Home ข่าวสาร สาระ ขั้ น ต อ น การโอน ม ร ด กที่ดิน เมื่อเจ้าของจากไป ใครมีที่ดินควรรู้ไว้

ขั้ น ต อ น การโอน ม ร ด กที่ดิน เมื่อเจ้าของจากไป ใครมีที่ดินควรรู้ไว้

8 second read
ปิดความเห็น บน ขั้ น ต อ น การโอน ม ร ด กที่ดิน เมื่อเจ้าของจากไป ใครมีที่ดินควรรู้ไว้
0

สำหรับวันนี้เราจะพามารู้เกี่ยวกับการรับโอน ม ร ด กที่ดิน เมื่อเจ้าของเก่าจากไปหรือที่เราเรียกเ สี ยชีวิตนั่นเอง เ พ ร า ะเหตุการณ์แบบนี้เชื่อว่าแทบจะทุกคนที่ต้องเจอ ฉนั้นหากเรารู้วิ ธีไว้ก่อนเมื่อถึงวันนั้นจะทำให้เราดำเนินการได้ง่ายขึ้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกัน

ที่ดินถือเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ขนาดใหญ่ที่ต้ อ ง มี ผู้ ดู แ ล ทำประโยชน์เพื่อป้ อ ง กั น ไม่ให้เสี ยสิทธิ์ รวมถึงยังสามารถเ พิ่ ม มู ล ค่ า ของที่ดินได้ เมื่อมีการทำประโยชน์บนผืนดินนั้น แต่ถ้าหากเจ้าของก ร ร ม สิ ท ธิ์ ที่ดิน เสี ยชิวิตลงผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์ เป็น ม ร ด กตกทอ ดอย่ างทาย าท ก็จำเป็นจะต้องไปยื่นเรื่องทำการโอน ม ร ด กที่ดิน ซึ่งมีวิ ธีดังนี้

1 ไปยังกรมที่ดิน และเตรียมเอกสา รต่างๆ ได้แก่ หลักฐานการถือสิทธิ์ในที่ดินคือ โฉนดที่ดิน หลักฐานการมรณะบัตรของเจ้าของที่ดิน และหลักฐานการเป็นผู้รับม ร ด กที่ดิน เช่น เป็นภรรย า บุตร

2 พนักงานของกรมที่ดินจะตรวจสอบเอกสา รหลักฐานทั้งหมด และประกาศให้เป็น ม ร ด กของทาย ากต ามชอบธรรมภายใน 30 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านนั่นเอง

ทั้งนี้ยังสามารถทำได้อีกหนึ่งวิ ธี คือ การจัดตั้งผู้จัดการม ร ด ก โดยมีขั้ น ต อ น ดังนี้

1 ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีการจัดตั้งผู้จัดการม ร ด ก และต้องไปทำการที่ศาล

2 เริ่มมีการจดทะเบียนผู้จัดการม ร ด ก

3 หลังจากมีการจดทะเบียนผู้จัดการม ร ด กแล้ว ผู้จัดการม ร ด กสามารถไปจดทะเบียนโดยการนำเอกส ารหลักฐานทั้งหมดไปยื่นยังกรมที่ดินได้เลยทันที

ขั้ น ต อ น ทั้งหมดนั้นอาจต้องใช้ระยะเวลาซักระยะ ในการจัดการท รั พ ย์สินอย่ างที่ดิน เป็นการโอนถ่ายก ร ร มสิทธิ์ผู้ครอบครองให้เรียบร้อย ดังนั้นการเตรียมพินัยก ร ร มไว้ก่อนเนิ่นๆ ไม่ได้เป็นการแช่งตนเอง แต่เตรียมความพร้อมไว้เพื่อลูกหลานในอนาคตจะง่ายกว่าด้วย

ที่มา krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …