Home ข่าวสาร สาระ วิ ธีขอรับโ อ น ม ร ด กที่ ดิ น หากเจ้าของที่ไม่อยู่แล้ว

วิ ธีขอรับโ อ น ม ร ด กที่ ดิ น หากเจ้าของที่ไม่อยู่แล้ว

8 second read
ปิดความเห็น บน วิ ธีขอรับโ อ น ม ร ด กที่ ดิ น หากเจ้าของที่ไม่อยู่แล้ว
0

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิ ธีการโ อ น ม ร ด ก หรือรับม ร ด กจากคนที่ไม่อยู่แล้วกัน หล า ยคน มักจะมีปัญหาในการแบ่งม ร ด ก อาจจะเป็นปัญหาในตอนนี้สำหรับใครหล า ยๆคนอยู่ก็เป็นได้ ฉนั้นเราไปดูกันเลย

เมื่อมีคนจากไปม ร ด กย่อมตกทอ ดแก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นท รั พ ย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมท รั พ ย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่ง ย า ก หน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องการรับม ร ด กที่ดินกันคร่าวๆ

ม ร ด กที่ดิน เมื่อมีคนจากไป ท า ย า ท จะรับ ม ร ด ก อาจทำได้ 2 วิ ธี คือ จูงมือ ท า ย า ท กันไปโ อ นที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิ ธีคือตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก ซึ่งต้องไปขึ้นศ า ล

การโ อ น ม ร ด ก ที่สำนักงานที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ม ร ณ ะ บั ต ร

3 หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับ ม ร ด ก เช่น เป็นลูก เป็น ภ ร ร ย า พินัย ก ร ร ม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับ ม ร ด ก ต ามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประกาศ ม ร ด ก มีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน ซึ่งจริงๆ มัน มีรายละเอียดมากกว่านี้ ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียดดู

ส่วนการโ อ นที่ดินโดยตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก สามารถทำได้

1 ให้ทา ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดการ ม ร ด ก ทา ย า ท ต้องไปให้การที่ศาล

2 จะมีการจดทะเบียนผู้จัดก า ร ม ร ด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดก าร ม ร ด ก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโ อ นที่ดิน ยังไงก็ต้องทำต ามขั้นตอนต ามที่ ก ฎ ห ม า ย กำหนดต่อไป ก า ร เตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็นสิ่งที่ดี การทำพินัย ก ร ร ม ก็มิได้เป็นการลดทอนอายุตัวเองต ามความเชื่อแต่ อ ย่ า ง ไร

แต่เป็นการเตรียมตัวไม่ ป ร ะ ม า ท ในชีวิตมากกว่า รวมทั้งเป็นการดีที่จะมอบท รั พ ย์สินให้กับคนที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจากเราได้ ในทุกๆเรื่องหากมีการเตรียมความพร้อมก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต ามมาค่ะ

ที่มา  pooddee

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …