Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีอบรมต่อใบขี่อ อ น ไ ล น์ ใช้เวลา 1ชั่ วโมง อยู่บ้านก็ทำได้

วิ ธีอบรมต่อใบขี่อ อ น ไ ล น์ ใช้เวลา 1ชั่ วโมง อยู่บ้านก็ทำได้

14 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีอบรมต่อใบขี่อ อ น ไ ล น์ ใช้เวลา 1ชั่ วโมง อยู่บ้านก็ทำได้
0

ใบขับขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขับรถยนต์ รถจักรย านยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ต ามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แล้วกระทำการขับขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิ ดต ามกฎห ม า ย มีโ ท ษทางแพ่ง รวมถึงจะเ สี ยสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภั ยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

ประโยชน์โดยตรงของใบอนุญาตขับขี่นั้นก็คือ เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันและแสดงว่า บุคคลเป็นเจ้าของใบอนุญาตและได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถประเภทต่างๆ จริง และถือว่าเจ้าของใบอนุญาตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดในใบอนุญาตได้จริง และได้ผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

การทำใบขับขี่ในปัจจุบันนั้น หากเป็นการต่ออ า ยุ ใบขับขี่ ไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องขอสอบใบขี่ใหม่ ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ที่ผู้ขับขี่สะดวก โดยผ่ า นช่องทางอ อ น ไ ล น์เป็นหลัก โดยทางกรมขนส่งเองก็มีนโ ย บ า ยนี้เพื่อรั ก ษ ามาตรการ สุข อ น า มัย เพื่อลดการกระจายแพร่ ร ะ บ า ด ของเ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด 1 9 เป็น มาตรการรั ก ษ าระยะห่างเพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของส่วนร่วมอีกด้วย สำหรับการต่อใบขับขี่อ อ น ไ ล น์นั้น ใช้เวลาไม่นานเพียง 1 ชั่ ว โ ม งเท่านั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ได้ อ ย่ า ง หนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนในการข อ ต่ อ อ า ยุใบขับขี่ ดังนี้

1 เข้าไปยังหน้าเ ว็ บไ ซ ต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt-elearning.com จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ กหัวข้ อ ลงทะเบียน ก่อน

2 เมื่อเลือ กเมนู ลงทะเบียน หน้าจอจะเปลี่ยนให้ ให้คุณกรอ กข้ อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ห ม า ยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และห ม า ยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด ยืนยัน และเลือ ก แบบทดสอบก่อนอบรม

3 ตอบคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบทดสอบตัวผู้ขับขี่เองอ ย่ า งคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้ อ แล้วเริ่มรับชมวี ดิ โ อ การอบรม โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอ เพราะในช่วงระหว่างที่อบรมอยู่นั้น จะมีการสลับคำถามขึ้น มา โดยให้ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จนจบต ามระยะเวลาที่กำหนด

4 เมื่อ ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จบแล้ว จะมีการให้ตอบแบบสอบถามหลังจากดูจบ หลังการอบรม

5 เมื่ออบรมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นข้ อมูลว่า ท่านผ่ า นการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขับขี่ใหม่ได้ทันที

จะเห็นได้ว่าการต่อใบขับขี่อ อ น ไ ล น์นั้นสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งย า ก แต่ให้จองคิวหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วผ่ า นทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ โดยผลอบรมอ อ น ไ ล น์นี้จะมีอ า ยุ 90 วัน ดังนี้

หากผู้ขับขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอบรมนี้ ไปติดต่อยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน ที่สะดวกได้ตลอ ดเวลาราชการอีกด้วย ง่ายๆ แค่ปล า ยนิ้วฉบับเร่งรัด

ที่มา krustory drivepermit.blogspot

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …