Home ข่าวสาร สาระ ความหมายสีครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ดูไว้ก่อนโดนหลอ ก

ความหมายสีครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ดูไว้ก่อนโดนหลอ ก

9 second read
ปิดความเห็น บน ความหมายสีครุฑแต่ละสีบนโฉนดที่ดิน ดูไว้ก่อนโดนหลอ ก
0

หากใครเคยสังเกตุโฉนดที่ดิน จะเห็นว่า แต่ละโฉนดจะมีความแตกต่างออ กไป นั่นคือ สีครุฑที่อยู่ข้างบนหน้าโฉนด ที่มีไม่เหมือนกัน บางโฉนดก็มีสีดำ บางใบก็มีสีเขียว สีแดง ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาทำความรู้จักแต่ละสีกัน ว่ามันคืออะไร

สำหรับใครที่เป็น มือใหม่ ที่ต้องการจะซื้ อข า ยที่ดิน หรือใครที่กำลังจะรับช่วงต่อ รับมรดกจากทางบ้าน ควรจะมีความรู้ด้ านนี้ติดตัวไว้ เผื่อในกรณีที่มีคว ามจำเป็นต้องซื้ อข า ยที่ดิน จะได้มีความมั่นใจ และรู้ทันคนอื่นเขาด้วย

โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญแสดงกร รมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออ กให้ต ามประมวลก ฎหมายที่ดินปัจจุบัน นอ กจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ซึ่งออ กให้ต ามกฎหมายเก่า

แต่ก็ถือว่ามีกร รมสิทธิ์เช่นกัน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินถือว่า มีกร รมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่ างสมบูรณ์ เช่น มีสิทธิใช้ประโยชน์จากที่ดิน มีสิทธิจำหน่าย มีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับท รั พ ย์สิน โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

โดยโฉนดที่ดินต ามก ฎหมายบ้านเรานั้น มีหลากหล า ยประเภท มีทั้งที่สามารถซื้ อข า ยได้ และซื้ อข า ยไม่ได้ มีทั้งแบบโอนกร รมสิทธิ์ได้ หรือบางอย่ างเป็นเพียงหนังสือแสดงสิทธิก ารทำมาหากินเท่านั้น และวิ ธีการสังเกตุนั่นก็คือ ดูที่สีของตราครุฑที่อยู่บนโฉนด ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน ดังที่เราได้นำม าฝากต่อไปนี้

ครุฑสีเขียว

คือหนังสือรับรองก ารทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. ซึ่งออ กในท้องที่ที่มีระว างรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเอกส ารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงาน เจ้าหน้าที่

ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ มีการระวางรูปถ่ายท างอากาศเป็นหลักแหล่ง คุณสมบัติใกล้เคียงกับโฉนด ซื้ อข า ย จำนองธนาคารได้ และสามารถไปยื่นเรื่องเปลี่ย นเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

ครุฑสีดำ

คือหนังสือรับรองก ารทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. จำง่ายๆ ว่า 2 อันนี้ไม่มีระวางรูปถ่ ายทางอากาศ เป็นเอกส ารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือรับรอง

เพื่อแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองของเจ้าของ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่ างเป็นทางการ ไม่มีระวางรูปถ่ายท างอากาศที่แน่ชัด จะซื้ อข า ยต้องรอปร ะกาศจากราชการ 30 วัน

ครุฑสีแดง

คือโฉนดที่ดิน น.ส.4 เป็นเอกส ารแสดงกร รมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้ อข า ย และโอนได้ถูกต้องต ามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบคร องกันเกือบทั้งหมด ก็เป็นครุฑแดงตัวนี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมือง ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอกส าร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี

ใบจอง (น.ส. ๒)

คือหนังสือที่ทางร าชการออ กให้ เพื่อเป็นการแสดงคว ามยินยอมให้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่ วคราว ซึ่งใบจองนี้จะออ กให้แก่ราษฎร ที่ทางราชการได้จัดที่ดินใ ห้ทำกินต ามประมวลกฎหมายที่ดิน

ซึ่งทางราชการจะมีประก าศเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราวๆ ในแต่ละท้องที่ และผู้ต้องการจับจอง ควรคอยฟังข่าวของทางราชการ สำหรับผู้ที่มีใบจองจะต้องเริ่มทำปร ะโยชน์ในที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ต้องทำประโยชน์ในที่ดิ นให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจอง และจะต้องทำประโยชน์ให้ได้อย่ างน้อยร้อยละ 75 ของที่ดินที่จัดให้ ที่ดินที่มีใบจองนี้จะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้

เว้นแต่จะตกทอ ดทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ต ามเ งื่อนไขดังกล่าวแล้ว ก็มีสิทธินำใบจองนั้น มาขอออ กห นังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) หรือโฉนดที่ดินได้ แต่หนังสือรับรองก ารทำประโยชน์ หรือโฉนดที่ดินนั้น จะต้องตกอยู่ในบังคับห้ามโอน ต ามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

แต่ถ้าหากท่านปล่อ ยที่ดินให้เป็นที่รกร้าง ว่างเปล่า ไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน กล่าวคือ ถ้าเป็นที่ดินที่โฉนดที่ดิ นปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี และที่ดิน มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 5 ปีติดต่อ กัน

ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเ ป็นของรัฐต ามกฎหมาย หรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่ นครอบครองโดยสงบเปิดเผย โดยมีเจตนาเอาเป็นเจ้าของ โดยท่านไม่เข้าขัดขวาง สำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเป็นเวลา 10 ปีติดต่อ กัน

บุคคลที่เข้าครอบครองนั้น ก็จะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กร รมสิทธิ์ในที่ดินนั้น โดยการครอบครองได้ และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข)

ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียง 1 ปีเท่านั้น ท่านก็จะเ สี ยสิทธิ ดังนั้นเมื่อที่ดินของท่าน มีเอกส ารสำคัญดังกล่าวอยู่แล้ว ก็ควรทำประโยชน์ และดูแลรั ก ษ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ดินก็จะเป็นของท่าน และเป็น มรดกให้แก่ทาย าทของท่านต่อไป

ที่มา  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …