Home ข่าวสาร สาระ รักตัวเอง เ ลี่ ย งได้ควรเ ลี่ ย ง ของ 9 อ ย่ างที่เราคุ้นเคยกันดี

รักตัวเอง เ ลี่ ย งได้ควรเ ลี่ ย ง ของ 9 อ ย่ างที่เราคุ้นเคยกันดี

8 second read
ปิดความเห็น บน รักตัวเอง เ ลี่ ย งได้ควรเ ลี่ ย ง ของ 9 อ ย่ างที่เราคุ้นเคยกันดี
0

สำหรับเรื่องสุข ภ า พเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องการเลือ กทานอาหาร เพราะทุกวันนี้หล า ยคนจะไม่ค่อยทำอาหารกินเอง ส่วน มาจะเป็นการซื้ อ ซึ่งการ

ที่เราซื้ อมาทาน เราควรจะคำนึงถึงหล า ยๆอ ย่ าง โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด ถ้าหากเราทานบ่อยๆก็จะเป็นการสะสมอาจจะทำให้ร่างกายเรานั้นป่ ว ยได้ง่าย

บทความนี้เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของชาวเ น็ ตที่ได้นำมาลงเอาไว้เพื่อช่วยให้หล า ยคน หั น มาสังเกตอาหารการกินที่ส่วน มาก มักจะละเลยหรือมองข้ามไปเพราะความเคยชิน กับอ า ห า ร

ทั้งหล า ยเหล่านี้ที่มาจากการผ ลิ ตที่แตกต่างกันและเราซึ่งเป็นผู้บริโภคก็ควรจะเลือ กซื้ อเลือ กทานของที่สะอาดและถูกหลักอนามัยเพื่อสุข ภ า พร่างกายของเราเอง

1 ไข่ต้ม

ไข่ต้มในเมนูข้าวห มู แ ดง ข้าวข า ห มู หรือก๋วยจั๊ บ มักใช้วิ ธีผ่ า กับเ ชื อ กที่ผูกเอาไว้ ซึ่งส่วน มากก็อาจไม่เคยได้รับการทำความสะอาดอ ย่ า งเพียงพอ สังเกตว่าบางร้านใช้ตั้งแต่เปิดร้านจนปิดร้านก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเชือ กใหม่เลย

2 น้ำส้ม คั้ น

น้ำส้มบ ร รจุข ว ดที่เห็นข า ยกันทั่วไปต ามร้านค้าซึ่งไม่มีฉลาก ซึ่งมักทำการคั้นกันสดๆให้เห็นบ้างหรืออาจคั้น มาเรียบร้อยใส่ขวดมาแล้วบ้าง น้ำผลไม้นี้แม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่เรื่องของความสะอาดและส า รตกค้ า ง

ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แ พ้ กัน การทำน้ำส้มคั้นที่ถูกวิ ธีจะต้องทำการล้างเป ลื อ กส้ ม ให้ดีเพราะที่เปลือ กจะมีส า ร เ คลื อ บเอาไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องสะอาด

3 ข้าวแกงใส่ถุง

อาหารถุ งที่วางข า ยกันต ามตลาด ส่วน มากจะทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้า หรือ คืนก่อนนำมาข า ย ทำให้อาหารเ สี ยหรือบูดไวขึ้น หากซื้ อมาแล้วไม่ทานเลยก็ควรนำเข้าตู้เย็นเพราะอาหารที่ปรุ งมานานแล้วอาจทำให้แ บ คที เ รี ยในอาหารบู ดเ สียได้ง่าย และเมื่อเรานำมาทานก็อาจทำให้เกิดอาการป ว ดท้ องได้

4 ข้าวข า ห มู

เมนูอ าห ารนี้ต ามร้านทั่วไปบางร้านอาจทำไม่สะอาด โดยมักเห็นคนตั ก ข า ยจะใช้น้ำราดขา ห มู ตัก ราดลงผักคะน้าในจาน ซึ่งบางร้านอาจไม่ได้ล้างทำความสะอาดผักก่อน

และยังไม่ได้โดยความร้อนจนสุกอีกด้วย หากมีเ ชื้ อโ ร ค ตกค้างอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำอ า ห า ร ก็อาจทำให้เราเกิดอาการ อ าห ารเป็นพิ ษได้เหมือนกัน จึงควรเลือ กร้านที่สามารถไว้ใจได้และสะอาดจริงๆ

5 ย า คู ล ท์

เป็นน มเปรี้ยวที่มีประโยชน์กับร่างกายมาก แต่การทาน มากๆหรือเกินวันละ 1 ขวด ก็จะทำให้ร่างกายได้รับน้ำต าลมากเกินไป และหากทานในปริมาณที่เยอะบ่อยๆก็จะทำให้อ้วนและอาจเป็นอั นต ร า ยต่อผู้ที่มีโอกาสเป็นโ ร คเ บ า ห ว า นได้

6 รถเ ข็ นไ ส้ กรอ ก

รถเข็นข า ยของที่ข า ยเป็นประจำทุกวัน ในบางวันพ่อค้าแม่ค้าอาจไม่ได้ทำความสะอาดอย่ างทั่วถึงทุกวัน และส่วน มากเมื่อข า ยเสร็จในแต่ละวันแล้วมักจะจอ ดเก็บเอาไว้ในบ้านหรือหน้าบ้านและรถเข็นส่วน มากก็จะมีเ ศ ษอาหารห ล งเหลืออยู่ทำให้ สั ต ว์เ ล็ กๆเช่นห นูหรือแ ม ล ง ส า บมาแทะกินได้ทำให้มีเ ชื้ อ โ ร ค ปะปนอยู่ในอาหารที่เราซื้ อทานได้

7 น้ำมันเก่า

อ า ห า รประเภททอ ดที่ใช้น้ำมันเยอะๆส่วน มากคนข า ยมักจะประหยัดด้วยการใช้น้ำมันเก่าทอ ดซ้ำ ซึ่งนอ กจากจะไม่ดีกับสุข ภ า พแล้ว การเก็บน้ำมันไว้นานๆอาจทำให้สิ่งส กป ร กตกลงไปในน้ำมัน และคนข า ยก็มักตั ก อ อ กโดยไม่เปลี่ยนน้ำมันใหม่ด้วย สามารถสังเกตเรื่องของความสะอาดได้จากบริเวณที่ตั้งข า ยนั้นเป็นจุดที่สะอาดหรือไม่ การทานอ าห า รท อ ดนั้นจึงเป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรซื้ อทานหากเห็นว่าน้ำมัน มีสีดำเกินไป

8 อาหารข้างทาง

ร้านอาหารข้างทางที่แม่ค้าใช้มือตักอาหาร จับอาหาร และรับเงินทอนเงินไปด้วย เ ชื้ อ โ ร คจากการจับเงินแล้วมาจับอาหารที่เราจะทานนั้น อาจทำให้ได้รับเ ชื้ อ โ ร คมากมายจากแบงค์หรือเหรียญที่ผ่าน มือใครมาบ้างก็ไม่รู้

9 โรตี

เป็นอีกหนึ่งรายการอา ห ารที่ต้องระวังเรื่องความสะอาดเพราะวิ ธีการทำต้องใช้มือในการน ว ดแป้งและมือของคนทำก็มักไม่ได้ล้างให้สะอาดอยู่ตลอ ดเวลา และในบางครั้งที่คนทำต้องแ ว ะเ ข้าห้องน้ำ ข้า ง ทาง ก็ไม่รู้ว่าได้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะกลับมานวดแป้งให้เราทานหรือไม่

ทั้งหมด 9 ของกินที่เราคุ้นเคยกันดีจึงทำให้มองข้ามเรื่องของอนามัยและความสะอาดได้ ไม่ว่าจะหิวหรือต้องการทาน มากแค่ไหนก็ขอให้เลือ กเจ้าที่สะอาดและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดของอ า ห า ร ที่ทำเอาไว้ก่อน

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …