Home ข่าวสาร สาระ รังวัดที่ดิน แบ่งแยก หรือสอบเขตโ ฉ น ด ต้องทำอ ย่ างไร มีค่าใช้จ่ายยังไง คน มีที่ดินควรรู้ไว้

รังวัดที่ดิน แบ่งแยก หรือสอบเขตโ ฉ น ด ต้องทำอ ย่ างไร มีค่าใช้จ่ายยังไง คน มีที่ดินควรรู้ไว้

8 second read
ปิดความเห็น บน รังวัดที่ดิน แบ่งแยก หรือสอบเขตโ ฉ น ด ต้องทำอ ย่ างไร มีค่าใช้จ่ายยังไง คน มีที่ดินควรรู้ไว้
0

ถ้าพูดถึงเรื่องที่ดิน แน่นอนว่าใครมีก็ถือว่ามีสมบัติล้ำค่ามากๆ เพราะเป็นสิ่งที่มีร า ค า ทำประโยชน์ได้หล า ยอ ย่ าง ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับที่ดินกัน สำหรับคนไหนที่มีที่ดิน ควรรู้ไว้ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรังวัด คุณประโยชน์ต่างๆ โฉนดที่ดิน เพื่อพิสูจน์สอบสวน การตรวจ ที่เกี่ยวข้ องกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบเอาไว้

1 เจ้าของที่ดินผืนนี้ คนที่อยู่ข้างเคียงมีผู้ใดบ้าง ที่ดินติดที่สาธารณะประโยชน์หรือไม่

2 ที่ดินของคนตั้งอยู่ที่ใด หมู่ที่ใด ตำบลอะไร อำเภออะไร และจังหวัดอะไร

3 ที่ดินที่ตนเองครอบครองอยู่มีหลักฐานอะไรบ้าง ให้นำหลักฐานนำไปประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

4 สภาพที่ดินในบริเวณนั้นเป็นอ ย่ างไร อ ย่ างเช่นที่นา ทำสวน ทำไร่ หรือเป็นที่อยู่อาศัย

การยื่นคำขอรังวัดที่ดิน

เราสามารถยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือจะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานที่ดินอำเภอที่ตั้งอยู่ โฉนดที่ดินให้ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือจะเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ติดต่อได้ที่สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ว่า ได้มีการยกเลิกอำนาจนายอำเภอไปแล้ว ให้ติดต่อ กับสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ หลักฐานในการประกอบการขอรังวัด แบ่งแยก สอบเขตโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 บุคคลเหล่านั้นจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หากมีทะเบียนสมรสให้ใช้ทะเบียนสมรสควบคู่ด้วย หากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลจะต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

2 จะต้องมีโฉนดที่ดินหรือ หนังสือรับรองในการทำประโยชน์

3 จะต้องมีหลักฐานการประกอบการ ในการขอทางวัด รวมโฉนดที่ดิน

4 โฉนดที่ดินที่ขอร่วม จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

จะต้องเป็นหนังสือสำคัญ ที่แสดงก ร ร มสิทธิ์ในประเภทเดียวกัน เว้นแต่ว่า โฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้ ผู้ที่มีชื่อผู้ที่ถือ ก ร ร มสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับ และจะต้องยังมีชีวิตอยู่คน จะต้องเป็นผื่นที่ดินติดต่อผืนเดียวกันในจังหวัด และสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้ น ต อ นการรังวัด แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

1 รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์

2 รับคำขอสอบสวน ชำระเ งิ นค่าธรรมเนียมคำขอ

3 ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันทำการรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเ งิ น มัดจำรังวัด

4 ค้นหาร า ยชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง และพิมพ์หนังสือแจ้งข้างเคียง

5 รับหนังสือแจ้งข้างเคียง วางเ งิ น มัดจำรังวัด รับหลักเขตที่ดิน

6 ช่างรังวัดออ กไปทำการรังวัดต ามวันที่กำหนดไว้

7 คำนวณเนื้อที่ และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน

8 ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน เรียกผู้ขอมาจดทะเบียน

9 สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก

10 ตรวจอายัด

11 ชำระเ งิ นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด

12 แก้ร า ยการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก

13 สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

14 เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา

15 แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้ น ต อ นการขอแบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

1 เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่าง ๆ ไปยื่นคำขอ

2 ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ กำหนดวันทำการรังวัด กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ

3 รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ

4 ลงนามในเอกสารต่าง ๆ

5 รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯ ล ฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และโฉนดที่ดิน

ร า ยละเอียด

1 ค่าธรรมเนียมออ กหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 30 บ า ท

ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน( เ ศ ษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) ไร่ละ 2 บ า ท

2 ค่าธรรมเนียมการพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ถ้าเรียกเป็นร า ยแปลง แปลงละ 30 บ า ท

ถ้าเรียกเป็นร า ยวัน วันละ 30 บ า ท

ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บ า ท

ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บ า ท

ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บ า ท

3 ค่าธรรมเนียมออ กโฉนดที่ดิน

ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ แปลงละ 50 บ า ท

ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่ ไร่ละ 2 บ า ท

4 ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

ถ้าเรียกเป็นร า ยแปลง แปลงละ 40 บ า ท

ถ้าเรียกเป็นร า ยวัน วันละ 40 บ า ท

ค่าคัดหรือจำลองแผนที่ แปลงละ 30 บ า ท

ค่าคำนวณเนื้อที่หรือสอบแส แปลงละ 30 บ า ท

ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บ า ท

5 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บ า ท

ค่ามอบอำนาจ เรื่องละ 20 บ า ท

ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บ า ท

ค่าพย านให้แก่พย าน คนละ 10 บ า ท

ค่าหลักเขต หลักละ 15 บ า ท

6 ค่าใช้จ่ายการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์

ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานจ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเ ห ม าจ่ายต ามระเบียบ กระทรวงมหาดไท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเ ห ม าจ่ายต ามระเบียบ

กระทรวงมหาดไท ย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ค่าป่ ว ยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเ ห ม าจ่ายต ามระเบียบกระทรวงมหาดไท ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บ า ท

การคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินที่ผู้ขอจะต้อชำระต ามกฎหมาย กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออ กต ามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มีดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บ า ท

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บ า ท

2 ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บ า ท (ต ามที่ใช้จริง)

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเ ห ม าจ่าย ดังนี้

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บ า ท

ค่าป่ ว ยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บ า ท

ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บ า ท ต ามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนดทั้งนี้ การกำหนดวันทำการรังวัดต ามข้ อ 3.3 และ 3.4 กำหนดต ามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

1 เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่ 3,480 บ า ท

2 เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บ า ท

3 เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บ า ท

4 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บ า ท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บ า ท

เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บ า ท

หมายเหตุ

ในกรณีที่ว่า เนื้อที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ ทุก 50 ไร่ หรือว่าเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัดจำนวน 1 วัน

ในกรณีที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ อ ย่ างเช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทย า หรือเทศบาลนครต่างๆ เทศบาลเมือง หรือว่าเป็นสวนไม้ยืนต้น อ ย่ างเช่น สวนผลไม้ สวนย าง สวนปาล์มต่างๆ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ในกรณีรังวัด จะต้องคำนวณจำนวนพื้นที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ในกรณีที่รางวัดมีที่ดินข้างเคียงมากแปลง ในทุกๆข้างเคียง 30 แปลง หรือเศษเกินกว่า 15 แปลง ให้ทำการเพิ่มจำนวนในการรังวัด 1 วัน

ในกรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรร ทุกๆ 8 แปลง หรือว่าเศษเกินกว่า 4 แปลง ก็ให้เพิ่มวันทำการรังวัด 1 วัน

ในกรณีที่เหตุข้ อ 1 และข้ อ 2 รวมอยู่ในเรื่องเดียวกัน ให้เพิ่มวันทำการรังวัด ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น เป็นอ ย่ างไรบ้างกับประโยชน์ที่นำมาฝากในวันนี้ หวังว่าความรู้เกี่ยวกับที่ดิน จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับในชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะไม่โดนคนอื่นเขาโ ก ง

ที่มา  postsod

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …