Home ข่าวสาร สาระ รู้ไว้ไม่โดนหลอ ก 7 ประเภทของโฉนดที่ดิน

รู้ไว้ไม่โดนหลอ ก 7 ประเภทของโฉนดที่ดิน

10 second read
ปิดความเห็น บน รู้ไว้ไม่โดนหลอ ก 7 ประเภทของโฉนดที่ดิน
0

ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้ อบ้านหรือที่ดิน เราต้องศึกษาข้ อมูลให้ดีก่อนว่า ที่ดิน มีกี่ประเภท กี่ชนิด เพราะปัจจุบันที่ดิน ถูกแบ่งออ กเป็นหล า ยประเภท มีทั้งแบบเป็นก ร ร มสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิที่ดิน ประเภทต่างๆ มีทั้งแบบคนทั่วไปอ ย่ างเราๆ สามารถซื้ อข า ย แลกเปลี่ยนการครอบครองได้ต ามกฎห ม า ย และก็แบบที่รั ฐ บ า ลออ กสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่อนุญาตให้ครอบครอง หรือซื้ อข า ยโอนสิทธิกันได้ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิ ดระหว่างผู้ซื้ อผู้ข า ย จนเกิดข้ อพิพาทฟ้องร้องให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ

เพื่อความชัดเจนว่าที่ดินแบบไหน สามารถซื้ อข า ยโอนสิทธิ และทำนิติก ร ร มทางกฎห ม า ยกันได้ จึงได้รวบรวมข้ อมูลโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิมาให้ผู้ซื้ อผู้ข า ยไว้เป็นข้ อมูลในการตัดสินใจ จะมีร า ยละเอียดอ ย่ างไรไปติดต ามกันเลย

ที่ดินเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ถือครองกรร มสิทธิ์ หากทำให้ผืนดินนั้นเกิดประโยชน์ขึ้น มา หรือแม้แต่หากทิ้งไว้ ก็ยังเป็นทรัยพ์สินที่เสื่อมร า ค าหรือเรียกง่ายๆ ว่าร า ค าตกน้อยที่สุด ไม่ว่าจะปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ทำอย่ างอื่น ก็สามารถทำได้ง่ายและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้ที่ดินแต่ละอย่ างก็มีประเภทที่แตกต่างกัน โดยหากคุณเป็นเจ้าของกร รมสิทธิ์ ควรรู้ไว้ว่าประเภทของโฉนดที่ดินนั้น แตกต่างกัน มีดังนี้

1 น.ส. 2 (ใบจอง)

หนังสือแสดงสิทธิ์ครอบครองชั่ วคราว ไม่สามารถซื้ อข า ยจำนองได้ แต่สามารถโอนเป็น มรดกให้ทาย าทได้

2 น.ส. 3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)

แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ

2.1 น.ส. 3 และ น.ส. 3 ข. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ ไม่ใช่โฉนดที่ดิน สามารถใช้เป็นหนังสือรับรองการครอบครอง แต่ไม่มีก รรมสิทธิ์บนผืนที่นั้น มีครุฑสีดำบนเอกส าร

2.2 น.ส. 3 ก. มีการถ่ายภาพทางอากาศ มีครุฑสีเขียวบนเอกส าร สามารถนำไปจำนองและเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

3 น.ส. 4

เป็นโฉนดที่ดินที่สามารถทำการซื้ อ-ข า ย โอนกรร มสิทธิ์ได้ปกติ มีตราครุฑสีแดงบนโฉนด

4 น.ค.3

เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ซึ่งออ กให้โดยนิคมสร้างตน

5 ส.ท.ก.

เป็นเอกส ารที่ออ กให้โดยกรมป่าไม้ โดยจะเป็นหนังสือรับรองสิทธิทำกินในพื้นที่เขตป่าไม้ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ รวมถึงหากไม่ทำประโยชน์บนผืนดินเกิน 2 ปีจะถูกริบคืนจากทางราชการด้วย

6 ภ.บ.ท.5 (เอกส ารสิทธิ์ที่ราชการออ กให้)

เป็นเพียงเอกสา รการรับรองการเ สี ยภาษี ไม่ให้เอกสา รสิทธิ์ ไม่สามารถซื้ อข า ยโอน จำนองได้ ส่วน มากหล า ยท่าน มักจะถูกหลอ กลวงเรื่องซื้ อข า ยที่ดินจากเอกสา รประเภทนี้

7 ส.ป.ก. (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร รม)

มีครุฑสีน้ำเงินบนโฉนด ใช้เพื่อทำการเกษตรกรร ม ไม่สามารถซื้ อข า ยโอนได้ และหากรัฐบาลต้องการเวนคืนที่ดินก็สามารถทำได้เช่นกันด้วย ประเภทต่างๆ ของโฉนดที่ดินที่ควรทราบ เพื่อเป็นความรู้ และไม่โดนหลอ กลวงหากต้องการทำการซื้ อข า ยที่ดินอีกด้วย

ที่มา krustory madamhome

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …