Home ข่าวสาร สาระ คนชอบดื่ มกาแฟไม่เคยรู้ 11 สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ดื่ มกาแฟทุกวัน

คนชอบดื่ มกาแฟไม่เคยรู้ 11 สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ดื่ มกาแฟทุกวัน

13 second read
ปิดความเห็น บน คนชอบดื่ มกาแฟไม่เคยรู้ 11 สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ ดื่ มกาแฟทุกวัน
0

กาแฟนับว่าเป็นเครื่องดื่ มที่หล า ยๆคนชอบดื่ มกัน ไม่ว่าจะตอนเช้า กลางวันบางคนก่อนนอนก็ยังดื่ ม แต่บางคนกลับไม่ชอบดื่ มเ พ ร า ะ กาแฟมีรสชาติที่ออ กขมทำให้ไม่ชอบในรสชาติ แต่การดื่ มกาแฟให้พอ ดีเหมาะสมต่อร่างกายก็จะทำให้เราได้ประโยชน์ไม่น้อยเลย

สำหรับใครที่ชอบดื่ มกาแฟเป็นประจำทุกวัน อ ย่ า ง สม้ำเสมอ หรือ ตื่น มาตอนเช้าทุกวันก็จะต้องดื่ มก่อนไปทำงาน อ ย า กให้คุณได้ ทราบกันว่า ผลของการดื่ มกาแฟเป็นประจำทุกวันนั้นจะส่งผล 11 เรื่องนี้กับร่างกายของคุณเอง

1 กาแฟช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ป ว ด ศีรษะ และ ไ ม เ ก ร น เนื่องจากกาแฟมีกาเฟอีนที่มีฤทธิ์ช่วยข ย า ย ห ล อ ด เ ลื อ ด เพิ่มการไหล เวียน โ ล หิ ต ได้ดี และ มีคุณสมบัติช่วยระงับอาการ ป ว ด ประโยชน์ของกาแฟข้ อนี้ คนเป็นไมเกรนต้องห้ามพลาด

2 กาแฟดำ หรือ กาแฟไม่ใส่น้ำต าล ล ดการเป็น เ บ า ห ว า น ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวาร ส า รโภชนาการทางการ แ พ ท ย์ของมหาวิท ย า ลัยฮาร์เวิร์ดระบุไว้ว่า คนที่ดื่ มกาแฟวันละประมาณ 1-2 แก้ว จะมีความเ สี่ ย งต่ำกว่าคนที่ไม่ดื่ มเลย เ พ ร า ะ ส า ร ที่อยู่ในกาแฟนั้น มี ส า รต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันกับองุ่น เป็นชนิดเดียวกัน และ ยังมีสูงกว่าในบลูเบอร์รี่อีกด้วย

3 ประโยชน์ของกาแฟช่วยป้องกัน ม ะ เ ร็ ง ได้ถึง 50เปอร์เซน จากการศึกษาในประเทศ ญ ี่ ปุ่ น พบว่าผู้ที่ดื่ มกาแฟวันละ 1 แก้ว ต่อวัน ติดต่อ กัน มาเป็นเวลานาน มีแนวโน้มการเป็น ม ะ เ ร็ ง ลำ ไ ส้ ใ ห ญ่ ล ดลง ทั้งนี้ในกาแฟมีก ร ดอะซิติกซึ่งจะช่วยยับยั้งและทำล า ย เ ซ ล ล์ผิ ดปกติ ข จั ด ส า รพิ ษ ภายในร่างกาย จึงช่วยล ด ม ะ เ ร็ ง ที่มีอาการในระยะแรกได้หล า ยชนิด

4 ช่วยล ดอัตราการเ สี่ ย งการเป็น โ ร ค หั ว ใ จ ได้ถึง 26 เปอร์เซ็นต์ โดยได้มีการวิจัย และ พบว่าคนที่ดื่ มกาแฟวันละไม่เกิน 3 แก้ว จะ มีส่วนช่วยล ดในเรื่องของความเ สี่ ย ง โ ร ค หั ว ใ จ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคาแฟอีน ที่อยู่ในกาแฟนั้นจะไปช่วยล ดคอเลสเตอรอลใน เ ลื อ ด ทำให้ ห ล อ ด เ ลื อ ด ไม่เกิดการแข็งตัว หรือ อุดตันน้อยลง

5 การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ โดยให้คนวัยกลางคนดื่ มกาแฟวันละแก้ว ช่วยให้ชะลอความจำเ สื่ อ มอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของอัล ไซเมอร์ได้ 65 เปอร์เซ็นต์เลย สอ ดคล้องกับงานวิจัยในอเมริกาเหนือ กล่าวไว้ว่าการดื่ มกาแฟ 2 แก้วต่อวันจะช่วยพัฒนาความจำเพิ่ม ความจำในระยะสั้นได้ดีขึ้น จะทำให้มีความจำดี มากกว่าคนที่ไม่ดื่ มกาแฟ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้น ส ม อ งให้ทำงานได้เร็วมี ประสิทธิภาพในการทำงาน มากขึ้นกว่าเดิม

6 ล ดโอกาสเกิดนิ่วในถุงน้ำดี 50เปอร์เซน ซึ่งมีข้ อมูลระบุว่าคนที่ดื่ มกาแฟประมาณ 1-2 แก้วต่อวันหรือมากกว่า จะมีอัตราการเป็นนิ่วในถุง น้ำดีน้อยลง เ พ ร า ะ คาเฟอีนในกาแฟ มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบขั บ ถ่ า ย

7 กาแฟมีประโยชน์ในการช่วยสล า ยไขมัน ทราบหรือเปล่าว่าการดื่ มกาแฟหลังมื้ออาหารจะทำให้ไขมันในอาหารที่เรากินเข้าไปเกิด การแตกตัวและให้พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นผลมาจาก ส า ร กาเฟอีนนั่นเอง และยังมีการวิจัยหล า ยชิ้นที่ได้ผลว่ากาเฟอีน มีส่วนทำให้ ล ดน้ำหนักได้ เ พ ร า ะ จะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบเมต าบอลิซึม

8 กาแฟช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใส คล า ยความเ ค รี ย ดได้ถึง 15-20เปอร์เซน มีผลการวิจัยที่ยืนยันว่าการดื่ มกาแฟ 1-2 แก้วต่อวัน ล ด ความเ ค รี ย ดได้ 15เปอร์เซน เ พ ร า ะ คาเฟอีนที่เหมาะสมจะสามารถทำให้ห า ยจากอารมณ์ห งุ ด ห งิ ด รู้สึกผ่ อ นคล า ยจากความกังวลได้

9 กาแฟช่วยบ ร ร เ ท าอาการหอบหืด การดื่ มกาแฟเป็นประจำช่วยแก้ได้เนื่องจาก ส า ร กาเฟอีนในกาแฟมีฤ ท ธิ์ช่วยร ะ งั บความเ ค รี ย ด ของประสาทสัมผัสสำรอง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เกิดอาการหอบหืด

10 ประโยชน์ของกาแฟทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาดีขึ้น เ พ ร า ะ กาเฟอีน ส า รสำคัญที่มีในกาแฟจะช่วยบ ร ร เ ท าอาการ ป ว ดได้ 40เปอร์เซน และยังล ดอาการล้าของก ล้ า มเนื้อในกลุ่มนักกีฬาหรือหลังการออ กกำลังกายได้ถึง 50เปอร์เซน

11 กาแฟทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น เป็นที่ทราบกันดีว่ากาเฟอีน มี ฤ ท ธิ์กระตุ้นประส า ทส่วนกลาง ดังนั้นเมื่อได้ดื่ มกาแฟจึงทำให้ ร่างกายที่อ่อนล้ากลับมาสดชื่น ห า ยอ่อนเพลีย ซึ่งมีการทดลองกับการซ้อมกีฬาพบว่านักกีฬาสามารถจะฝึกซ้อมได้นานขึ้นแต่ไม่ เกิน 1 ชั่ วโมง เ พ ร า ะ ความตื่นตัวนี้จะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ เท่านั้น

ขอบคุณข้ อมูลจาก,sukkaphap-d , postsara,bitcoretech  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …