Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีดูโฉนดที่ดินแบบไหนของแท้ แบบไหนป ล อ มแปลง

วิ ธีดูโฉนดที่ดินแบบไหนของแท้ แบบไหนป ล อ มแปลง

18 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีดูโฉนดที่ดินแบบไหนของแท้ แบบไหนป ล อ มแปลง
0

โฉนดที่ดินนับว่าเป็นเอกส า รที่สำคัญที่เวลาซื้ อข า ยยิ่งต้องร ะ มั ด ร ะ วั ง เ พ ร า ะทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลไปมากสามารถทำเอกส า รป ล อ มขึ้น มาได้ง่ายมากๆสำหรับมิ จ ฉ า ชี พ ฉนั้นเราจึงควรศึกษาและรู้วิ ธีการดูเอกส า รเหล่านี้ให้ดี เพื่อไม่ให้ถูกหลอ ก

การป ล อ มแปลงโฉนดที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นโฉนดที่ดินประเภท นส.4จ หรือโฉนดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงก ร ร มสิทธิ์สามารถทำการซื้ อข า ย ค้ำประกัน จดจำนองได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโฉนดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โฉนดที่ดินป ล อ ม จะต้องรู้ วิ ธี ตรวจสอบว่าโฉนดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม หรือ แท้จริงแล้วที่ดินของเรานั้นได้หลุดลอยกล า ยเป็นของมิ จ ฉ าชีwแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ถ้าwร้อมแล้วไปหยิบโฉนดที่ดิน มาตรวจสอบเบื้องต้นไปwร้อมๆ กันได้เลย

โฉนดที่ดิน มีหล า ยแบบหล า ยรุ่น แต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24×36ซม กระดาษมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลง สังเกตุโฉนดป ล อ มง่ายๆ โดยการส่องผ่านแสงเราจะเห็น

1 ล า ยน้ำเป็นรูปครุฑอยู่ในวงกลมสองวง

2 ด้านล่างรูปครุฑจะมีตัวหนังสือ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย

3 รูปแปลงที่ดิน แต่ละมุมจะมีวงกลมอยู่ หากส่องผ่านแสงดู จะเห็นรูที่แสงส่องผ่านอยู่ในแต่ละวงกลมนั้น โฉนดที่ดินที่ถือ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน คือ น.ส.4 จ วิ ธี ตรวจสอบโฉนดที่ดินในร า ยละเอียดอื่นๆมีดังนี้

วิ ธี ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าเป็นของจริง

1 ตรวจสอบด้วย วิ ธี ระวางหรือแผนที่บนโฉนด

ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี ห ม า ยเลขระวางแผนที่ ต ามสถานที่ตั้งของโฉนด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ ห ม า ยเลขที่ดิน คือห ม า ยเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดิน ทุกแปลงภายในแปลงย่อย

2 ตรวจสอบร า ยการจดทะเบียนโฉนดที่ดิน

การจดทะเบียน มีหล า ยประเภทแตกต่างกันไป เช่น

ประเภทบุริมะสิทธิ

ประเภทภารติดพันในอสังหาริมท รั พ ย์

ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน

ประเภทสิทธิเก็บกิน

ประเภทภาระจำยอม

ประเภทโอน มรดก

ประเภทปลอ ดจำนอง

หากมีร า ยการจดทะเบียนจะส่งผลต่อที่ดินด้วย

3 ตรวจสอบ วิ ธี การเขียนของ จนท.

ล า ยเซ็นของ จนท.จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตร า ย างชื่อคนเซ็นกำกับไว้ wร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่ าแก้ข้ อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่าให้เห็นข้ อความเดิม แล้วเขียนเติมข้ อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อwร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลงเอกส า รโฉนดที่ดิน

4 ตรวจสอบเลขที่ดิน

เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกส า รโฉนดที่ดิน คือห ม า ยเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโฉนดที่ดินด้วย

5 ตรวจสอบห ม า ยเลขโฉนดที่ดิน

ห ม า ยเลขโฉนดจะบอ กว่าใช้แบบพิมพ์ห ม า ยเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโฉนดที่ดิน ส่วนห ม า ยเลขแบบพิมพ์โฉนดจะมีห ม า ยเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโฉนด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลงโฉนดด้วย

6 ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ

เลขหน้าสำรวจ คือห ม า ยเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกส า รต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินต ามท้องที่นั้นๆ

7 ตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโฉนด

มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโฉนดอาจแตกต่างกัน เนื่องจากระวางจะเล็กกว่าเนื่องจากมีแปลงย่อยจำนวน มาก แต่ในโฉนดจะใช้มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเนื่องจากมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโฉนดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิ ธี ตรวจสอบรูปแผนที่ในโฉนดจะมีอยู่ 3 สี

เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ

เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โฉนดแปลงเดิม

เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ

8 ตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงาuที่ดิน

จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงล า ยเซ็นเจ้าพนักงาuที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโฉนดที่ดิน เพื่อเซ็นออ กโฉนดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับล า ยเซ็นเจ้าพนักงาuที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติก ร ร ม

9 ตรวจสอบด้วยการนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักกรมที่ดิน

หากตรวจเช็คแล้วเกิดข้ อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโฉนดที่ดินในมือนั้นเป็นของป ล อ ม ให้ตั้งสติดีๆ และใจเย็นๆ อ ย่ าเพิ่งนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปเผาทิ้ง เนื่องจากโฉนดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรั ก ษ า และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงาuกรมที่ดิน

ดังนั้นเมื่อเกิดข้ อสงสัยว่าโฉนดเป็นฉบับป ล อ มให้ใช้ วิ ธี สุดท้ายคือ การไปที่สำนักกรมที่ดินแล้วไปขอสำเนาโฉนดที่ดินที่สำนักงาuกรมที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกันดู เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโฉนดจริง โฉนดที่ดินที่สำนักงาuกรมที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโฉนดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าโฉนดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของป ล อ ม 100เปอร์เซน ให้เตรียมไปแจ้งความและดำเนิน ค ดี ทางกฎห ม า ยได้เลย ดังนั้นจะต้องอ่ า นตรวจดูทุกร า ยการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถาม จนท. ก่อนซื้ อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโฉนดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้ อข า ย

หรือรับจำนอง ข า ยฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีwป ล อ มแปลงเอกส า รสิทธ์ที่ดิน มาหลอ กข า ยเรา และรั ก ษ าสิทธิก ร ร มสิทธิ์ที่ดินของตนเอง ด้วยการเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อ ป้ อ ง กั น การรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ การครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา

ขอบคุณข้ อมูลจาก : คลิปตรวจสอบ , poolprop, tnewร

ที่มา parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …