Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีต ามเ งิ นคืน เมื่อโอนเ งิ นผิ ดบัญชี ทำได้ไม่ย าก

วิ ธีต ามเ งิ นคืน เมื่อโอนเ งิ นผิ ดบัญชี ทำได้ไม่ย าก

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีต ามเ งิ นคืน เมื่อโอนเ งิ นผิ ดบัญชี ทำได้ไม่ย าก
0

ถ้าโอนเ งิ นไปผิ ดบัญชีควรทำอ ย่ างไรดี เพราะบางครั้งโอนเ งิ นไปเป็นบัญชีที่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว และบางครั้งก็ติดต่อเจ้าของบัญชีไม่ได้ โดยเฉพาะการโอนเ งิ นผ่านแอปฯ ธนาคาร

เพราะทุกวันนี้การโอนเ งิ นนั้น สะดวก สบาย กว่าเมื่อก่อน มากๆ จนบางทีก็ทำให้หล า ยๆ คน ลืมตรวจเ ช็ คความถูกต้อง จนทำให้โอนเ งิ นไปผิ ดบัญชี แต่ไม่ต้องกังวลไป หากวันนี้คุณนั้นโ อนเ งิ นผิ ดบัญชี

วันนี้เรามีวิ ธีแก้ไขมาบอ กคุณ ไปดูกันว่าการขอเ งิ นคืนจ ากการโอนเ งิ นผิ ดบัญชี จะสามารถทำได้อย่ างไร หล า ยคนอาจเคยทำผิ ดพลาด เรื่องการโอนเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นการใ ส่ตัวเลขผิ ดพลาด หมายเลขบัญชีผิ ด หรือคล้ายกัน ก็อาจสร้างความสั บสนให้กับเราได้ หรือ การใส่ตัวเลขเ บอร์โทรศัพท์ผิ ด ก็จะทำให้เ งิ นไปเข้ าบัญชีคนอื่นอย่ างไม่ตั้งใจ

การตรวจสอบตัวเลขบัญชี และชื่อนามสกุลข องผู้รับเ งิ นปล า ยทาง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ค วรทบทวนทุกครั้ง ก่อนกดปุ่มโอนเ งิ น แต่ถ้าเกิดผิ ดพลาดไปแล้ว ก็สามารถแก้ไขได้ต ามนี้

โอนเ งิ นผิ ดบัญชี หรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด

ข้ อมูลจากธนาค ารแห่งประเทศไ ทย และศูนย์คุ้มครองผู้ใ ช้บริการทางการเ งิ น ธนาคารแห่งประเทศไ ท ย หรือธปท. ได้ระบุว่า หากเกิดกรณีการโอ นเ งิ นเข้าผิ ดบัญชี ให้เราแจ้งเรื่อง และนำหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง

ยื่นเรื่องแจ้งกับธนาคารที่เราโอน โดยทางธนาคารจะทำก ารแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในก ารตรวจสอบการโอนเ งิ น และทำการติดต่อผู้รับโ อนที่เราโอนผิ ดเข้าไป ติดต่อเพื่อให้ยินยอมคืนเ งิ นให้

แล้วธนาคารจึงจะแจ้งเรื่ องกับเราอีกครั้งหนึ่ง กรณีที่ผู้รับโอนผิ ด ยอมคืนเ งิ นให้ ทางธนาคารก็จะโอ นเ งิ นเข้าบัญชีของเรา แต่หากผู้รับโอนไ ม่ยอมคืนเ งิ นให้ เราสามารถแจ้งคว ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อให้ออ กคำสั่งบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทางธนาคารข องผู้รับโอนผิ ดนั้น จะทำการดำเนินก ารอายัดบัญชีนั้นๆ หรืออาจให้เปิดเผยช้อมู ลบัญชีต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อ ดำเนินการท างกฎหมายต่อไป

หากมีคนโอนเ งิ นผิ ดมาเข้าบัญชีเรา

ในกรณีนี้ หากเราได้รับแจ้งจากธนาคาร ว่ามีการโอนเงิ นผิ ดเข้าบัญชีเรา ให้เราทำการตรวจสอบร ายละเอียดบัญชีของเราก่อน เพื่อป้องกันการหลอ กลวงจ ากพวกมิจฉาชีพ

โดยให้เราสอบถามว่า มาจากธนาคารอะไร และถามชื่อ กับเบอร์โทรศัพ ท์ที่เราจะติดต่อ กลับได้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเรานั้น จะต้องการให้เราทำก ารตรวจเ ช็ คบัญชีก่อน

มากกว่าจะเร่งรั ดให้โอนเ งิ นคืน ซึ่งทางนั้นจะต้องมีหลักฐาน วัน เวลา และยอ ดเ งิ นที่โอนผิ ดเข้ ามาในบัญชีของเรา ให้เราตรวจสอบว่า มียอ ดเข้ามาตรงต ามนั้นจริงหรือไม่ หากพบว่ามีเ งิ นเกินเข้ามาจริง ก็ให้ติดต่อคืนเ งิ นให้กับธนาคาร หากเพิกเฉย เจ้าของเ งิ นจะมีสิทธิแจ้งความ และสามารถฟ้อง เรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากเราได้

กรณีเป็นความผิ ดของธนาคารที่โอนเ งิ นผิ ดบัญชี

หากธนาคารดำเนิ นการผิ ดพลาดเอง ธนาคารจะสามารถดำเ นินการแก้ไขข้ อมูลเองได้ ความผิ ดอาจเกิดจา กพนักงานธนาคาร กรอ กเลขบัญชีผิ ดพลาด หรือจำนวนเ งิ นผิ ดพลาด

ซึ่งพนักงานคนนั้น จะต้องทำการติดต่อเจ้ าของบัญชีที่โอนผิ ดเข้ามา เพื่อขอให้โอนเ งิ นคืนกลับมา ทั้งนี้การโอนเ งิ นทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโดยตรง หรือ การใช้พร้อมเพย์ ก็ควรจะตรวจเ ช็ คชื่อของผู้รับเ งิ นให้ถูกต้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิ ดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นจากความรีบร้อน หรือความไม่ละเอียดของเราเอง

ส่วนเรื่องการเตรียมเอกส าร ที่จะต้องยื่นต่อธนาคารนั้น สามารถเข้าไปชมรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ศคง. 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริก ารทางการเ งิ นธน าคารแห่งประเทศไ ทย

ที่มา  horoscopedaily99

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …