Home ข้อคิด คำคม เกิดเป็นค น จ นได้ แต่อ ย่ าเป็นคนความคิด

เกิดเป็นค น จ นได้ แต่อ ย่ าเป็นคนความคิด

9 second read
ปิดความเห็น บน เกิดเป็นค น จ นได้ แต่อ ย่ าเป็นคนความคิด
0

การสร้างความมั่นคงในชีวิต ถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเ งิ น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝัน

แต่หล า ยคนก็พย าย ามที่จะสร้างกฎระเบียบของตนเองขึ้น มาเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จและเป้าห ม า ยที่ตนเองได้วางไว้ บ้างก็ไปถึงเป้าห ม า ย บ้างก็ไปไม่ถึงเป้าห ม า ยและก็ถอ ดใจไปกลางคันการวางเป้าห ม า ย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชีวิต

จริงอยู่ที่ไม่มีใครอย ากจนหรอ ก แต่บางครั้งเราก็จำเป็นที่ต้องจน ทั้งแบบตั้งใจและแบบไม่ตั้งใจ ความจนแบบไม่ตั้งใจ เป็นเพราะเราเลือ กเกิดไม่ได้ เมื่อเราต้องเกิดมา ในครอบครัวที่ย ากจน ไม่ได้ร่ำร ว ย นั่นถือว่าเป็นการจนแบบไม่ได้ตั้งใจ ส่วนการจนแบบตั้งใจนั้น ก็ห ม า ยถึงเราไม่มีเ งิ นเพราะเราเองไม่ขยัน

ไม่อ ดทน หรือเราอาจเคยร ว ย เคยมีฐานะดี แต่ที่เราต้องจนแบบตั้งใจ ก็เพราะเกิดจากการสร้างห นี้ การใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย ไม่ร ะ มั ด ร ะ วั ง ให้คนอื่นยืมเ งิ นแล้วโดนหนีห นี้ ทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ ล้มละล า ย จนทำให้กล า ยเป็นค น จ นแบบตั้งใจแบบนี้ไปได้ เมื่อต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าจนแล้ว ก็แปลว่า เราจนเ งิ น ไม่มีเ งิ นใช้จ่ายได้สบายไร้กังวล

เ งิ นที่ได้มาอาจจะพอ หรือไม่พอ กับค่าใช้จ่ายด้วยซ้ำ หากอย ากได้สิ่งของอะไร ก็ไม่สามารถซื้ อได้อ ย่ างที่ใจหวัง ต้องรอ และบางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะต้องรออีกถึงเมื่อไหร่ ความจนนั้นแบ่งได้หล า ยระดับ จน มากหรือจนน้อย จน มากก็ห ม า ยถึง จนถึงขนาดต้องเป็นห นี้ ร า ยได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ต้องหยิบยืม กู้ห นี้มา ส่วนจนน้อย ก็อาจจะห ม า ยถึง

มีร า ยได้แค่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายเท่านั้น อาจไม่ถึงกับเป็นห นี้ แต่ก็ไม่มีเ งิ นเหลือเก็บ พอที่จะยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้น จนพ้นจากความจนไปได้ มีคนเคยแบ่งความจนไว้เป็น 4 แบบด้วยกัน มาดูกัน ว่าเราอยู่ในข่ายไหนของความจนกันบ้าง

1. จนเวลา

ค น จ นเวลา ก็คือคนที่ไม่มีเวลา หรือมีเวลาน้อย จนไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำได้ ค น จ นเวลาบางคน มีเ งิ น แต่ไม่มีเวลาใช้เ งิ น เพราะมัวแต่หาเ งิ น ส่วนค น จ นเวลาบางคน ก็ไม่มีเ งิ นด้วย เรียกว่าจนทั้งเวลาและจนทั้งเ งิ น

2. จนโอกาส

ค น จ นโอกาส ก็คือคนที่แทบไม่มีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเลย หรืออาจมี แต่เราไม่ไขว่คว้าไว้ บางคนก็ตีอ กชกหัวตัวเอง ว่าเรานั้นทั้งประหยัดทั้งขยัน ชีวิตมีแต่คิดดีทำดี ทำไมไม่เห็นได้ดีบ้าง นอ กจากประหยัด ขยัน และเป็นคนดีแล้ว เรายังต้องฉลาดด้วย ฉลาดในการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตของเรา อาชีพบางอ ย่ างไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่เป็นอาชีพที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า เมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่ง ก็ควรที่จะต้องหาทางขยับขย าย เพื่อให้เราได้รับโอกาสใหม่ ๆ บ้าง

3. จนเ งิ น

ค น จ นเ งิ น ก็คือคนที่ไม่มีเ งิ น หรือมีเ งิ นน้อย น้อยจนไม่เพียงพอที่จะดูแลตัวเอง หรือครอบครัวได้ ความห ม า ยของจนเ งิ น มักเป็นความจนที่คนทั่วไปเข้าใจกัน

4. จนความคิด

ค น จ นความคิด ก็คือคนที่คิดน้อย หรือคนที่ไม่มีความคิดนั่นแหละ ความคิดของคนที่จนความคิด จะวนเวียนอยู่แต่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น คิดแต่ดูถูกตัวเองว่าทำไม่ได้ คิดแต่ว่าชาตินี้เราจะไม่มีวันร ว ย คิดว่าคนอื่นเก่ง เราไม่เก่งเหมือนเขา เราไม่มีทางทำได้แบบเขา คิดว่าก็เขาเกิดมาร ว ย เราไม่ได้ร ว ยเหมือนเขา เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เราทำไม่ได้หรอ ก

อาชีพเสริมเราไม่ไหว สุ ข ภ า พเราไม่ดี ฯลฯ คิดแบบนี้แล้ว โอกาสหล า ย ๆ อ ย่ างในชีวิตก็ต้องหลุดลอยไป ไม่ว่าจะเป็นการจนแบบไหนก็ต าม ก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตทั้งนั้น การจนเรื่องเ งิ น ยังเป็นของนอ กกาย ที่หากเราไม่จนความคิดไปด้วย ชีวิตก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ หากเราไม่มีเ งิ น ไม่มีเวลา

และไม่มีโอกาสดี ๆ แถมเรายังมีความคิดที่ไม่ถูกต้อง หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการดำเนินชีวิตของเรา ชีวิตของเรานั้นก็คงจะจนเหมือนเดิม ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรเราได้ นอ กจากตัวเราเอง สำคัญที่สุดคือ ต้องเปลี่ยนแปลงความคิดก่อน นั่นคืออันดับแรกที่จะทำให้เรามีชีวิต ที่ก้าวพ้นจากความจนที่แท้จริงไปได้

เ งิ นเป็นของแปลก เรามักจะอย ากมีเ งิ น มาก ๆ กัน และคิดว่าเมื่อเรามีเ งิ นเท่านั้น เท่านี้แล้ว ก็จะพอ เพราะชีวิตของเราก็จะมีความสุข แต่เพราะเหตุใด คนร ว ยถึงไม่หยุด คนร ว ยบางคนเมื่อร่ำร ว ยมีเ งิ นทองมากมาย ก็ยังหาความร ว ยกันต่อไป เมื่อมีมากก็อย ากมีมากขึ้นไปอีก แทนที่จะมีความสุข ก็กล า ยเป็นสร้างความกังวลและความทุ ก ข์

การเขียนแบบนี้ ไม่ได้ห ม า ยความว่า ต้องเป็นค น จ นถึงจะดี เพราะเมื่อร ว ยจะเป็นทุ ก ข์ ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบที่ว่า เพียงแต่ต้องการจะบอ กว่า ไม่ว่าจะเป็นค น จ นหรือคนร ว ย เราก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกัน หากเราจน ไม่มีเ งิ น เราก็อ ย่ าจนความคิดไปด้วย ให้มองแง่ดีของการที่เรา ไม่ต้องดูแลท รั พ ย์สมบัติมากมาย หรือมีเกียรติยศ ชื่อเ สี ยงค้ำคอ

การเลือ กกินอาหาร การแต่งตัวของเรา สามารถทำได้แบบต ามสบาย ไม่ต้องเป็นทางการเหมือนกับคนร ว ย นอ กจากนั้น ให้เราคิดในแง่ดีถึงศักยภาพในตัวเราเองว่า เราสามารถทำอะไรได้อีกมาก เพื่อยกระดับฐานะของตัวเราเอง เพื่อที่วันหนึ่ง ไม่เพียงแต่เราจะมีชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการ แต่เราอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย การคิดแบบจรรโลงใจแบบนี้ ทำให้เรามีกำลังใจ และก้าวเดินไปข้างหน้าอ ย่ างมีความสุขได้

ที่มา moneyhub  na-aan

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …