Home ข่าวสาร สาระ รู้ไว้ก่อน ไม่เ สี ยประโยชน์ 10 เรื่องของคนใช้รถ

รู้ไว้ก่อน ไม่เ สี ยประโยชน์ 10 เรื่องของคนใช้รถ

11 second read
ปิดความเห็น บน รู้ไว้ก่อน ไม่เ สี ยประโยชน์ 10 เรื่องของคนใช้รถ
0

ทุกวันนี้การใช้รถบนถนนเรา จำเป็นที่เราจะต้องรู้ก ฎ ก ติ ก าบางอ ย่ า งที่นอ กเหนือจากก ฎ ห ม า ย ไม่ว่าจะเรื่องของประกันและเมื่อเกิดอุ บั ติเ ห ตุขึ้น เราต้องทำอ ย่ างไร ดังนั้นควรที่จะมีข้ อมูล

เพื่อที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีใบขั บขี่ ถ้าเกิดอุ บั ติเ ห ตุขึ้นจะทำอ ย่ า ง ไร และประกันจะรับผิ ดชอบหรือไม่ เราไปดูกัน

1 กรณีที่สภาพรถไม่ตรงกับเอกส า รเช่น ทะเบียน เลขเครื่อง สีรถ หรือ ภ า ษีข า ด ก็สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้ ไม่ต้องกังวลว่าประกันจะไม่รับดำเนินการให้ ยกเว้นประกันไม่สามารถหาหมายเลขตัวถังได้ ประกันอาจต้องขูดเลขเครื่องเพื่อเช็คเลขเครื่อง

2 ในกรณีเกิดเหตุกลางถนนและยังตกลงกันไม่ได้ว่าฝ่ายใดผิ ด ให้เราเคลื่อนย้ า ยรถได้เพื่อไม่กีดขวางทางจ ร าจ ร ไม่จำเป็นต้องรอประกัน มาถึง หรือหากมีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ตำรวจเป็นฝ่ายตัดสิน

จากนั้นจึงย้ า ยรถ หากสามารถตกลงกันได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปโ ร ง พั ก ยกเว้น หากเกิดเหตุที่มีคู่กรณีมากกว่า 2 จะต้องไปโ รง พั ก และผู้ที่ผิ ดจะต้องเ สี ยค่าปรับข้ อหาขั บรถโดยประมาท

3 การดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หากระดับเกิน 150 เป็นต้นไป ทางประกันจะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ซึ่งหากคุณดื่มมา ให้พย าย ามหลีกเ ลี่ ย งการไปโรงพักเพื่อเ ป่ า แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หากเป็นไปได้ หรือหากคุณต้องเข้าโรง พย าบาลก็

อ ย่ าให้โดนเจาะ เ ลื o ด เพราะหากเจอปริมาณ แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ ที่สูงกว่ากำหนด ประกันจะไม่รับผิ ดชอบใดๆเลย ส่วนข้ อหาเ ม าแล้วขั บ หากไม่มี อุ บั ติเ ห ตุ ร้ า ย แ ร งต่อผู้อื่น ก็จะโดนจั บและปรับต ามข้ อ กฎหมาย

4 หากเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ แ ต่ ใบขั บขี่เราหมดอายุก็สามารถใช้ยืนยันกับปร ะกั นได้ต ามปกติ แต่หากห า ยหรือโดนยึดก็ให้แสดงใบแจ้งความหรือใบสั่งแทน

หากใบขั บขี่ห า ยแล้วมีสำเนา ก็ให้นำสำเนามาแสดงด้วย โดยเฉพาะตอนที่เกิดเหตุเพื่อแสดงตัวตน หรือหากไม่มีก็ให้หามา จนกว่าจะนำรถเข้าซ่อม

5 หากคุณทำประกันชั้น 1 เอาไว้แล้วเกิดไปช น รถ คน หรือท รั พ ย์ สิ นเ สี ยห า ย ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ประกันจะเป็นฝ่ายรับผิ ดชอบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเช่น

กำแพงบ้าน ขอบข้างถนน ต้นไม้ ซึ่งประกันจะรับผิ ดชอบทั้งหมด แต่ว่าหากคุณไม่มีใบขั บขี่ ประกันจะทำการซ่อมรถให้คุณเท่านั้น จะไม่รับซ่อมให้กับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายเ สี ยห า ย

และถ้าเป็นประกันชั้น 2 หรือ ชั้น 3 หากคุณขั บรถไปชนสิ่งใดก็ต าม แต่ไม่มีใบประกันรถยนต์ก็จะรับผิ ดชอบทั้งหมด ยกเว้นประกันชั้น 2 จะไม่รับผิ ดชอบในเรื่องของรถห า ยหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากอัคคีภั ยหรือไฟไหม้

6 หากโดนชนแล้ว ห นี ซึ่งถ้าเราทำประกันชั้น 1 หรือ 2-3 พลัสเอาไว้ แล้วเราจำทะเบียนคู่กรณีได้ให้เราเข้าแจ้งความที่สถานีใกล้กับที่เกิดเ ห ตุได้เลย จากนั้นให้โทรแจ้งป ระกั น มาจัดการทำเรื่องการเคลมให้

แต่ถ้าไม่เห็นทะเบียนคู่กรณี หากเป็นประกันชั้น 1 จะแจ้งเป็นการชนแบบไม่มีคู่กรณีเช่นชนกับสิ่งกีดขวางอ ย่ า งอื่นแทน ต ามสภาพของการชนที่น่าจะเป็นไปได้ สำหรับประกันชั้น 2-3 พลัส

7 การเคลมอะไหล่ทั่วไป หากเราต้องการเปลี่ยนเป็นอะไหล่แต่งพิเศษ เราสามารถทำได้ ถ้าเราสามารถตกลงกับอู่ที่เรานำรถเข้าซ่อมได้ โดยอู่จะทำการเสน ร า คาแ ล้วนำรถไปที่บริษัทเพื่อตกลงราคากัน เราจะสามารถเลือ กการจัดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้เอง โดยทางประกันจะทำการโอนเงินค่าซ่อมคืนให้เรา

8 สำหรับประกันชั้น 1 เราสามารถแจ้งเคลมขอเปลี่ยนสีรถได้ เพราะประกันจะยึดหลักที่ว่า เกิดเหตุจริงและสามารถเปลี่ยนสีทั้งคันได้เลย

9 หากมีการแต่งรถเสริมราคาแพง ประกันชั้น 1 จะจ่ายให้ทุกกรณีและต้องมีใบ ขั บขี่เท่านั้น หรือมีใบเสร็จที่ได้จากร้านตกแต่งรถมาเป็นหลักฐานยืนยันเพื่อให้ประกันทำการสลักหลังเพิ่มเพื่อคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

แต่ถ้าเป็นประกันชั้น 2-3 จะไม่คุ้มครองในกรณีอุปกรณ์ตกแต่ง นอ กจากสาเ ห ตุจะเกิดจากการโดน

ปาดหน้าจนเ สี ยหลัก พุ่ ง ช นต้นไม้ หรือ กระแทกฟุต บ าต หรือ ตกน้ำ ประกันจะคุ้มครองให้เพราะไม่ใช่ความเ สี ยห า ยที่เกิดจากการปะทะกันระหว่างคู่กรณี

10 เมื่อเราได้รับใบแจ้งความเ สี ยห า ย หรือได้ใบเคลมมาแล้ว เราจะต้องตรวจสอบอย่ า งละเอียดก่อนที่จะเ ซ็ นเอกส า ร หากรายการไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง

ประกันอาจจะไม่รับผิ ดชอบ และในกรณีที่รถมีแ ผ ล ช นเก่ามาอยู่แล้ว ทางประกันจะทำการบันทึกว่าเป็นแ ผ ล เ ก่ า ซึ่งจะจัดความคุ้มครองให้ครึ่งหนึ่ง โดยอีกครึ่งเราต้องจ่ายเอง

เรื่องราวของประกันภั ยรถ และ อุ บั ติ เ ห ตุ นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอ ย า กให้เกิดขึ้นเพราะเ สี ยทั้งเวลาและเงินทอง โดยเฉพาะคนทำงานก็อาจต้องเ สี ยเวลาและเดือ ดร้อนเรื่องการเดินทาง เมื่อรถเข้าอู่อีก

แต่ความรู้ทั้ง 10 ข้ อที่เรากล่าวมานี้ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและรู้ในสิทธิของตัวเองที่ควรได้รับจากการทำประกัน เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้โดนโ ก งหรือเอาเปรียบจากอีกฝ่ายหรือบริษัทประกันได้

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …