Home ข่าวสาร สาระ ความแตกต่าง ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBE ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด

ความแตกต่าง ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBE ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด

15 second read
ปิดความเห็น บน ความแตกต่าง ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBE ที่หล า ยคนยังเข้าใจผิ ด
0

สำหรับหล า ยๆคนเวลาซื้ ออาหารมากิน ก็อย ากจะทราบว่าวันหมดอายุนั้นต้องดูตรงไหน เพราะฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์นั้นก็มีหลากหล า ยตัว จึงไม่รู้ว่าจะดูได้จากตัวไหนแน่ ฉนั้นวันนี้เราจึงจะพามาดูกันว่าสัญลักษณ์แบบไหนที่บอ กถึงวันหมดอายุ

ในช่วงสถานการณ์ไ ว รั ส แ พ ร่ ร ะ บ า ดไปทั่ว ทำให้หล า ยบ้าน มักจะใช้วิ ธีการซื้ ออาหารมากักตุน เ ก็ บ รั ก ษ าเพราะการเดินทางออ กนอ กบ้านแต่ละครั้ง ก็ไม่ต่างกับการออ กไปเ สี่ ย งอั น ตร า ย

โดยฉลากสินค้ าที่ผู้บริโภคควรทราบอีกสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญ อ ย่ า ง วันหมดอายุบนสลากสินค้ า ซึ่งหล า ยคนยังไม่ทราบ เพราะตัวย่อของอักษรบนสลากสินค้ า หรือที่ตัวผลิตภัณฑ์เองนั้น มีหลากหล า ย ซึ่งทำให้หล า ยคนไม่เข้าใจ โดยตัวอักษรวันหมดอายุที่เรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆ คือ BBF หรือ EXP นั้น มีความต่างกันดังนี้

BBF มาจากคำว่า Best Before End หรือหมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่ แต่อาหารนั้นๆ ก็ยังสามารถทานได้ไม่เ สี ย

เพียงแต่รสชาติของอาหารที่ควรจะไดรับอ ย่ า ง เต็มที่ จะลดลงและทำให้ไม่อร่อยเท่าที่ควร

EXP มาจากคำว่า Expire Date หรือ Expiration แปลว่าหมดอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกผลิตภัณฑ์จะมีการแจ้งวันหมดอ า ยุไปบนสินค้ าไม่ว่าจะเป็นด้านบน

หรือด้านล่าง โดยเมื่อครบกำหนดวันหมดอายุที่แจ้งไว้ที่ผลิตภัณฑ์แล้ว ควรนำมาทิ้งทันที เพราะหากยิ่งเก็บไว้ ก็ไม่ใช่ผลดีต่อร่างกายตนเองมากนักด้วย

อ ย่ า งไรก็ต ามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ได้ออ กกฎบังคับใช้ต ามประกาศของกร ะ ท ร ว ง ส าธารณสุข ฉบับที่ 143 ปี 2543 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้บริโภค และได้ทราบว่าควรทานอะไรก่อนหน้าหลังให้ดี

ผู้บริโภคควรศึกษาร า ยละเอียดต่างๆ เหล่นี้ และตรวจดูให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เป็นการทิ้งของเปล่าให้ต า ย แบบน่าเ สี ยดายอีกด้วย ดังนั้นเลือ กซื้ อสินค้ าไม่ว่าจะอะไร ก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยนะคะ

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …