Home ข่าวสาร สาระ ของ 10 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโ ค รเวฟ หล า ยคนชอบทำ

ของ 10 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโ ค รเวฟ หล า ยคนชอบทำ

8 second read
ปิดความเห็น บน ของ 10 อ ย่ างที่ไม่ควรนำเข้าไมโ ค รเวฟ หล า ยคนชอบทำ
0

ไมโ ค รเวฟเป็นหนึ่งในอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็น ช่วยให้เราสะดวกในการอุ่นอาหาร ไม่ต้องอุ่นกับเตาแก๊ซ ทำให้เรานั้นสะดวกมากขึ้น และใช้เวลาน้อยขึ้น ในยุคที่เร่งรีบแบบนี้

แต่หลักการใช้ไมโ ค รเวฟที่ถูกต้องนั้น หล า ยคนยังไม่ได้ใช้งาน อย่ า งถูกต้องอ ย่ างที่ควร วันนี้เราจึงมีวิ ธีใช้ไมโ ค รเวฟมาแนะนำกันเพื่อ การใช้ที่ปลอ ดภั ย เพราะมีหล า ยเรื่องที่หล า ยๆคน มักทำ จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

1 ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเ ค ลื อ บ

ภาชนะประเภทนี้จะไม่สามารถทนต่อความร้อนหรือแ ร งดั นได้ ซึ่งหากใช้อุ่นอาหารก็อาจทำให้เกิดการแ ต กร้าว นอ กจากนี้ภาชนะเคลือบที่มีสีสันต่างๆที่อาจมีส่วนผสมของโลหะก็อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ด้วย

เพร าะคลื่นไมโ ค รเวฟที่ผ่ า นไปถูกโลหะ จะทำให้เกิดกระแส ไ ฟ ฟ้ า และความร้อนขึ้นบริเวณพื้นผิวนั้น โลหะจะเกิดความร้อนสูงและสามารถเกิดก า รลุกไ ห ม้ ขึ้น มาได้ อาจทำให้ส า รอื่นๆ ที่มีอยู่ในภาชนะนั้นปะปนลงไปในอาหารได้

2 พ ล า สติก และ กล่องโฟม

เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับไมโ ค รเวฟเพราะทั้งสองอ ย่ า งนี้มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ต่างกัน หากนำเข้าไมโ ค รเวฟจะทำให้เกิดการห ล อ มละลา ย และทำให้พ ล า สติกละล า ยปะปนไปในอาหาร ทำให้เกิด อั น ต ร า ยกับร่างกายได้ หากจำเป็นต้องใช้ต้องสังเกตเครื่องหมายที่ติดอยู่กับภาชนะว่าสามารถนำเข้าเตาไมโ ค รเวฟได้หรือไม่ และควรเลือ ก ยี่ ห้ อที่ไว้วางใจได้เสมอ

3 พ ล า สติกใสถนอมอาหาร

พ ล า สติกชนิดบางที่ใช้ปิดภาชนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร เมื่อเราต้องการนำอาหารนั้นเข้าไปอุ่นในเตาไมโ ค รเวฟความเ สี่ ย งที่อาจจะมีได้คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากไอน้ำหรือจากตัวอาหาร

จะลอยขึ้นไปที่พ ล า สติกบางนั้นและเกิดเป็นห ย ดน้ำเล็กๆ พ ล า สติกนั้นก็อาจเกิดการละล า ยของส า รเ ค มีแล้วหยดลงไปในอ า ห ารได้ หากจะอุ่นอาหารเพื่อรับประทานก็ควรนำพ ล า สติกนี้ออ กก่อน

4 เสื้อผ้า

อ ย่ าคิดแผลง ๆ นำเสื้อผ้าไปฆ่ า เชื้อโ ร คในไมโ ค รเวฟโดยเด็ดข า ด เพราะแ ต กต่างจากการอบด้วยเครื่องอบผ้าโดยสิ้นเชิง เนื่องจากรังสีความร้อนจากไมโ ค รเวฟจะแผดเผาเสื้อผ้าจนทำให้เกิดประกายไฟหรือไม่ก็แห้งกรอบจนใส่ไม่ได้ ส่วนเสื้อผ้าที่มีย างยืดก็อาจจะย้วยจนเ สี ยทรง ฉะนั้นใช้วิ ธีต ากแดดหรือทางลัดอื่นเพื่อให้เสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นจะดีกว่า

5 ชามอุ่นอาหารที่ไม่มีฝาปิด

อ ย่ าคิดว่าอาหารที่นำเข้าไปอุ่นในไมโ ค รเวฟจะออ กมาหน้าต าสวยงามหากไม่มีฝาปิดชาม โดยเฉพาะอาหารจำพวกที่มีน้ำเป็นส่วนผสม เช่น แกงต่าง ๆ หรือมีส่วนผสมของซอสมะเขือเทศเยอะ ๆ

เพราะเมื่ออาหารร้อนจัดก็จะประทุตัวออ กจากชามและกระเด็นติดเต็มไมโ ค รเวฟ หากไม่อย ากต ามล้างต ามเช็ดไมโ ค รเวฟทีหลังก็อ ย่ าลืมปิดฝาภาชนะที่เอามาใส่อาหาร

6 ฟอยล์ห่ อ อ า ห า ร

ฟลอยล์ที่ทำจากอลูมิเนียม หากเรานำเข้าไมโ ค รเวฟจะเกิดการลุ ก ไ ห ม้ ได้ หากต้องการอุ่นอาหารควรแกะอาหารออ กจากฟลอยล์และจัดวางใส่ภาชนะใหม่ที่สามารถนำเข้าไมโ ค รเวฟได้

8 ไข่

ไข่นั้นถือเป็นอาหารอีกชนิด ที่ถูกทำให้เกิดความร้อนด้วยคลื่นไมโ ค รเวฟแล้วเกิดระเบิดขึ้น มา ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไข่มีเปลือ กแข็งและมีเยื่อหุ้มไข่ข า วที่เหนียว

ทำให้สามารถทนรับแ ร งดั นได้สูง ไมโ ค รเวฟทำให้น้ำในไข่ร้อนจนกล า ยเป็นไอ เมื่อมีใครไปกะเทาะเปลือ กไข่ แ ร งดั นทั้งหมดก็จะพุ่งออ กมาจากจุดที่ถูกกะเทาะนั้นทำให้เกิดการพุ่งระเบิ ด

ออ กมาพร้อมกันในคราวเดียว การบาดเ จ็ บที่เกิดจากไข่ในไมโ ค รเวฟมีได้ตั้งแต่ถูกไข่ร้อน ๆ ลวกใบหน้าไปจนกระทั่งเศษเปลือ กไข่ทิ่มทะลุเข้าไปในลูกต า การลวกหรือปรุงอาหารประเภทไข่ในไมโ ค รเวฟ จึงควรทำโดยการตอ กไข่ออ กมาจากเปลือ กและจิ้มส่วนไข่แดงให้แ ต กก่อนนำเข้าไมโ ค รเวฟ

9 ฟองน้ำ

ฟองน้ำหล า ยชนิดและจะมีส่วนผสมของสา รที่จะทำให้เกิดจุดหลอมเหลว เกิดการไ ห ม้ได้ เมื่อเราใส่เข้าไปในไมโ ค รเวฟแล้วอุ่นจนร้อน นั่นจะทำให้เกิดไฟลุ กไ ห ม้ได้ง่ายๆ เพร าะฉะนั้นหากต้องการใช้ฟองน้ำในการทำความสะอาด เราควรล้างด้วยน้ำย าล้างจานให้สะอาด บีบน้ำหมาดๆแล้วค่อยนำมาเช็ดเครื่องไมโ ค รเวฟของเรา

10 พริกเผ็ดร้อน

ใคร ๆ ก็รู้ดีว่าพริกนั้นเผ็ดร้อนขนาดไหน หากนำไปอบในไมโ ค รเวฟโดยตรงแล้วละก็ ตอนเปิดประตูไมโ ค รเวฟไอร้อนก็จะพัดพาสารที่ให้ความเผ็ดร้อนในพริกกระจายออ กมา และทำให้เกิดอาการแสบต า แสบคอ ถึงขั้นห า ยใจติดขัด หมดอารมณ์ทำกับข้าวต่อ กันเลยทีเดียว

การใช้ไมโ ค รเวฟให้ถูกต้องและปลอ ดภั ยนั้นทุกคนควรใส่ใจให้ดีเพราะจะมีผลกับสุ ข ภ า พของเราในระยะย า ว หากเรามีไมโ ค รเวฟอยู่ในบ้านและใช้งาน มันบ่อยๆก็ควรดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุ ข ภ า พอ น า มั ยที่ดีของทุกคนในบ้าน

ที่มา  poobpub

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …