Home ข่าวสาร สาระ ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ ดูยอ ดเ งิ นสะสมประกันสังคม

ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ ดูยอ ดเ งิ นสะสมประกันสังคม

18 second read
ปิดความเห็น บน ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ ดูยอ ดเ งิ นสะสมประกันสังคม
0

หากพูดถึงเรื่องราวของประกันสังคมหล า ยคนอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้วโดยเฉพาะคนที่ทำงานภายในองค์กรต่างๆ แต่สำหรับใครที่ประกอบธุรกิจของตัวเอง อ ย่ างการค้าขาย ทำเกษตร ทำฟาร์ม และอื่นๆ อีกมากมายมักจะไม่ทราบถึงความสำคัญของประกันสังคม ที่ควรมีไว้แล้วคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด ก่อนที่เราจะไปดูสิ่งต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อเขาร่วมประกันสังคม

ประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่ดำรงอยู่ในระบบประกันสังคมมีสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงต ามข้ อ กำหนดอ ย่ างการเ จ็ บป่ ว ย ทุพพลภาพ ต า ย ตลอ ดจนการคลอ ดบุตร สงเ ค ร า ะ ห์บุตร ช ร าภาพและว่างงาน

ประกันสังคมที่หล า ยคนต้องจ่าย อ ยู่ทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นการหักส่วนหนึ่งจากเ งิ นเดือนในทุกเดือน หรือแม้แต่สำหรับผู้ที่ประกันตนเองนั้น ถือเป็นประกันอย่ างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์สำ คั ญ อ ย่ า งเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เ ฉิ น หรือเจอ กับอุ บั ติ เ ห ตุทำให้ต้องเข้ารั บ ก า รรั ก ษ าตัวในโรงพย าบ า ลก็ต าม

การมีประกันสังคมถือว่าเป็นการช่วยล ดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกด้วย สำหรับเ งิ นประกันสังคมที่หักจ่ายผ่ า นไปทุกเดือนนั้น ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

ค่ารั ก ษ าพ ย า บ า ล เป็นสิ่งที่ผู้ประกันตนหล า ยท่านทราบกันดีอยู่แล้ว โดยสามารถไปยื่นขอสิทธิประกันสังคมได้กับโรงพย า บ า ลที่อยู่ในเครือข่ายของการประกันตนเองอยู่

ตกงาน ถูกเลิกจ้าง สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคม เป็นเ งิ นช่วยเหลือในกรณีตกงาน ถูกเลิกจ้างได้

เ งิ นเกษียณเมื่อช ร า ภ า พ ที่สามารถทำเรื่องเบิกคืนได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และต้องตรงต ามข้ อ กำหนดจากทางสำนักงานประกันสังคมด้วย

เมื่อส่งเ งิ นประกันสังคมไปเรื่อยๆ ในทุกเดือน หล า ยคนจึงอย า กทราบว่าปัจจุบันนั้นเราได้ส่งเ งิ นสมทบไปมากน้อยเท่าไหร่กแล้ว ก็สามารถเช็คยอ ดเ งิ นสมทบประกันสังคมได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่ า นช่องทางอ อ น ไ ล น์ หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1 เข้าไปยังเ ว็ บ ไ ซ ต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนสมัครให้เรียบร้อยก่อน หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ ก สมัครสมาชิก ก่อน

โดยเมื่อ กดสมัครสมาชิกจะมีนโยบายและข้ อ กำหนดต่างๆ ผู้สมัครควรอ่ า นให้ละเอียดครบถ้วนแล้วจึงกด ยอมรับ และกด ถัดไป

หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเปลี่ยนเป็นให้กรอ กข้ อมูล ร า ยละเอียดส่ ว น ตั วให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ห ม า ยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

แล้วกรอ กข้ อมูลครบแล้วให้กดถัดไป จากนั้นรอรับ SMS ทางโทรศัพท์มือถือแล้วทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง เท่านี้ก็เรียบร้อย

2 เข้าสู่ระบบโดยการกรอ กห ม า ยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่ า นที่ได้ตั้งไว้ เมื่อเข้าระบบเรียบร้อย หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเปลี่ยนไป ให้เลือ กเมนู ผู้ประกันตน

3 เมื่อเข้าสู่เมนู ผู้ประกันตน แล้ว สามารถตรวจสอบยอ ดเ งิ นสมทบในแต่ละเดือนที่เราส่งไปได้ในเมนู ข้ อมูลการส่งเ งิ นสมทบ จะทำให้เห็นถึงยอ ดเ งิ นทั้งหมดที่เราได้จ่ายไปนั่นเอง

โดยหน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์จะเป็นการแสดงถึงร า ยละเอียดทั้งหมด ที่หน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ www.sso.go.th/esv/personal/infoPersonalOOMainMenu.do

หากผู้ประกันตน มีข้ อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้จากทางสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่เขตที่อยู่ หรือสายด่วนที่ห ม า ยเลข 1506 ได้ตลอ ด 24 ชั่ วโมง แต่ถ้าหากติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว แนะนำให้ติดต่อในเวลาร า ช ก า รจะดีที่สุด

ที่มา smemove    krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …