Home ข้อคิด คำคม เก็บเ งิ นต ามนี้ จากคนไม่เคยมีเก็บ มีเก็บมากขึ้น

เก็บเ งิ นต ามนี้ จากคนไม่เคยมีเก็บ มีเก็บมากขึ้น

17 second read
ปิดความเห็น บน เก็บเ งิ นต ามนี้ จากคนไม่เคยมีเก็บ มีเก็บมากขึ้น
0

เชื่อว่าหล า ยคนคงพบกับปัญหาที่ว่าเก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือทำงาน มานานแต่ไม่เคยมีเ งิ นเก็บกับเขาเลย วันนี้เราเลยจะพามาดูแนวทางการเก็บเ งิ นให้อยู่และได้เยอะขึ้น ใครที่คิดไม่ออ กว่าจะเก็บเ งิ นยังไงลองเอาแนวทางเหล่านี้ไปลองทำดู ไม่แน่สิ้นปีนี้คุณอาจจะมีเ งิ นเก็บแบบไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นได้

1.หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย

ร า ยจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ทำร า ยการขึ้น มาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้างหล า ยคน แปลกใจว่ายิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

2.จ่ายเ งิ นค่างวดผ่ อ นต่างๆ เข้าบัญชีตัวเอง

แม้เมื่อผ่ อ นค่างวดนั้นหมดแล้ว คุณกำลังผ่ อ นค่างวดรถ หรือจอแบน อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ขอให้คุณผ่ อ นต่อไปด้วยเ งิ นจำนวนเท่าเดิมแต่จ่ายเข้าบัญชีเ งิ นออมของคุณเอง วิ ธีนี้คุณไม่เดือ ดร้อน เพร าะคุณเคยชินกับภาระผ่ อ นนั้นๆ อยู่แล้วทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่า คุณไม่มีภาระผ่ อ นอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

3.เก็บเ งิ นคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ

เข้าบัญชีธนาคาร เ งิ นรับที่เป็นเบี้ยหัวแตก เช่น เ งิ นคืนต ามโปรโมชั่ น การซื้ อสินค้ า เ งิ นคืนเบี้ย ประกันร า ยได้ เบี้ยใบ้ร า ยทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปี ร า ยรับที่ได้จากเ งิ นคืนพวกนี้มัน มากขนาดไหน ร า ยรับพวกนี้เป็นร า ยรับไม่ต้องเ สี ยภาษี น่าเ สี ยดายที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

4.จ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรก

กันส่วนหนึ่ง ของเ งิ นเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือนแล้วอ ย่ าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดข าด ถ้าจำเป็นต้องถอนเ งิ นส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลัง กู้เ งิ น เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้งด อ ก

5.เก็บเหรียญทั้งหล า ยลงกระปุก

เปิดอีกบัญชีสำหรับเ งิ นหยอ ดกระปุก อ ย่ าดูถูกการสะสมเ งิ นเล็ก เ งิ นน้อยจากก้อนเล็กๆ เติบโตกล า ยเป็นเ งิ นก้อนใหญ่ในอนาคต

6.ซื้ อพันธบัตรรัฐบ า ล

สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการออ กพันธบัตรประเภทต่างๆ ให้ผู้สนใจสิ่งที่ ต้องดู คือประเภทพันธบัตร อัตราดอ กเบี้ย และวันจ่ายดอ กเบี้ย

7.เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนดอ กเบี้ยต่ำ เ งิ นออมที่มีอยู่ควรไปสร้างเ งิ นต่อด้วยการลงทุนใน ผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับ ความเสี่ยงด้วย

8.รัดเข็มขัดชั่ วคราว

อย ากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2-3 เดือนเพื่อออมเ งิ นให้มากกว่าปกติ เก็บเ งิ นได้เท่าร า ค าของแล้วจึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

9.ใช้ประโยชน์จากการโอนเ งิ นบัญชีธนาคาร

เมื่อเ งิ นเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้วคุณควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด

10.ใช้การเ สี ยภาษีให้เป็นประโยชน์

เรียนรู้เรื่องภาษีประโยชน์ที่คุณไม่ควรเ สี ยและประโยชน์ที่คุณควรได้ ลดหย่อน

11.เข้าร่วมแผนออมเ งิ นของบริษัท

แผนการออมของบริษัท เป็นแผนออมเ งิ นแบบปลอ ดภาษีและนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือ กที่ดีสำหรับลูกจ้าง

12.ส้มหล่น

อ ย่ าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เ งิ นก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้งเช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเตอรี่ เ งิ นปันผลกองทุน ฯลฯเ งิ นก้อนนี้ควรนำไปใช้ในการออมหรือลงทุนเพื่อ การเกษียณอายุ อ ย่ าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภาษีด้วย

13.เป็นสมาชิกสหกรณ์

เป็นวิ ธีง่ายสุดของการออมเ งิ น พร้อมทั้งเป็นแหล่งเ งิ นกู้ดอ กเบี้ยต่ำอีกต่างหาก

14.เก็บเ งิ นเบิกร า ยการต่างๆ

ส่วนที่เกินจากร า ยจ่ายจริง เข้าบัญชีเ งิ นออม ค่าเดินทางหรือร า ยจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากร า ยจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลาควรเก็บเ งิ นส่วนนี้มาออม เช่นกัน เช่น ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บ า ทถึงสิ้นปีจะมีเ งิ นก้อน 2.4 หมื่นบ า ท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องไปถอนเ งิ นออมหลัก

15.ทิ้งเ งิ นไว้ในบัญชี

กระแสร า ยวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวน มากทิ้งเ งิ นไว้ในกระแสร า ยวัน เพร าะปลอ ดดอ กเบี้ย แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาดโอกาสในการทำเ งิ นที่ควรก็คือ มีเ งิ นในกระแสร า ยวันให้พอ กับร า ยจ่าย ร า ยเดือนหากเ งิ นเหลือให้โอนไปยังบัญชีเ งิ นฝากที่มีดอ กเบี้ยหรือโอนไปลงทุ นในผลิตภัณฑ์ การเ งิ นที่มีดอ กเบี้ยดีสุดในเวลานั้น

16.ให้นำเ งิ นเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก

ถ้ารับเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์หรือร า ย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่าบางเดือนคุณจะได้รับเ งิ น มากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเ งิ นเป็นร า ยสัปดาห์ จะมี 4 เดือนที่ได้รับเ งิ น มากครั้ง กว่าปกติ หรือถ้าได้รับเ งิ นเป็นร า ย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่คุณได้เ งิ นเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกิน มาให้นำไปเข้าบัญชีเ งิ นออม ทันที

17.เข้าโครงการออมเ งิ นที่น่าสนใจ

เปิดหูเปิดต าให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

18.ฝากเ งิ นเข้าบัญชี

ส่วนบุคคลเพื่อ การเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง ในต่างประเทศนิยมมากมีการทำบัญชีฝากสะสม เพื่อหลีกเลี่ยง การจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว สำหรับไทยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

19.นำเ งิ นปันผลและดอ กเบี้ยไปต่อเ งิ นโดยอัตโนมัติ

เมื่อลงทุนหรือฝากเ งิ นในผลิตภัณฑ์ทางการเ งิ นใดจัดการให้เ งิ นปันผล หรือ ดอ กเบี้ยสามารถนำฝาก หรือลงทุนต่อได้อัตโนมัติในระยะย าวจะเห็นผลน่าพอใจ

20.ยืมมาออม

บางคนประสบความสำเร็จในการ กู้ เ งิ นธนาคารแล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเ งิ นออมของตนเอง อีกทีหนึ่ง วิ ธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหั กลดหย่อน เช่น กู้ซื้ อบ้านและใช้ได้กับช่วงเวลาที่ ดอ กฝากมากกว่าดอ กกู้ หลังภาษี เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

21.ใช้ประโยชน์จาก F l o a t

ความหมายของ F l o a t คือ ระยะช่วงที่ผู้ถือเช็ค ได้รับเช็คไปจนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเ งิ นสั่งจ่าย ต ามเช็คกล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชี ก็ควรแช่เ งิ นไว้ ในบัญชีเ งิ นฝากให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอนไปเข้าบัญชีกระแสร า ยวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

22.จ่ายห นี้ให้หมด

คุณอย ากได้ผลตอบแทน 17-21เปอร์เซน หรือเปล่า อ ย่ ามีห นี้ บัตรเครดิต สิเคลียร์ห นี้บัตรให้หมด รู้มั้ยว่า ถ้ายอ ดห นี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบ า ท ดอ กเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บ า ท รีบเคลียร์ห นี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือไม่ต้องเ สี ยดอ กเบี้ยก้อนนี้ การปลอ ดห นี้บัตรจึงเป็นวิ ธีออมเ งิ น ก้อนใหญ่ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีห นี้ จริงๆ หาบัตรที่ดอ กถูกสุดมาใช้

ที่มา  create-readingth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …