Home ข่าวสาร สาระ สีครุฑบนโฉนดที่ดิน ที่ต้องรู้ ก่อนซื้ อข า ย

สีครุฑบนโฉนดที่ดิน ที่ต้องรู้ ก่อนซื้ อข า ย

9 second read
ปิดความเห็น บน สีครุฑบนโฉนดที่ดิน ที่ต้องรู้ ก่อนซื้ อข า ย
0

วันนี้เราจะพาไปรู้จักสีครุฑที่อยู่บนโฉลดที่ดินกัน หล า ยคนอาจจะไม่เคยสังเกตุว่าโฉนดแต่ละใบนั้น มีสีตราครุฑที่ต่างกัน ฉนั้นก่อนเราจะทำอะไรกับโฉนดเราต้องรู้จักความหมายให้ดี

สำหรับโฉนดที่ดินในบ้านเรานั้น มีหลากหล า ยประเภท ที่สามารถซื้ อข า ยได้และซื้ อข า ยไม่ได้ก็มี มีทั้งโอนก ร ร มสิทธิ์ได้ และบางทีเป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิการทำมาหากิน ที่ทำประโยชน์ในที่นั้น ซึ่งไม่ใช่ก ร ร มสิทธิ์ที่ดิน

ซึ่งในทุกวันนี้มีคนที่แฝงตัวเข้ามาหากินกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่สุจริตเป็นจำนวน มาก เรื่องการซื้ อข า ยบ้านที่ดิน ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีพวกที่ไม่สุจริตแฝงตัวเข้ามา

ฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะทำการซื้ อข า ยบ้านที่ดินกัน ควรที่จะตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนในขั้นตอนแรก ว่าคนที่เอาบ้านและที่ดิน มาข า ยให้เรานั้นเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่า

พื้นที่ตรงกับเจ้าของที่ดินไว้หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะยืนยันได้ดีที่สุดนั่นก็คือโฉนดที่ดิน ซึ่งใครหล า ยคนอาจจะสังเกตเห็นว่า บริเวณตราครุฑ ทำไมถึงมีหล า ยสี

ซึ่งเราก็ไม่เคยได้รู้ว่าโฉนดจริงหรือโฉนดไม่จริง และ มันแตกต่างกันอ ย่ างไร วันนี้เราจะมาทำการอธิบายให้เข้าใจกัน

ครุฑแดง คือ โฉนดที่ดิน น.ส.4

เป็นเอกส า รแสดงก ร ร มสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้ อข า ยได้ โอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัว

นี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมือง ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอกส า ร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ครุฑเขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ประเภท น.ส.3 ก. ย้ำว่า น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกส า รที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้ อข า ย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

ครุฑดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่าย ๆ ละกันว่า 2 อันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นเอกส า รที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรองจะแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอ ย่ างเป็นทางการ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศที่แน่ชัด จะซื้ อข า ยต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน ส.ค.1

คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.1 อีกแล้ว ส.ค.1 ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน เพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออ กให้เพียงแต่เป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินของราษฎรเท่านั้น ดังนั้นต ามกฎหมาย ที่ดินที่มี ส.ค.1 จึงทำการโอนกันได้เพียงแต่แสดงเจตนาสละการครอบครองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้ว ผู้มี ส.ค.1 มีสิทธินำมาขอออ กโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข ได้ 2 กรณี คือ

กรณีที่ 1 นำมาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดินต ามโครงการเดินสำรวจออ กโฉนดที่ดินทั่วประเทศ กรณีนี้ทางราชการจะเป็นผู้ออ กให้เป็นท้องที่ไป โดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนล่วงหน้า

กรณีที่ 2 นำมาเป็นหลักฐานในการขอออ กโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข เฉพาะราย คือ กรณีที่เจ้าของที่ดิน มีความประสงค์จะขอออ กโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็ให้ไปยืนคำขอ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่เฉพาะการออ กโฉนดที่ดินนี้ จะออ กได้ในพื้นที่ที่ได้สร้างระวางแผนที่สำหรับออ กโฉนดที่ดินไว้แล้วเท่านั้น

ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน

1 ทำให้ผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้มีหนังสือสำคัญแสดงก ร ร มสิทธิ์ที่ดินยึดถือไว้เป็นหลักฐาน ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักก ร ร มสิทธิ์แก่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและในระหว่างเอกชนด้วยกันทำให้รู้ตำแหน่งแหล่งที่ตั้ง ตลอ ดจนขอบเขตและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้ถูกต้อง ทำให้สามารถป้องกันการบุก การุกขย ายเขตครอบครองเข้าไปในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ที่สงวนหวงห้าม ที่สาธารณประโยชน์ และที่ดินที่ทางราชการได้กันไว้เป็นเขตป่าไม้

2 ทำให้สามารถระงับการท ะเ ล า ะวิวาท การโต้แย้ง หรือแย่งสิทธิในที่ดินหรือ การรุกล้ำแนวเขตที่ดินซึ่งกันและกัน

3 ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงและมีผลเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วย

4 ทำให้เกิดความรักและความห่วงแหนที่ดินของตน มีแ ร งจูงใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นหลักฐานแสดงทุนท รั พ ย์หรือหลักประกันในการขอสินเชื่อ และกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตและรายได้เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น ใช้เป็นหลักท รั พ ย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ฯลฯ การตรวจสอบหลักฐานสำหรับที่ดิน สำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดกระทำได้โดยสะดวกรวดเร็วเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ประสงค์จะจำหน่าย จ่าย โอน เนื่องจากการโอนที่ดินที่มีโฉนดที่ดินไม่ต้องประกาศ เว้นแต่มรดก

ทั้งนี้ เอกส า รสำคัญทั้งหมดแม้จะแสดงถึงการเป็นผู้มีสิทธิดีกว่าบุคคลอื่นแล้วก็ต าม ถ้าหากเราปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดิน มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อ กัน ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐต ามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านไม่เข้าขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา 10 ปีติดต่อ กันบุคคลที่เข้าครอบครองนั้นก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง 1 ปีเท่านั้น ท่านก็จะเ สี ยสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของเรามีเอกส า รสำคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทำประโยชน์และดูแลรั ก ษ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินก็จะเป็นของเรา และเป็น มรดกที่มีค่าให้แก่ทาย าทต่อไป

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …