Home ข้อคิด คำคม 9 ข้ อคน มีที่ดินเปล่ารู้ไว้ ถ้าไม่อย ากเ สี ยที่ให้คนอื่นง่ายๆ

9 ข้ อคน มีที่ดินเปล่ารู้ไว้ ถ้าไม่อย ากเ สี ยที่ให้คนอื่นง่ายๆ

11 second read
ปิดความเห็น บน 9 ข้ อคน มีที่ดินเปล่ารู้ไว้ ถ้าไม่อย ากเ สี ยที่ให้คนอื่นง่ายๆ
0

การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน คือ การที่โดนแย่งก ร ร มสิทธิ์ที่ดินบนที่ที่มีเจ้าของอยู่แล้ว โดยเข้าไปครอบครองที่ดินที่มีโฉนดของคนอื่นโดยสงบและเปิดเผย โดยการแสดงตัวเองว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นๆ และได้ครอบครองทำประโยชน์ติดต่อ กันเป็นเวลา 10 ปี

การปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า โดยไม่ใส่ใจนั้นทำให้เราสูญเ สี ยไปได้เช่นกันนะ และน้อยคน มากที่จะรู้เรื่องนี้ ต ามหลักกฎหมายแล้วหากเราปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าไม่ทำอะไรกับมันเลยนั้น หากมีคนเข้าไปปลูกบ้าน สร้างที่อยู่อาศัย นาน ๆ ไปเรื่อย ๆ สิทธิ์ในการถือครองเป็นเจ้าของจะกล า ยเป็นของผู้นั้นโดยปริย ายทันที

แม้ว่าเราจะถือโฉนดอยู่เป็นเจ้าของก ร ร มสิทธิ์แต่ถ้ามีผู้บุกรุกเราควรจะรีบจัดการต ามหลักกฎหมาย เ พ ร า ะไม่เช่นนั้นที่ดินแปลงที่ว่างเปล่านั้นจะกล า ยเป็นของคนอื่นไปแบบง่าย ๆ เลย วันนี้เราเลยจะพามาดูวิ ธีดูแลไม่ให้เ สี ยที่ดินเปล่าให้คนอื่นไป ทำได้ดังนี้

1 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้ว แล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแล ที่ดินของตนเอง อ ย่ า ง น้อยปีละ 1 ครั้งเป็น อ ย่ า ง ต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี คนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า น ละแวกใกล้เคียง หรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง ในที่ดินของตนเองได้

3 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้น อยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุด เ สี ยห า ยหรือห า ยไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่ เ พ ร า ะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

4 หากมีเหตุการณ์หลัก หมุดที่เราปักเอาไว้ห า ย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเ รื่องกับกรมที่ดินทำใน ขั้นตอนถัดไป

5 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ เ พ ร า ะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

6 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการ พู ด คุ ยตกลงกัน ให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้ อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต ามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นล า ย ลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ ควรที่จะให้ออ กจากที่ดิน บริเวณของเราได้ ในทันที

7 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณา เขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

8 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิ ดว่า เป็นที่ดินของสาธารณะ

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดิน ผ่ า น หรือเป็นทางรถ เ พ ร า ะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทาง ผ่ า น ที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

ที่มา kapook, postsod sukkrapab.blogspot  sit-smiling

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …