Home ข่าวสาร สาระ หล า ยคนไม่เคยรู้ การแช่อาหารในตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

หล า ยคนไม่เคยรู้ การแช่อาหารในตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

10 second read
ปิดความเห็น บน หล า ยคนไม่เคยรู้ การแช่อาหารในตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก
0

ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อเวลาเราไปซื้อของ พ่อค้าแม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา เพราะถุงพลาสติกจะทำให้เรานั้นถือของได้ง่ายขึ้น แต่สิ่งที่เราชอบทำกันเมื่อมาถึงบ้านคือ การเอาของทั้งหมดรวมกับถุงใส่ลงไปในตู้เย็น เอาใส่ทั้งถุง ทั้งผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราทำอยู่แบบนั้นเป็นสิ่งที่อัน ต ร า ยเป็นอย่ า งมาก อ ย่ าทำแบบนี้เด็ดข า ด เพระาเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พเลยสักนิดวันนี้เราจะพามาดูว่าทำไมถึงไม่ควรแช่ทั้งถุงพลาสติก

1 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าจะไม่อั น ต ร า ยนะ เราคิดว่ามันสะอาดใช่ไหมละ เมื่อเอามาใส่อาหารโดยเฉพาะ และแบบมี พิ ษ ซึ่งแบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเ น่ าเ สี ยของอาหารได้

2 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อเราเอาอาหาร หรือว่าผั ก ผลไม้ที่เราซื้อมาใส่ลงในถุง มันจะทำให้ไม่มีออ กซิเจน จทำให้อาหารนั้นเป็น พิ ษ และเป็นอั น ต ร า ยควรเปลี่ยนจากการใส่ถุงเป็นการให้ห่อถุงพลาสติกห่ออาหารแทน อาการที่เราใส่ลงไปนั้นจะ สดใหม่กว่าที่เรานั้นใส่ลงไปในถุงพลาดสติก และรั ก ษ าความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

3 มีความชื้ น สู ง ทำให้อาหารเ สี ยคุ ณ ภ า พ

การที่เรานั้นเอาผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีค ว า ม ชื้ นสูงมี นั้นแหละสิ่งที่ก่อเกินแ บ ค ที เ รี ย ทำให้ผักและผลไม้ของเพื่อนๆนั้นเน่าเสี ย ห าย และมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ ช่ วย ศ า ส ตร าจ าร ย์ Zhang Qian ได้ออ กมาเผยว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเ ลี่ ย งไม่ได้จริงให้ใส่ในระยะเวลาที่สั่น ไม่ควรใส่ไว้นานๆ

ที่มา 108archeepparuay

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …