Home ข่าวสาร สาระ คน มีโ ฉ น ดในมือควรรู้ไว้ วิ ธีดูโ ฉ น ดที่ดินว่าของแท้หรือของป ล อ ม

คน มีโ ฉ น ดในมือควรรู้ไว้ วิ ธีดูโ ฉ น ดที่ดินว่าของแท้หรือของป ล อ ม

10 second read
ปิดความเห็น บน คน มีโ ฉ น ดในมือควรรู้ไว้ วิ ธีดูโ ฉ น ดที่ดินว่าของแท้หรือของป ล อ ม
0

เรามักจะเคยได้ยินข่าวเรื่องการป ล อ มแปลงเอกสารกันอยู่บ่อยๆ และวันนี้เราเลยนำความีรู้เกี่ยวกับการดูโ ฉ น ดว่าแบบไหนคือของจริงแบบไหนคือของป ล อ ม เพื่อไม่ให้โดนใครหลอ กข า ยให้ เพราะบางคนเขาข า ยที่ให้ในร า ค าถูกก็ซื้ อเลย โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าโ ฉ น ดนั้นใช่ของแท้หรือเปล่า เพื่อไม่ให้ถูกใครหลอ กเราควรรู้ไว้

การป ล อ มแปลงโ ฉ น ดที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นโ ฉ น ดที่ดินประเภท นส.4จ หรือโ ฉ น ดที่ดินที่เป็นหนังสือแสดงก ร ร มสิทธิ์สามารถทำการซื้ อข า ย ค้ำประกัน จดจำนองได้ ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าโ ฉ น ดที่ดินที่เราถืออยู่นั้นไม่ใช่โ ฉ น ดที่ดินป ล อ ม จะต้องรู้ วิ ธี ตรวจสอบว่าโ ฉ น ดที่ดินที่เราครอบครองอยู่นั้นเป็นของจริงไหม

หรือ แท้จริงแล้วที่ดินของเรานั้นได้หลุดลอยกล า ยเป็นของมิ จ ฉ า ชี พแบบไม่รู้ตัวไปแล้ว ถ้าพร้อมแล้วไปหยิบโ ฉ น ดที่ดิน มาตรวจสอบเบื้องต้นไปพร้อมๆ กันได้เลย โ ฉ น ดที่ดิน มีหล า ยแบบหล า ยรุ่น แต่ในปัจจุบันจะมีขนาด 24×36ซม กระดาษมีลักษณะเป็นเส้นใยพิเศษสีเหลืองผลิตจากต่างประเทศ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลง สังเกตุโ ฉ น ดป ล อ มง่ายๆ โดยการส่องผ่านแสงเราจะเห็น

1 ล า ยน้ำเป็นรูปค รุ ฑอยู่ในวงกลมสองวง

2 ด้านล่างรูปค รุ ฑจะมีตัวหนังสือ กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย

3 รูปแปลงที่ดิน แต่ละมุมจะมีวงกลมอยู่ หากส่องผ่านแสงดู จะเห็นรูที่แสงส่องผ่านอยู่ในแต่ละวงกลมนั้น

โ ฉ น ดที่ดินที่ถือ ก ร ร มสิทธิ์ในที่ดิน คือ น.ส.4 จ วิ ธี ตรวจสอบโ ฉ น ดที่ดินในร า ยละเอียดอื่นๆมีดังนี้

วิ ธี ตรวจสอบโ ฉ น ดที่ดินว่าเป็นของจริง

1 ตรวจสอบด้วย วิ ธี ระวางหรือแผนที่บนโ ฉ น ด

ระวางจะแสดงตำแหน่งพื้นที่ดิน และขนาดแปลงของที่ดินที่ดิน จะมี ห ม า ยเลขระวางแผนที่ ต ามสถานที่ตั้งของโ ฉ น ด ซึ่งเวลาตรวจสอบที่ดินต้องดูคู่กับ ห ม า ยเลขที่ดิน คือห ม า ยเลขที่ดินที่กำกับบนแนวเขตแปลงที่ดิน ทุกแปลงภายในแปลงย่อย

2 ตรวจสอบร า ยการจดทะเบียนโ ฉ น ดที่ดิน

การจดทะเบียน มีหล า ยประเภทแตกต่างกันไป เช่น

ประเภทบุริมะสิทธิ

ประเภทภารติดพันในอสังหาริมท รั พ ย์

ประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน

ประเภทสิทธิเก็บกิน

ประเภทภาระจำยอม

ประเภทโอน ม ร ด ก

ประเภทปลอ ดจำนอง

หากมีร า ยการจดทะเบียนจะส่งผลต่อที่ดินด้วย

3 ตรวจสอบ วิ ธี การเขียนของ จนท.

ล า ยเซ็นของ จนท.จะเซ็นด้วยหมึกสีดำ มีปั๊มตร า ย างชื่อคนเซ็นกำกับไว้ พร้อมกับลงวันที่ หากมีการขีดฆ่ าแก้ข้ อความให้ใช้หมึกแดงขีดฆ่ าให้เห็นข้ อความเดิม แล้วเขียนเติมข้ อความใหม่เข้าไปแล้วเซ็นชื่อพร้อมประทับตรากำกับ ลงวันที่กำกับเพื่อ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลงเอกสารโ ฉ น ดที่ดิน

4 ตรวจสอบเลขที่ดิน

เลขที่ดินจะเขียนอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมือของเอกสารโ ฉ น ดที่ดิน คือห ม า ยเลขประจำตัวที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงในระวางแผนที่ และจะแสดงบนแผนที่ในโ ฉ น ดที่ดินด้วย

5 ตรวจสอบห ม า ยเลขโ ฉ น ดที่ดิน

ห ม า ยเลขโ ฉ น ดจะบอ กว่าใช้แบบพิมพ์ห ม า ยเลขอะไร ซึ่งจะอยู่ด้านบนทางขวามือของโ ฉ น ดที่ดิน ส่วนห ม า ยเลขแบบพิมพ์โ ฉ น ดจะมีห ม า ยเลขประจำตัวแบบพิมพ์ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของโ ฉ น ด เพื่อใช้ควบคุมแบบพิมพ์ทั้งหมดว่าพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ ที่จังหวัดไหนเท่าไหร่ มีรหัสลับ ป้ อ ง กั น การป ล อ มแปลงโ ฉ น ดด้วย

6 ตรวจสอบเลขหน้าสำรวจ

เลขหน้าสำรวจ คือห ม า ยเลขแฟ้ม จะอยู่ถัดจากเลขที่ดิน ที่เก็บเรื่องราวของที่ดินแต่ละแปลงเก็บเป็บเอกสารต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับที่ดินต ามท้องที่นั้นๆ

7 ตรวจสอบมาตราส่วนแผนที่ ในโ ฉ น ด

มาตราส่วนขนาดที่แสดงในแผ่นระวางแผนที่ กับขนาดที่แสดงในตัวโ ฉ น ดอาจแตกต่างกัน เนื่องจากระวางจะเล็กกว่าเนื่องจากมีแปลงย่อยจำนวน มาก แต่ในโ ฉ น ดจะใช้มาตราส่วนที่ใหญ่กว่าเนื่องจากมีเพียงแปลงเดียว มาตราส่วนที่แสดงในโ ฉ น ดต้องดูให้ถูกต้องว่าใช้มาตราส่วนใดในการวัดขนาดที่ดิน วิ ธี ตรวจสอบรูปแผนที่ในโ ฉ น ดจะมีอยู่ 3 สี

เส้นแบบสีดำ เป็นเส้นแสดงแนวเขตแปลงที่ดินแบบปกติ

เส้นแบ่งสีเขียวเป็นเส้นแสดงแนวแบ่งที่ดินที่มีการมีการแบ่งแยกเพิ่มเติม ในแผนที่โ ฉ น ดแปลงเดิม

เส้นแบ่งสีแดงจะแสดงเขตเป็นส่วนแปลงคงเหลือ

8 ตรวจสอบตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดิน

จะมีตราอยู่สองตำแหน่งตำแหน่งแรกจะเป็นตราประทับตรงล า ยเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือสาขาด้านหน้าโ ฉ น ดที่ดิน เพื่อเซ็นออ กโ ฉ น ดที่ดิน ส่วนตราประทับที่สองเป็นตราประทับล า ยเซ็นเจ้าพนักงานที่ดินในการเซ็นจดทะเบียนสิทธิหรือนิติก ร ร ม

9 ตรวจสอบด้วยการนำโ ฉ น ดที่ดินไปที่สำนักกรมที่ดิน

หากตรวจเช็คแล้วเกิดข้ อสงสัย และมีการตั้งสันนิษฐานว่าโ ฉ น ดที่ดินในมือนั้นเป็นของป ล อ ม ให้ตั้งสติดีๆ และใจเย็นๆ อ ย่ าเพิ่งนำโ ฉ น ดที่ดินดังกล่าวไปเผาทิ้ง เนื่องจากโ ฉ น ดที่ดินตัวจริงจะมีด้วยกันทั้งหมด 2 ฉบับ คือฉบับที่มอบให้กับเจ้าของที่ดินเป็นคนเก็บรั ก ษ า และอีกฉบับจะถูกเก็บไว้สำนักงานกรมที่ดิน

ดังนั้นเมื่อเกิดข้ อสงสัยว่าโ ฉ น ดเป็นฉบับป ล อ มให้ใช้ วิ ธี สุดท้ายคือ การไปที่สำนักกรมที่ดินแล้วไปขอสำเนาโ ฉ น ดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้มาเปรียบเทียบกันดู เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงประวัติในโ ฉ น ดจริง โ ฉ น ดที่ดินที่สำนักงานกรมที่ดินเก็บไว้จะถูกแก้ไขให้ตรงกับฉบับจริง

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วยังเหมือนกันอยู่ก็นำโ ฉ น ดต้องสงสัยให้สำนักกรมที่ดินตรวจสอบอีกที แต่หากนำมาเทียบแล้วมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าโ ฉ น ดที่ดินที่คุณถืออยู่นั้นเป็นของป ล อ ม 100เปอร์เซน ให้เตรียมไปแจ้งความและดำเนิน ค ดี ทางกฎห ม า ยได้เลย

ดังนั้นจะต้องอ่านตรวจดูทุกร า ยการให้รอบคอบหากไม่เข้าใจให้ถาม จนท. ก่อนซื้ อที่ดินต้องมีการตรวจสอบโ ฉ น ดให้รอบคอบด้วยว่าเป็นของจริงหรือไม่ ก่อนกำการซื้ อข า ย หรือรับจำนอง ข า ยฝากเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิ จ ฉ า ชี พป ล อ มแปลงเอกสารสิทธ์ที่ดิน มาหลอ กข า ยเรา และรั ก ษ าสิทธิก ร ร มสิทธิ์ที่ดินของตนเอง ด้วยการเข้าไปตรวจสอบบนที่ดินของตนเองให้มากขึ้นด้วยเพื่อ ป้ อ ง กั น การรุกรานจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ การครอบครองปรปกษ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอ ดเวลา

ที่มา คลิปตรวจสอบ , poolprop, tnews  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …