Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีขอไฟเกษตร เอาไว้ใช้ในสวนไร่นา

วิ ธีขอไฟเกษตร เอาไว้ใช้ในสวนไร่นา

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีขอไฟเกษตร เอาไว้ใช้ในสวนไร่นา
0

สำหรับใครที่ทำไร่ทำสวนอย ากจะมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่รุ้จะต้องทำอ ย่ างไร วันนี้เรามีวิ ธีการขอไฟฟ้าเข้าใช้ในไร่สวน มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูขั้นตอนในการขอ กันได้เลย

ความหมายของไฟเกษตรคือ การทำเรื่องขอใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำเกษตรโดยเฉพาะ ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถทำเรื่องขอใช้ไฟได้เพียงมีเงื่อนไขที่ตรงกับข้ อตกลงของทางไฟฟ้าดังนี้

1 ติดต่อขอทำเรื่องเพื่อให้ได้การรับรองจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำยืนยันว่าในพื้นที่ๆเราจะขอไฟฟ้า ไม่ได้เป็นพื้นที่หวงห้ า มหรือเขตหวงห้ า มใดๆ

2 สวนที่จะทำต้องมีถนนทางเข้าออ กได้สะดวก

3 ด้านหน้าหรือตรงทางเข้าเขตสวน มีพื้นที่สำหรับการลงเสาไฟฟ้า

4 เอกสารยืนยันเรื่องที่ดิน ว่าเป็นที่ดินที่เราสามารถใช้และได้รับอนุญาตในการทำเกษตรได้

5 มีการระบุแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรที่แน่นอน

6 ผู้ที่แจ้งเรื่องขอจะต้องมีเอกสารยืนยันสิทธิ์การครอบครองที่ดิน หรือเอกสารให้สิทธิ์ในการครอบครองเพื่อทำกิน ซึ่งจะต้องไม่ใช่เจ้าของที่เป็นเอกชน

7 ผู้แจ้งขอจะต้องเป็นเกษตรกรร า ยย่อยเท่านั้น โดยมีการติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์

8 กรณีการออ กใบแจ้งห นี้ต้องสามารถออ กใบแจ้งห นี้จากมิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องที่สองได้ โดยสามารถแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องแรกได้ โดยทั้ง 2 มิเตอร์นี้ต้องอยู่ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าเดียวกัน

9 มีการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร า ยเดือนไม่เกิน 50,000 บ า ท/เดือน โดยทางการไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิ ดชอบในการข ย า ยเขตให้

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอมิเตอร์ไฟ

5(15) แอมป์ = 1,000 บ า ท

15(45) แอมป์ 1 เฟส = 6,450 บ า ท

15(45) แอมป์ 3 เฟส = 21,350 บ า ท

ขั้นตอนการขอไฟฟ้าลงพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและกระบวนการยื่นเรื่อง

ผู้แจ้งขอไฟจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของตนเอง และมีการทำ อ ย่ างต่อเนื่อง มีการจัดการเจาะน้ำ บ า ด า ลและดูดขึ้น มาเพื่อเป็นลำห้วยเพื่อใช้สำหรับรดน้ำแล้ว ระยะห่างระหว่างอาคารที่พักอาศัยไม่ห่างจากไร่เกิน 10 กม. ในระยะแรกเจ้าของจึงเลือ กปลูกผลไม้ก่อนเพราะไม่ต้องดูแลทุกวันเหมือนพืชผักส่วนใหญ่

เจ้าของเริ่มวางแผนสร้างบ้านในพื้นที่สวยเพื่อจะได้ดูแลสวนได้อ ย่ า งใกล้ชิด จึงทำการยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าเพื่อ การเกษตรดังที่กล่าวมา ที่พักอาศัยจะต้องมีบ้านเลขที่ หากไม่มีต้องทำการขอบ้านเลขที่ โดยจะมีการเข้าตรวจเช็คว่ามีสิ่งปลูกสร้างถาวรขึ้น โดยต้องมีห้องน้ำเพื่อทำให้อาคารพักอาศัยนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างถาวร ทำการถ่ายภาพบ้านพักและห้องน้ำในอาคารและส่งยื่นเอกส า รการรับรอง จากนั้นจึงยื่นหนังสือ กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอเลขที่บ้านโดยให้นำไปยื่นต่ออำเภอเพื่อขอทะเบียนบ้านต่อไป

เอกส า รสำคัญที่ต้องเตรียม

1 สำเนาบัตรประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 ใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง

4 สำเนาโฉนดที่ดิน และหรือ หนังสือให้สิทธิ์ในการครอบครองและใช้เพื่อทำกิน เพื่อยืนยันตัวตน

นอ กจากนี้การขอไฟเกษตรจะต้องดูเงื่อนไขประกอบอื่นๆโดยต้องดูว่าในพื้นที่นี้มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าด้วยอีกหรือไม่ และในบริเวณนั้นจะต้องมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในโซนพื้นที่อ ย่ า งน้อย 3 หลังขึ้นไป หากเตรียมการเรียบร้อยแล้วให้ทำการยื่นเรื่องกับองค์การไฟฟ้าในอำเภอ และรอ การตอบรับจากทางหน่วยงานต่อไป

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …