Home ข้อคิด คำคม เหตุผลที่ทำให้หล า ยคนออมเ งิ นไม่ได้ผล

เหตุผลที่ทำให้หล า ยคนออมเ งิ นไม่ได้ผล

9 second read
ปิดความเห็น บน เหตุผลที่ทำให้หล า ยคนออมเ งิ นไม่ได้ผล
0

อย ากจะมีเ งิ นเก็บ แต่จะเก็บยังไงก็เก็บไม่ได้สักที คุณเองเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่า ทั้งๆที่รู้แหล่ะว่าถ้าเรามีเ งิ นเก็บจะมีผลดีต ามมามากมาย แต่ทำไมจะเก็บทีไรก็เก็บไม่ได้สักที วันนี้เราจะพามาดูเป็นเพราะคุณมีนิสัยต่อไปนี้หรือเปล่าที่ทำให้เก็บเ งิ นไม่ได้สักที

แม้ว่าเราจะรู้ว่า การออมเ งิ น นั้น มีความสำคัญอ ย่ างมากเผื่อไว้ใช้ในกรณี ฉุ ก เ ฉิ น เ จ็ บ ป่ ว ย หรือมีเหตุให้ต้องใช้เ งิ นด่วนแต่บางคนก็ยังเก็บเ งิ นไม่ได้อยู่ดี ซึ่งมีหล า ยสาเหตุ ที่ทำให้ การออมเ งิ น ไม่ประสบความสำเร็จ บางทีเราก็มองข้ามไป ตัวอ ย่ างสาเหตุที่ทำให้การออมเ งิ นไม่ได้ผล

1. การใช้เ งิ นเก่งจนเกิดเป็น ความเคยชิน มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็ต้องใช้จนหมดเกลี้ยง

2. ข า ดระเบียบวินัยในชีวิต

ข า ดระเบียบวินัย ในการใช้เ งิ น หากก่อเกิดเป็นนิสัยที่ไม่ดีแล้ว ก็ย ากจะแก้ไขและส่งผลให้ออมเ งิ นไม่ได้เลย มีเ งิ นเมื่อไหร่ ก็จะใช้จนหมด

3. ไม่รู้จักแบ่งเ งิ น ไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

เช่นร า ยจ่ายส่วนตัวเ งิ น เก็บเ งิ นลงทุ น เ งิ นไว้ใช้ย ามฉุกเฉิ น ต้องฝึกจัดแบ่งเ งิ นและมีวินัยการเ งิ น

4. การอยู่ในสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

การมีเพื่อนหรือ อยู่ในกลุ่มคนที่ใช้จ่ายเ งิ นฟุ่มเฟือยทำให้ย ากในการออม เพราะจะมีเหตุให้ใช้เ งิ นต ามความอย ากหรือ กิ เล ส หรือต ามกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อ การเข้าสังคม

5. กลัวเ งิ นไม่พอใช้ จึงไม่คิดเรื่องออมเ งิ น

ร า ยได้อาจจะน้อย กลัวจะไม่พอใช้ แต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ ถึงร า ยจ่ายที่แท้จริง ซึ่งบางทีก็ไม่ได้มากอ ย่ างที่คิด เช่น คิดว่าต้องใช้เ งิ นวันละ 200 บ า ท แต่ในความเป็นจริง ร า ยจ่ายไม่ได้มากขนาดนั้น หากรู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงก็จะเหลือเ งิ นออม

6. ข า ดการวางแผน

การเ งิ น เ งิ นเป็นสิ่งสำคัญ ต่อ การดำรงชีพของคนเรา การวางแผนเพื่อให้มีเ งิ น ไว้ใช้จ่าย ทั้งในขณะที่ยังทำงานอยู่ หรือแก่ชรา เป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องวางแผน เพราะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ แต่ละคนต้องวางแผน และทำต ามแผนที่ตัวเองวางไว้ให้่ได้ เพื่อไม่ให้ชีวิต มีปัญหาการเ งิ นในบั้นปล า ย

7. ไม่มีการจดบันทึกการใช้จ่ายประจำวัน ประจำ เ ดื อน

จึงไม่รู้ว่า มีร า ยจ่ายอะไรบ้าง ได้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยเพียงใดจ่ายในเรื่องที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นก็ย าก ในการตรวจสอบ

8. ไม่รู้ร า ยจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือนแต่ละวัน

จึงประมาณเอาเอง ว่าเท่านั้นเท่านี้ ก็คงจะพอ คนส่วนใหญ่มักจะประมาณ ร า ยจ่ายไว้มากกว่าปกติ เพราะกลัวเ งิ นจะไม่พอใช้ แต่หากรู้ร า ยจ่าย ที่แท้จริงก็จะมีโอกาส เหลือเ งิ นเก็บ เป็นเ งิ นออมได้

9. ทนสิ่ง ยั่ ว ยุ ไม่ไหว

ในโลกทุกวันนี้ มีสิ่งยั่ ว ยุ ให้ใช้เ งิ น มากมาย หากทนไม่ไหวก็จะต้องเ สี ยเ งิ นกับสิ่งเหล่านั้น เช่นเสื้อผ้าใหม่ๆ โทรศัพท์รุ่นใหม่ รถรุ่นใหม่หรือแม้แต่ของใช้เล็กๆ น้อยๆ เสื้อผ้า เครื่องดื่ม อาห าร สถานที่ท่องเที่ยว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีอยู่มากมายหากทนไม่ไหวก็จะมีร า ยจ่ายต ามมาไม่น้อย

10. ความประม าทคิดว่ายังหาเ งิ นได้อยู่เรื่อยๆ

มั่นใจในความเก่ง ของตัวเองแต่งานหรืออาชีพใดๆ ก็ต าม ก็มีวันขึ้นหรือได้รับความนิยมและเสื่ อ ม ความนิยม วิ ธีหาเ งิ นในปัจจุบันจึงอาจใช้ไม่ได้ในอนาคต ทำให้ในอนาคตไม่สามารถหาเ งิ น ได้เหมือนในปัจจุบันอีกแล้ว เช่น สำนักพิมพ์

11. มีห นี้สิน มีภาระต้องดูแลค่อนข้างมาก

บางคนต้องรับผิ ดชอบ ทั้งครอบครัว ต้องเลี้ยงดูหล า ยคน การออมเ งิ น จึงเป็นเรื่องย ากการแก้ไขปัญหานี้ต้องพย าย ามสอนให้แต่ละคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัว ได้เรียนรู้

วิ ธีหาเ งิ นบริหารเ งิ น อ ย่ าทำหน้าที่ให้เ งิ นใช้เพียงอ ย่ างเดียว เพราะคนเหล่านั้น ก็จะไม่รู้วิ ธีการหาเ งิ น ซึ่งก็จะกล า ยเป็นภาระไปตราบอีกนานเท่านาน จนไม่มีเ งิ นเก็บตั้งตัวไม่ได้เลย เพราะต้องเลี้ยงดูคนรอบตัวไปทั้งชีวิต

12. ควบคุมตัวเองไม่ได้ในเรื่องการเ งิ น

บางคนนั้นเมื่อมีเ งิ น ก็จะข า ดสติในการควบคุมตัวเอง และใช้เ งิ นหมดในเวลาไม่นาน เ งิ นเดือนออ กได้ไม่กี่วันก็ใช้เ งิ น เกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะ คนที่ชอบเที่ยว สังสรรค์ เมื่อเจอเครื่อง มึ น เ ม า เข้าไป ก็จะยิ่งข า ดสติใช้เ งิ นไม่คิดกว่าจะรู้ตัว เ งิ นก็หมดไปแล้ว เป็นอยู่อ ย่ างนี้ทุกเดือน

13. ใช้เ งิ นไม่เป็น

การใช้เ งิ น การบริหารเ งิ น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาไม่น้อยไปกว่า การหาเ งิ นไม่เช่นนั้น เ งิ นที่หามาได้ ก็จะไม่มีเหลือเลย

14. การใช้จ่ายเ งิ นกับสิ่งที่ทำให้ข า ดสติในการควบคุมตัวเอง

อ ย่ างสิ่งของ มึ น เ ม า หรือ อาจจะเป็นคู่ครอง กิ๊ก นำเ งิ นไปบำเรอคนรักอ ย่ างข า ดสติ บางคนให้จนหมดตัวแล้วก็โดนทิ้ง

15. ข า ดการวางแผนเรื่องการซื้ อข้าวของเครื่องใช้

สินค้ าเหล่านี้ บางอ ย่ าง มีร า ค าสูง แต่มีความทนทานใช้งานได้นานแค่บางอ ย่ าง แม้จะมีร า ค าสูงแต่ไม่มีความทนทาน อ ย่ างรถยนต์ย างรุ่น หรือเป็นสินค้ าฟุ่มเฟือยทำให้เ สี ยเ งิ นอยู่บ่อยๆ หรือ การซื้ อสินค้ าจำนวน มาก จะมีร า ค าที่ถูกกว่าช่วยประหยัดเ งิ น เรื่องการซื้ อสินค้ าหากรู้จักวางแผน ก็จะมีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น และสามารถ นำไปเก็บเป็นเ งิ นออมได้

16. สร้างห นี้ตลอ ดเวลา

บางคนเปลี่ยน ของใช้บ่อยมาก ต ามเพื่อน ต ามสังคม เน้นการผ่อน จึงทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ ดังนั้น ต้องวางแผนในเรื่องการซื้ อท รั พ ย์สินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าสูงซื้ อแล้วต้องใช้ให้คุ้ม อ ย่ าซื้ อบ่อยเพราะจะทำให้เ งิ นหมดไปเรื่อยๆ ไม่มีเก็บ ไม่มีเ งิ นออม

17. ข า ดแ ร งจูงใจ

ในการออม สำหรับคนโสด ไม่มีภาระ ต้องรับผิ ดชอบ การออมเ งิ นดูจะเป็นเรื่องย ากมากจริงๆ ต่างจากคน มีครอบครัว หรือมีภาระ ที่ต้องรับผิ ดชอบ ดังนั้น อาจจะต้องสร้างห นี้เพื่อให้มีภาระแต่ก็ควรเป็นห นี้ ที่มีมูลค่าเพิ่ม ในอนาคตอ ย่ างการซื้ อบ้านซื้ อที่ดิน ซึ่งร า ค าปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

18. เริ่มออมเ งิ นช้าเกินไป

ไม่พอใช้ใน ย ามเกษียณ บางขุน ใช้เ งิ นเก่ง กว่าจะเริ่มคิดได้ก็อายุมากแล้ว ซึ่งอาจมีเหตุผลบางอ ย่ าง ที่ทำให้เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเ งิ น เช่นการ เ จ็ บ ป่ ว ย อุ บั ติ เ ห ตุ จึงเริ่มคิดเรื่องการออมเ งิ น อ ย่ างจริงจัง แต่ก็เมื่ออายุมากแล้ว ออมได้ไม่มาก

19. ข า ดความรู้ เรื่องการออมเ งิ น

และไม่เคยคิด ที่จะศึกษาเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริงๆแล้ว เรื่องการออมเ งิ น เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องศึกษาในทันทีที่มีร า ยได้เข้ามา การออมเ งิ นอ ย่ างถูกวิ ธี เป็นวิ ธี

ที่ช่วย ให้มีเ งิ นเพิ่มมากขึ้น มีร า ยได้เพิ่มขึ้น อ ย่ างการซื้ อสลากออมสิน อาจถูก ร า ง วั ล หรือได้ดอ กเบี้ย เป็นเ งิ นที่เพิ่มเข้ามาจากการออมเป็นร า ยได้อีกทางหนึ่งทุกปี

20. หวังพึ่งพาคนอื่นจนไม่ยอมคิดถึงเรื่องการออม

เพราะคิดว่า คนรอบข้าง จะต้องให้ความช่วยเหลือตัวเอง แต่ในบางครั้ง ก็อาจเป็นเรื่องที่ เ ล ว ร้ า ย โดยเฉพาะสำหรับคน มีครอบครัว การเจ็ บป่ วย เพียงครั้งเดียว อาจมีค่ารักษ า หลักล้านบ า ทต ามมา ไม่เพียงไม่มีเ งิ นออมสำหรับตัวเอง แต่ยังทำให้คนรอบข้างเดือ ดร้อนต ามไปด้วย

การออมเ งิ นไม่ได้ผลไม่ประสบความสำเร็จ หากมองที่สาเหตุหลักหลักแล้ว ก็จะมาจากการไม่มีวินัยในชีวิต ไม่มีวินัยการเ งิ น การเอาแต่ใจตัวเองต ามความอย ากได้อย ากซื้ อ และไม่ยอมศึกษาในเรื่องการบริหารเ งิ น ผู้เขียนเคยมีร า ยรับค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เคยศึกษา เรื่องการบริหารเ งิ นเลยศึกษาแต่เรื่องการใช้เ งิ น การผลาญเ งิ นอ ย่ างเดียว

สุดท้าย ไม่มีเ งิ นออม ไม่มีเ งิ นเก็บในบั้นปล า ย จึงเริ่มลำบาก แม้จะรู้ตัว แต่ก็ยังแก้ไขตัวเองค่อนข้าง ย ากเพราะต ามใจตัวเองในเรื่องการใช้จ่าย มาเป็นสิบปี จนเ สี ยผู้เ สี ยคน เละเทะสำหรับใคร ที่มีร า ยได้ มีเ งิ นเดือน เมื่อมีเ งิ นเข้ามา จงคิดหรือศึกษาในเรื่อง การบริหารเ งิ น เพราะการบริหารเ งิ นอ ย่ างถูกวิ ธี นั้นเป็นการทำให้เกิดร า ยได้ อีกทางหนึ่งนอ กเหนือจาก ร า ยได้หลัก จากการทำงาน

และมีแนวโน้มที่จะเป็นร า ยได้ ที่มีความมั่นคงแทนเ งิ นเดือน บางคนเน้นซื้ อสลากหรือเล่นหุ้ นซื้ อ ออมไว้ทุกเดือน ผ่านไปเป็น 10 ปี จน มีผลตอบแทน เป็นดอ กเบี้ยหรือเ งิ นปันผล มากพอเป็นค่าใช้จ่าย ในชีวิตประจำวันได้ มีร า ยรับหล า ยทาง ทั้งจากงานประจำ และจากดอ กเบี้ย ของเ งิ นฝากชีวิตมีความมั่นคงทางการเ งิ น มากขึ้น มากกว่าคนที่ไม่คิดเรื่องการออมเลย

ที่มา siamebook  verrysmilejung

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …