Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีใช้งานสายชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องและปลอ ด ภั ย

วิ ธีใช้งานสายชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องและปลอ ด ภั ย

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีใช้งานสายชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องและปลอ ด ภั ย
0

เรื่องของสายชาร์จโทรศัพท์มือถือนั้น บางคนยังไม่ทราบถึงการใช้ที่ถูกวิ ธีทำให้ในบางครั้งเรามักจะได้ยินข่ า วเรื่องแ บ ตเตอรี่มือถือร ะ เ บิ ดจนคนได้รับบ า ด เ จ็ บ หรือบางครั้งก็อาจเกิดไฟฟ้าลั ด ว งจรจนทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านได้ ดังนั้นทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือจึงควรตระหนักในเรื่องนี้ให้มากเพื่อควา มป ล อ ด ภั ยและช่วยทำให้ประหยัดเ งิ นได้มากขึ้น

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์อิเลกทรอนิกทั้งหล า ยในทุกวันนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการช า ร์ จไฟหรือชาร์จแบ ตเต อ รี่ เพื่อที่จะทำให้ปุปกรณ์สามารถใช้งานได้ สายช า ร์ จจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่กล า ยเป็นสิ่งของที่ต้องมีกันทุกบ้าน วันนี้เราได้นำเอาวิ ธีการใช้สายชาร์จไฟนี้อ ย่ า งถูกต้องและป ล อ ด ภั ย เพราะหากเกิดความผิ ดพลาดอาจทำให้เกิดอุ บั ต เ ห ตุ ร้ า ย แ ร งได้ เช่น แ บ ตเตอรี่ร ะ เ บิ ดซึ่งมักจะเกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือพวกของปลอมร า ค าถูกนั่นเอง

วิ ธีใช้งานสายชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกต้องและปลอ ด ภั ย

1 ไม่ใช้งานโทรศัพท์ในขณะทำการชาร์จแ บ ตเตอรี่

ข่ า วที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือ การที่มือถือร ะเ บิ ดขึ้น มาในขณะที่กำลังชาร์จอยู่เพราะแ บ ตทเตอรี่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะที่ชาร์จ และหากเราใช้มือถือในขณะที่ชาร์จอยู่ก็จะเป็นการเร่งให้แ บ ตเตอรี่มีความร้อนสูงขึ้นไปอีกจนเกิดร ะ เ บิ ดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับอุปกรณ์เทียมหรือของ ป ล อ ม

2 ไม่ใช่สายชาร์จของเทียมหรือสาย ช า ร์ จ ป ล อ ม

สายชาร์จที่ถูกผลิตขึ้น มาด้วยต้นทุนต่ำหวังขายเพื่อให้ได้กำไรนั้นเป็นอันตรายกว่าสายชาร์จของแท้มาก ขอให้เลือ กใช้สายชาร์จของแท้ แม้จะมีร า ค าแพงกว่าแต่ก็สามารถมั่นใจได้ว่าปลอ ดภั ยและมีอายุการใช้งานที่ดีกว่าของปลอมที่มักเ สี ยง่าย ไม่ต้องซื้ อบ่อยๆ ก็เรียกว่าเป็นการใช้เ งิ นซื้ อของ อย่ างคุ้มค่า

3 อ ย่ าเ สี ยดายเ งิ นหากต้องซื้ ออุปกรณ์ที่เป็นของแท้

จะเห็นกันเสมอว่าหล า ยคนเลือ กที่จะซื้ ออะไหล่หรืออุปกรณ์ที่เป็นของปลอมเพราะเ สี ยดายเ งิ นหากต้องซื้ อของแท้ แม้ว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆจะไม่สามารถถอ ดแ บ ตออ กจากตัวเครื่องได้แล้วก็ต าม ก็ยังมีโทรศัพท์อีกหล า ยรุ่นที่สามารถถอ ดแ บ ตออ กได้ หากแ บ ตเตอรี่มือถือของเราเ สื่ อ ม ก็ควรซื้ อแ บ ตเตอรี่ใหม่ซึ่งเป็นของแท้ โดยไม่ต้องลังเล เพราะของแท้นั้นจะมีมาตรฐานในการผลิตที่แตกต่างจากของปลอมอ ย่ า งชัดเจน แม้อะไหล่ๆของปลอมจะมีร า ค าถูกแต่ก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้น ดังนั้นการตัดใจซื้ อของแท้นั้นย่อมคุ้มค่ามากกว่าเพราะไม่ต้องซื้ อบ่อยๆ

4 ไม่เ สี ยบสายชาร์จผิ ดหลัก

การชาร์จโทรศัพท์มือถือควรทำการเ สี ยบปลั๊กกับเต้าให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำปล า ยสายมาต่อชาร์จเข้ากับโทรศัพท์ นอ กจากความปลอ ดภั ยแล้วยังเป็นการถนอมอุปกรณ์ของเราให้มีอายุการใช้งานที่ย าวนานขึ้นด้วย

5 สามารถเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ขณะชาร์จได้

ในสมัยก่อนจะมีคำแนะนำว่าให้ปิดเครื่องในขณะที่ชาร์จจะทำให้ปลอ ดภั ยและถนอมแ บ ตเตอรี่ได้ แต่ทุกวันนี้มีการพัฒนาขึ้นให้สามารถเปิดเครื่องขณะชาร์จได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน โดยหากเราต้องการเปิดโทรศัพท์เอาไว้ขณะชาร์จก็สามารถทำได้ แต่อย่ างไรก็ต ามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ได้ให้คำแนะนำว่าหากปิดเครื่องชาร์จได้ก็จะมีผลดีมากกว่า

6 ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์แ บ ตหมดจนเหลือ 0 เปอร์เซน

หากบางคนที่มักใช้มือถือนานๆโดยไมีชาร์จแ บ ตเผื่อเอาไว้ อาจทำให้เครื่องดับลงเพราะแ บ ตเตอรี่หมดเกลี้ยง มีคำแนะนำว่าไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์แ บ ตเหลือน้อยจนเครื่องดับไประหว่างใช้งาน เพราะจะทำให้คุณภาพของแ บ ตเ สื่ อ มได้เร็วขึ้น ซึ่งก็มีโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีการตั้งค่าให้ปิดเครื่องได้เองหากระดับแ บ ตเ ต อ รี่เหลือน้อยมากๆ และอีกคำแนะนำหนึ่งคือให้ทำการชาร์จแ บ ตในขณะที่มีระดับพลังงานอยู่ที่ 30เปอร์เซน เป็นการถนอมแบ ตเ ต อ รี่ ให้มีอายุงานที่ ย า วนานขึ้น

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …