Home ข่าวสาร สาระ แ น ะ 8 อาชีพทำเงิน มีทุ นน้อย ก็เ ปิ ดร้านได้

แ น ะ 8 อาชีพทำเงิน มีทุ นน้อย ก็เ ปิ ดร้านได้

12 second read
ปิดความเห็น บน แ น ะ 8 อาชีพทำเงิน มีทุ นน้อย ก็เ ปิ ดร้านได้
0

ทุ นน้อยแต่อย ากมีร้านเล็กๆเป็นของตัวเอง ลงทุ นน้อยๆแต่ได้กำไ รดี มีอะไรบ้างน้าาาา สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพแบบนี้อยู่ วันนี้เรามี 8 อาชีพที่จะมาแ น ะนำกัน ซึ่งมีเงินแค่ 3 พันก็ลงทุ นได้แล้ว จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 ลงทุ นข า ยน้ำ

การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อมมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ ส่วนการลงทุ นใช้เงินไม่มาก

ไม่เกิน 2,000 บ า ท ก็เอาอยู่แล้ว อีกทั้ง น้ำเป็นปัจจัย 4 ที่มีความต้องการเป็นจำนวน มาก ยิ่งตอนช่วงเที่ยง-บ่าย หล า ยคนต่างให้ความสนใจหาซื้ อน้ำดื่ มกันเยอะเลยทีเดียว

2 ลงทุ นข า ยไข่เจียว

ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน

หลัง เ ลิ ก งาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ ามักหาข้าวกิน ส่วนเงินลงทุ นแค่พันกว่าบ า ทก็อยู่แล้ว

แต่คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่าย+แหล่ง ต ล า ด ที่ซื้ อวัตถุดิบก่อนจับจ่ายสินค้ าเสมอ ถ้าคุณข า ยเข้าไข่เจียว

ในร า ค า 20-25 บ า ท สามารถข า ยได้ 100 จาน เป็นเงิน 2,500 บ า ท แต่เชื่อเถอะข า ยได้มากกว่า 100 จานชั ว ร์

3 ลงทุ นข า ยแซนวิสใส้ต่าง ๆ

เมื่อคุณเรียนรู้วิ ธีการทำ แ ซ น วิ ส หล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร า ค าต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อมทั้งต้องตั้งร า ค ามากกว่าต้นทุ น 5-10 บ า ท อาจจะข า ยในร า ค าชิ้นละ 15 บ า ท 20 บ า ท เป็นต้น

ดังนั้นช่วงเวลาที่ เ ห ม า ะ แก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น ส่วนต้นทุ นนั้นไม่มาก ลงทุ นแค่ 1,500 บ า ท ก็เอาอยู่ ถ้าคุณข า ย

ได้ 500 ชิ้น/วัน จะเป็นจำนวนเงิน 7,500 บ า ท แต่ถ้าคุณสามารถข า ยส่งต ามโรงเรียนและสถานที่ทำงานได้ ออร์เดอร์วัน ๆ หนึ่ง ทำร า ยได้ให้คุณเหยียบหมื่นชั ว ร์

4 ลงทุ นข า ยขน มปัง น มสด

มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้านที่ชัดเจน มีสินค้ าให้เลือ กที่หลากหล า ย ส่วนต้นทุ นใช้ไม่มาก เริ่มเปิดร้านแบบเล็ก ๆ ค่อยขยๅยร้านขนาดใหญ่ อีกทั้ง หลัก ๆ เ สี ยแค่ค่าขน มปัง แยมต่าง ๆ น มสด และ อุ ป ก ร ณ์ การทำที่สามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

ส่วนเรื่องกำไรได้มากกว่าต้นทุ นหล า ยเท่าตัวชั ว ร์ เพราะขน มปัง น มสด เป็นเมนูที่สามารถทานเล่น นั่งชิว ๆ ได้และก็ได้รับความนิยมอ ย่ างแพร่หล า ยด้วยเช่นกัน

5 ลงทุ นข า ยเฉาก๋วยน มสด

อ ย่ างแรกต้องดูตลาดที่มีกลุ่ม เ ป้ า ห ม า ย อยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสู ต รเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อย ไม่ເพียงแต่จะมีลูกค้ าซื้ อบ่อย ๆ ເท่านั้น

แต่ยังส่งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย ส่วนต้นทุ นก็ใช้ไม่เยอะ

ถ้าคุณหาแหล่งซื้ อวัตถุดิบที่ดี เป็นร า ค าส่งร า ยได้หักลบกำไรเหลือเยอะแน่นอน มาเริ่มต้นร ว ยด้วย ต้ น ทุ น หลักพันกันดีกว่า แล้วเพิ่มต้นทุ น มากขึ้นในวันหน้า แล้วร า ยได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นต ามมาชั วร์

6 ลงทุ นข า ยน้ำแข็งใส

ต้องมีน้ำหวานให้ เ ลื อ ก หล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอ ย่ าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้ าที่สนใจมักอยู่ในวัยເด็ก-วัยผู้ใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้ าขนาดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น การลงทุ นใช้แค่ 1,000 บ า ทก็เอาอยู่

แต่คุณต้องหา แ ห ล่ ง ข า ยสินค้ าที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่ว่าข า ยหน้าบ้านแหละดีที่สุด ถ้าอยๅกได้ร า ยได้ 2 เท่าจากเงินลงทุ น ต้องศึกษาตลาดและความเป็นไปได้ควบคู่กันไป

7 ลงทุ นข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋

ให้ติด ป้ า ย หน้าร้านขนาดใหญ่ บอ กร า ค าน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อ ย่ างชัดเจน อีกทั้ง วิ ธีที่จะทำให้ลูกค้ าติดใจขึ้นอยู่กับรสชาติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสู ต รเด็ดให้เจอ

ส่วนต้นทุ นใช้แค่ 2,000 กว่า ๆ ก็เอาอยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้

ส่วนร า ยได้มากเป็นเท่าตัวชั ว ร์ เ พ ร า ะ กลุ่มคนที่นิยมทานน้ำเต้าหู ปาท่องโก๋มักเป็นวัยทำงาน-ผู้ใหญ่ ฉะนั้น จึงต้องจับกลุ่มลูกค้ าให้ดีดีด้วยล่ะ

8 ลงทุ นข า ยสลัด

เมื่อคุณมีสู ต รน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่ ก ลุ่ ม ลูกค้ าที่รักสุ ข ภ า พ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80เปอร์เซน เป็นลูกค้ าของคุณ ไม่ว่า

จะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาข า ย

ส่วนต้นทุ นใช้ไม่มาก แค่ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น อีกทั้ง ร า ยได้ คุณสามารถทำข า ย เ ป็ น ชุดละ 20-30 บ า ท หรือข า ย

แบบชั่งกิโลก็ได้ พอเมื่อพูดถึงร า ยได้ มีมากกว่าเงินลงทุ นหล า ยเท่าตัวแน่นอน เพราะจำนวนกลุ่มลูกค้ าที่รักสุ ข ภ า พ ณ ปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …