Home ข่าวสาร สาระ เดินอ อ กกำลังก า ย เพียงวันละ 30 นาทีประโยช น์มากกว่าที่คิด

เดินอ อ กกำลังก า ย เพียงวันละ 30 นาทีประโยช น์มากกว่าที่คิด

12 second read
ปิดความเห็น บน เดินอ อ กกำลังก า ย เพียงวันละ 30 นาทีประโยช น์มากกว่าที่คิด
0

วันนี้เราจะพามาดูการออ กกำลังกายอีกอ ย่ างหนึ่งที่ไม่หนักและไม่เหนื่อยมาก โดยเฉพาะคนแก่ก็สามารถทำได้ นั่นคือ การเดินนั่นเอง หล า ยๆคนอาจจะมองว่าการเดินจะช่วยให้ร่างกายแข็งแ ร งได้จริงหรอเพราะการออ กกำลังกายส่วน มากจะต้องออ กแ ร งด้วย

การเดินออ กกำลังกาย มีประโยช์มากมายกว่าที่คิด โดยเฉพาะถ้าอย ากมีร่ างกายแข็งแ ร ง ก็ลุกออ กจากที่นั่งแล้วมาเดินกันเลยการเดิน การดำเนินชีวิตที่ช้าลงด้วยการเดินให้อะไรดี ๆ มากกว่าที่คุณคิด โดยเฉพาะทางด้านสุ ข ภ า พ มีผลวิจั ยมากมายช่วยนั่ งยัน นอน ยัน ได้ว่าการเดินนั้นเป็นย าขนานเอ กสำหรับสุขภาวะในร่ างก ายที่หล า ยคนอาจมองข้าม ประโย ช น์ของการออ กกำลังกายทุ กคนคงรู้กันอยู่แล้วว่าดีอย่ างไร แต่จริงๆแล้วแค่เดินก็มีประโยชน์กับร่า งกายเราเช่นกัน การเดินวันละ 30-45 นาทีจะช่วยอะไรร่า งกายได้บ้าง มาดูพร้อมกันเลย

1. เพิ่มกล้ามเนื่อคุณอาจจะบอ กว่าการออ กกำลังกายก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ ออยู่แล้ว แต่ที่จริงๆแล้วการเดินเป็นการช่วยสร้างกล้ามเนื้ อที่ดีที่สุด การเดินสาม ารถทำให้กล้ามเนื้ อขา สะโพกและหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระ วั งกับท่าเดิน ก็จะสาม ารถฝึ กกล้ามเนื่ อหน้ าท้อ งและส่วน เอวได้

2. ลำ ใ ส้ใหญ่แข็งแ ร งการเดินสาม ารถล ดโอ กาสที่ผู้หญิงจะเป็น ม ะ เ ร็ งลำ ใ ส้ใหญ่ได้ 31เปอร์เซน แค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่อยของอาหาร ถ้าอย ากให้ถ่ายคล่องทุ กวันก็ให้เดินทุ กวัน

3. เป็นคนอ ารมณ์ดีเวลาอาร มณ์ไมดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุ กวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน สาม ารถช่วยล ดภ าวะซึ มเศ ร้าลงได้

4. ฝึกให้หัวใจล ดความดันโ ล หิ ตคนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หัวใจแข็งแ ร งขึ้น และจะช่วยล ดความดันโ ล หิ ต เดินทุ กวันสาม ารถล ดความเสี่ ยงของโ ร คความดันโ ล หิ ตสูงได้ และโ ร คหลอ ดเ ลื อ ดหัวใจได้

5. ล ดความเสี่ ยงการเป็นโ ร คอั ลไ ซเม อร์จากงานวิ จัยของมหาวิทย าลัยไวกิ้งบอ กว่าการเดินช่วยล ดความเสี่ ยงในการเป็นโ ร คอั ลไ ซเ มอร์ ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเสี่ ยงที่จะเป็นโ ร คอั ลไ ซเม อร์จะล ดลงครึ่งหนึ่ง

6. รักษ ารูปร่างของเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหล า ยๆ ชม. ออ กกำลังกายแบบค าร์ดิโ อก็ผอมได้ การเดินอย่ างเดียวก็สาม ารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารต ามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรักษ ารูปร่างได้

7. เสริมสร้างกร ะดูกการเดินจะเสริมสร้างก ระดูกและข้ อต่อ หลีกเลี่ยงโ ร คกระ ดูกพรุน สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม. ก็สาม ารถล ดความเสี่ ยงที่จะเป็นโ ร คกระ ดูกพรุนลงได้ 30% เลยนะ

8. ล ดความเสี่ ยงของโ ร ค เบ าห วานแค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสาม ารถป้องกันโ ร คเบ าหวา นได้ และยังสาม ารถล ดน้ำต าลในเ ลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9. ช่วยรั ก ษ าโ ร ค ต้ อ หิ นสำหรับคนที่เป็น ต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยล ดความดันในลูกต า งานวิจัยบอ กว่า การเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้งสาม ารถสาม ารถล ดความดันต าได้อย่ างมีประสิทธิภาพที่สุด

10. เพิ่มความสา มารถของป อ ดและหัวใจการออ กกำลังกายปกติก็เป็นการเพิ่มความสาม ารถของหัวใจและป อ ดได้เป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการห า ยใจของคุณจะเพิ่มขึ้น ทำให้ออ กซิเจนผ่ านกระแสเ ลื อ ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเ สี ยเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแ ร งและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

ที่มา  chilljungloei

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …