Home ข้อคิด คำคม 5 วิธีสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องมีพ่อแม่คอยช่วย

5 วิธีสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องมีพ่อแม่คอยช่วย

18 second read
ปิดความเห็น บน 5 วิธีสอนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องมีพ่อแม่คอยช่วย
0

พ่อแม่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือ ดูแลลูกได้ไปตลอ ดชีวิต ฉนั้นเราควรรู้จักสอนให้ลูกรู้จักดูแลตัวเองได้ แต่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะทำให้ลูกทุกอ ย่ างเพราะอย ากให้ลูกสบาย ไม่อย ากให้ลูกต้องลำบาก วันนี้เราเลยมีวิธีสอนลูกให้รู้จักดูแลตัวเองให้ได้ตั้งแต่ตอนยังเล็ก

ในปัจจุบันครอบครัวยุคใหม่นิยมมีลูกเพียงคนเดียว เพราะอย ากที่จะทุ่มเทความรักและความห่วงใยให้กับลูกอย่ างเต็มที่ ด้วยการเน้นให้ลูกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เพราะไม่อย ากให้ลูกต้องลำบาก โดยพ่อแม่มีหน้าที่หาเงินให้ลูกใช้ คอยดูแลทุกเรื่อง เพื่อให้ลูกตั้งใจเรียนเพียงอย่ างเดียว จึงกล า ยเป็นว่าเ ด็ กหล า ยคนเคยชินกับ

การได้รับจากพ่อแม่ฝ่ายเดียว จนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตัดสินใจเองไม่เป็น และไม่มั่นใจในตนเอง เมื่อโตขึ้นก็กล า ยเป็นคนรักสบาย ไม่รู้จักการขวนขวายดิ้นรน ซึ่งปัญหาลักษณะนี้มักพบในครอบครัวที่มีฐานะดี ที่พ่อแม่มีความพร้อมในการสนับสนุนให้ลูกทุกด้าน ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่อย ากให้ลูกรู้จักพึ่งพาตัวเองได้ จึงควร ส่งเสริมให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็กเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองต่อไปได้ในวันที่ไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้าง

1. มอบห ม ายงานให้ลูกทำ

เพื่อฝึกความรับผิ ดชอบ เช่น ในเ ด็ กเล็กวัย 1- 3 ขวบ ที่เริ่มเข้าใจคำสั่งง่าย ๆ คุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้เขาถือผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้วไปทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อลูก ได้รับคำสั่งซ้ำ ๆ เดิม ๆ ก็จะเกิดความคุ้นชิน ทำให้ครั้งต่อ ๆ ไป เมื่อถอ ดผ้าอ้อมสำเร็จรูปออ ก ลูกก็จะถือไปทิ้งขยะเองโดยไม่ต้องมีใครบอ ก และเมื่อโตขึ้นก็อาจ

จะมอบห ม ายให้ทำอย่ างอื่นที่ย ากขึ้นต่อไป การที่เ ด็ กได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาต ามธรรมชาติและวัยของเ ด็ กจะเป็นแ ร งกร ะตุ้ นที่ดี ทำให้เขาเกิดความมั่นใจต่อตนเอง มีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีกำลังใจในการทำตนเองให้มีประโยชน์ต่อไป

2. ฝึกให้ลูกรู้จักการทำงานอย่ างมีระบบ

โดยให้ลูกทำงานทีละอย่ างด้วยความตั้งใจ และคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลลูกอย่ างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำ ที่สำคัญไม่ควรสั่งงานอื่นแทรก เพราะจะทำให้เ ด็ ก เกิดความสับสนและจัดลำดับความสำคัญของงานไม่เป็น

3. สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก

โดยเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จ ถอ ดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้า เดินเอาจานไปเก็บเมื่อ กินเสร็จ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอย ส่งเสริมและดูแลใกล้ ๆ เมื่อลูกทำได้ก็ควรชื่นชม เพื่อเป็นแ ร งเสริมให้เ ด็ กอย ากช่วยเหลือตัวเองต่อไป

4. คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกทำสิ่งต่าง ๆ ต ามความสามารถและความสนใจของเ ด็ ก

โดยเฉพาะเ ด็ กในวัย 2 – 6 ขวบ ที่เริ่มอย ากเรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตนเอง หากลูกขอช่วยล้างจาน ขอช่วยทำสิ่งต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรให้เขา ได้ลองทำเพื่อให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการพึ่งพาตนเองได้

5. ไม่ควรใช้คำพูดในเชิงลบเพื่อ กร ะตุ้ นให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น แค่นี้เองทำไมทำไม่ได้ หรือ คนอื่นยังทำได้เลย เพราะจะยิ่งทำให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง ควรมีการเสริมแ ร งด้วยคำพูดในเชิงบวก เช่น ลูกต้องทำได้แน่ ๆ คนเก่ง จะเป็นการสร้างแ ร งจูงใจให้เ ด็ กเป็นอย่ างดีการพัฒนาความสามารถในการพึ่งตนเองให้กับเ ด็ กเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ซึ่งควรได้รับการฝึกอย่ างต่อเนื่องและเหมาะสมเพื่อให้เ ด็ กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทำประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

ที่มา t r u e p l o o k p a n y a  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …