Home ข่าวสาร สาระ ขั้ น ต อ นเช็กเ งิ นสะสมประกันสังคม ทำเองได้ง่ายๆ

ขั้ น ต อ นเช็กเ งิ นสะสมประกันสังคม ทำเองได้ง่ายๆ

12 second read
ปิดความเห็น บน ขั้ น ต อ นเช็กเ งิ นสะสมประกันสังคม ทำเองได้ง่ายๆ
0

ประกันสังคม เป็นสวัสดิการที่ทางรัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเ งิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต ามกฎห ม า ย โดยจะทำการหักเ งิ นจากฐานเ งิ นเดือน 5เปอร์เซน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตให้แก่สมาชิก ให้สามารถรับประโยชน์ทดแทนเมื่อเ จ็ บป่ ว ย ทุพพลภาพหรือเ สี ยชีวิต (ซึ่งไม่ได้มีสาเหตุจากการทำงาน) โดยคุ้มครองรวมไปถึงกรณีคลอ ดบุตร สงเคร าะห์บุตร ชร าภาพ และว่างงาน

เ งิ นประกันสังคมที่เราต้องจ่ายไปทุกเดือนๆ ไม่ใช่แค่รองรับเพียงด้านสุ ข ภ า พ ยังสามารถนำมาใช้ในเวลาว่างงานได้อีกนะ ซึ่งการเช็คยอ ดเ งิ นนั้นทำไม่ย ากเลย ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์ด้วย เพร าะตอนนี้เราสามารถเช็คยอ ดผ่ า น ทางเ ว็ บไ ซ ด์ได้เองแล้ว ลองมาดูกันค่ะ ง่ายนิดเดียว

1 ก่อนอื่นให้เราเข้าไปในเ ว็ บไ ซ ด์ www.sso.go.th แล้วทำการสมัครสมาชิกก็กรอ กไปต ามเอ ก ส า รที่เขามีให้กรอ กนั่นแหละค่ะ ซึ่งขั้ น ต อ นนี้ต้องมีการยืนยันตัวตน โดยการกรอ กเบอร์โทรศัพท์เพื่อรอรับรหัสยืนยันตัวตน จากนั้นก็คลิก เข้าสู่ระบบได้เลย เพียงเรากรอ กห ม า ยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่ า นที่ได้ตั้งไว้

2 เมื่อเข้ามาสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เข้าสู่เมนู ผู้ประกันตน เราก็จะได้เข้ามาในข้ อมูลระบบของตัวเราเอง

3 เมื่อเข้ามาถึงข้ อมูลของตัวเองแล้ว ให้เราเลือ กเมนูต่อไปคือ ข้ อมูลการส่งเ งิ นสมทบ ซึ่งตรงส่วนนี้จะมีประวัติการส่งยอ ดเ งิ นประกันสังคมของเราแต่ละเดือน ในการจ่ายเ งิ นประกันสังคมของเราแต่ละเดือนนั้นจะถูกจัดแบ่งออ กเป็น 3 ส่วน นั่นคือส่วนของการเ จ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ส่วนเมื่อเกษียร และส่วนของการว่างงาน ซึ่งส่วนเมื่อเกษียรงานนั้น เราสามารถเช็คดูได้ในเมนู การคำนวณเ งิ นสงเคร าะห์ชร าภาพ นั่นเอง ซึ่งเ งิ นในส่วนนี้เราสามารถทำเรื่องขอรับเ งิ นได้ตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากพ้นจากสภาพการทำงาน เ งิ นส่วนนี้ต้องไปติดต่อขอรับเอานะคะ ไม่เช่นนั้นเ งิ นจะถูกจัดไปอยู่ในส่วนของเ งิ นกองกลางทั้งหมดเลย

พียงเท่านี้เราก็จะทร าบข้ อมูลที่เราพึงจะได้จากประกันสังคมทั้งหมด โดยการตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง วิ ธีทำก็ง่ายนิดเดียว อ ย่ าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองดูนะคะ เดี๋ยวจะพลาดในส่วนที่พึงได้รับไปค่ะ

ที่มา gangbeauty mechoice  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …