Home ข่าวสาร สาระ โอนที่ดินและท รั พ ย์สิน ให้ลูกแล้ว จะเรียกคืนได้หรือไม่

โอนที่ดินและท รั พ ย์สิน ให้ลูกแล้ว จะเรียกคืนได้หรือไม่

25 second read
ปิดความเห็น บน โอนที่ดินและท รั พ ย์สิน ให้ลูกแล้ว จะเรียกคืนได้หรือไม่
0

สำหรับวันนี้เรามีความรู้กับเรื่องท รั พ ย์สินที่หล า ยคน มอบให้ลูกนั้น แต่วันหนึ่งกลับอย ากจะได้คืนจะเอาคืนได้ไหม ซึ่งหล า ยคนอาจจะบอ กว่าคืนได้บางคนก็ว่าไม่ได้ แล้วคุณเองคิดว่าได้หรือไม่ได้ วันนี้เราจะพามาไขข้ อสงสัยนี้กัน และเพื่อเป็นความรู้หล า ยๆคนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

จากที่เราได้ดูข่ า วหล า ยต่อหล า ยช่อง และหล า ยครั้งที่มีข่ า วเกี่ยวกับพ่อแม่ โอนที่ดิน ท รั พ ย์สินให้ลูกตัวเอง เพื่อหวังฝากผีฝากไ ข้ ให้ลูกหลานเลี้ยงดูย ามแก่เฒ่า แต่สุดท้ายกลับกลับโดนลูกในไส้หักหลัง เนรคุณ และไล่พ่อแม่ออ กจากบ้าน จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เรามิอาจจะไปทราบได้ เพราะมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขา แต่วันนี้เรา ได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมมา ว่าหากเกิดเหตุการณ์ในกรณีนี้กับเรา เราจะทำอ ย่ างไร

ม ร ด กที่ดินโอนให้แล้วจะเรียกคืนได้ไหม ถ้าพ่อแม่ยังไม่ เ สี ย ชี วิ ต อ ย่ างนี้เรียก ให้โดยเสน่หา ค่ะ สามารถถอนคืนการให้ด้วยเหตุเนรคุณได้ ต าม ป.พ.พ. มาตรา 531 ค่ะ เราไปดูคำขย ายความเพิ่มเติมเลย

การให้ คือ สัญญาซึ่งบุคคล เรียกว่า ผู้ให้โอนท รั พ ย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาท รั พ ย์สินนี้ และการมอบให้นั้นจะต้องไม่ได้หวัง สิ่งตอบแทนแต่อ ย่ างใด เช่น แม่ยกบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกโดยเสน่หา โดยการจดทะเบียนการโอนก ร ร มสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อย โดยที่ลูกไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอะไรให้แม่ ดังนั้น จึงเรียกว่าเป็นการมอบให้โดยเสน่หา

แล้วจะทำอ ย่ างไรหากแม่ต้องการอย ากได้ที่ดินคืนจากลูก ซึ่งอยู่ดีๆเมื่อแม่โอนก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและบ้านไปให้ลูกแล้ว แม่อย ากจะเรียกที่ดินคืนจากลูกไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก การให้โดยเสน่หา เมื่อให้กันแล้วจะไม่สามารถถอนคืน หรือ เรียกคืนได้ หากการให้นั้นชอบด้วยกฎห ม า ย แต่จะมีข้ อยกเว้นที่สามารถเรียกคืนได้ คือ

การประพฤติเนรคุณ มีลักษณะดังนี้

(1) ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ า ยต่อผู้ให้เป็นความผิ ดฐานอาชญาอ ย่ างร้ า ยแ ร งต ามประมวลกฎห ม า ยลักษณะอาญา เช่น ทำร้ า ยร่างกาย

(2) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เ สี ยชื่อเ สี ยง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อ ย่ างร้ า ยแ ร ง เช่น นาย ก. มอบที่ดินให้ นาข ข. โดยเสน่หา ต่อมา นาย ก. เ จ็ บป่ ว ยไปขอความช่วยเหลือจาก นาย ข. นาย ข. ไม่พอใจพร้อมพูดว่า บักห ม ามึงแก่แล้ว พูดจากลับไปกลับมาเหมือนเด็กเล่นข า ยของ มึงไม่มีศีลธรรม มึงไป ต า ย ที่ไหนก็ไป ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท นาย ก. อ ย่ างร้ า ยแ ร ง จึงมีเหตุประพฤติเนรคุณที่นาย ก.จะจะเรียกคืนที่ดินกับนาย ข. ได้

(3) ถ้าผู้รับได้บอ กปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ย ากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ เช่น แม่โอนบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ลูก โดยการเปลียนแปลงชื่อในโฉนดเรียบร้อยแล้ว แต่แม่ก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น ต่อมาลูกกลับขับไล่แม่ออ กจากบ้านพฤติก ร ร มของลูกก็ถือว่าประพฤติเนรคุณแล้ว ดังนั้นแม่สามารถเรียกร้องบ้านพร้อมที่ดินคืนจากลูกได้

ระยะเวลาในการฟ้องร้องคดีถอนการให้โดยเสน่หา

1 มีระยะเวลา 6 เดือนนับจากที่รู้ หรือ

2 ภายใน 10 ปี นับจากเหตุประพฤติเนรคุณนั้นได้เกิดขึ้น

สรุป ผู้ให้ต้องยังไม่ได้ให้อภั ยแก่ผู้รับในเหตุประพฤติเนรคุณนั้น และต้องฟ้องถอนคืนการให้ภายใน 6 เดือนนับแต่เมื่อทราบถึงเหตุประพฤติเนรคุณ แต่ไม่เกิน 10 ปี ภายหลังเหตุการณ์ประพฤติเนรคุณนั้น และการให้ที่ไม่สามารถที่จะฟ้องขอเพิกถอนคืนการให้ เพราะเหตุเนรคุณ ได้แก่

1 ให้เป็นบำเหน็จสินจ้างโดยแท้

2 ให้สิ่งที่มีค่าภาระติดพัน

3 ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรย า

4 ให้ในการสมรส

และนี่ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียกคืน ม ร ด กในกรณีที่ลูกหลานไม่เลี้ยงดูหรือเนรคุณ แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่หลักฐานการโอนเงิน แต่สิ่งสำคัญ คือ ใจ ของพ่อแม่ ว่ามีความรู้สึกว่า คุณรักและดูแลท่านไหม ทำให้ท่านชื่นใจมีความสุขไหม เป็นคนที่น่าไว้วางใจให้ดูแลท รั พ ย์หรือเปล่า ถ้าคุณรักและดูแลพ่อแม่ ถึงท่านจะมีสิทธิเรียกคืน ท่านก็คงจะไม่เรียกคืน

หากต้องข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาทนายใกล้บ้านท่าน

อ้างอิงเนื้อหาบทความจาก

1 www.nitilawandwinner.com/content/17308/แม่โอนที่ดินให้ลูก-ต่อมาแม่อย ากได้ที่ดินคินสามารถทำได้หรือไม่-ทนายนิธิพล-

2 www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=437855&Ntype=4

3 www.closelawyer.com/16807362/ผู้ให้อาจฟ้องขอถอนคืนการให้ได้-เมื่อผู้รับประพฤติเนรคุณ

ภาพประกอบบทความเท่านั้น

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …