ ดรถเราก็จอ ดไม่ได้ หล า ยคนอาจจะสงสัยว่า สามารถทำแบบนี้ก็ได้หรอ วันนี้เราจะพามาดูคำตอบกัน ว่ามีความผิ ดหรือเปล่า แล้วเราสามารถทำอ ย่ างไรได้บ้างหากพบเจอ

กั๊กที่จอ ดรถบนถนน เป็นการกระทำที่ผิ ด ก ฎ ห ม า ยผู้พบเห็นสามารถแจ้ง จั บ ได้ โดยมีโ ท ษ ป รั บสูงสุด 10,000 บ า ท ขณะเดียวกัน ผู้แจ้งยังได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งด้วย การกั๊กที่จอ ดรถ คือ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่มีการนำป้าย

หรือ การวางสิ่งของต่างๆ กันที่จอ ดรถให้กับลูกค้ า หรือรถของตนเอง โดยสิ่งของยอ ดฮิตที่นิยม เอามาวางขวางบริเวณที่จอ ดรถ จะมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กระถางต้นไม้ ถังน้ำ แผงกั้นเหล็ก กร ว ย และเก้าอี้ เป็นต้น กั๊กที่จอ ดรถผิ ด ก ฎ ห ม า ย

แจ้งตำ ร ว จ จั บ ได้ถือเป็นความผิ ดต าม พรบ. รั ก ษ า ค ว า ม ส ะ อ า ดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ม า ต ร า 19 กล่าวคือ ห้ า มมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือ กองวัตถุใด ๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณ

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ป ร ะ กาศกำหนดด้วย ความเห็นชอบของ เจ้าพนักงานจราจร โดยคำว่า ถนน ต าม พรบ.นี้ หมายความรวมถึง ทางเดินรถ ทางเท้า ขอบทาง ไหล่ทาง ทางข้าม ต าม ก ฎ ห ม า ย ว่าด้วยการจราจรทางบก

ตรอ ก ซอย สะพาน หรือถนนส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าของยินยอมให้ ป ร ะ ช า ช น ใช้เป็นทางสัญจรได้ โ ท ษ ป รั บสูงสุด 10,000 บ า ท ผู้แจ้งได้รับส่วนแบ่งด้วยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่ง ครึ่งหนึ่งของค่าป รั บต ามม า ต ร า 48 หากพบเห็น

หรือได้รับความเดือ ดร้อนจากการกั๊กที่จอ ดรถ อ ย่ า ง ไม่ถูกต้อง นอ กจากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำ ร ว จ ในเขตพื้นที่แล้ว สามารถแจ้งใครได้อีกบ้าง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขต กรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายอำเภอสำหรับในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล

ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล สำหรับในเขตเทศบาล

ป ร ะ ธาน ก ร ร ม การสุขาภิบาล สำหรับในเขตสุขาภิบาล

ปลัดสุขาภิบาล สำหรับใน เขตสุขาภิบาล

หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การปกครองท้องถิ่นอื่นที่ ก ฎ ห ม า ย

กำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับในเขตราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้น

หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้เป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ต าม พรบ.

ปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ

รองปลัดเมือง พั ท ย า สำหรับในเขตเมือง พั ท ย า เขตปกครองพิเศษ

ที่มา กลุ่มป ร ะ ชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธ ร ร ม parinyajai    sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …