Home ข้อคิด คำคม 8 สิ่งที่ต้องทำ หากตื่น มาแล้วต้องตกงาน

8 สิ่งที่ต้องทำ หากตื่น มาแล้วต้องตกงาน

8 second read
ปิดความเห็น บน 8 สิ่งที่ต้องทำ หากตื่น มาแล้วต้องตกงาน
0

ปัญหาการตกงานเกิดขึ้นได้โดยที่หล า ยคนไม่ทันตั้งตัว บางคนวันนี้ยังทำงานอยู่เลย แต่ตื่นเช้ามากลับบอ กถูกเลิกจ้างแล้ว ไม่มีใครอย ากพบเจอ กับปัญหานี้ ถึงแม้หล า ยๆคนจะบอ กว่า ก็หางานใหม่ทำ ไม่ใช่แค่เรื่องหางาน แต่ปัญหาต ามมามีมากกว่านั้น แล้วหากเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงดี ถ้าต้องตกงาน

ด้วยสภาพเ ศ ร ษ ฐ กิ จแบบนี้ หล า ยคนคงจะหวั่นกับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่จะตกงาน หรือถูกเลิกจ้าง เป็นอ ย่ างมาก หรือแม้แต่บางคนที่ตัดสินใจลาออ กจากเองเพราะรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน แต่ก็ต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลัง กับค่าใช้จ่ายและภาระห นี้สินที่แบกไว้ วันนี้เราจะมาบอ กสิ่งที่ต้องทำ หลังจากออ กจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ว่าควรทำทำอ ย่ างไรต่อไป

1. เปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เ งิ น

หลังจากตรวจสอบการเ งิ นของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะทราบถึงทิศทางการเ งิ นของคุณ ระหว่างร า ยได้กับร า ยจ่าย แน่นอนว่าร า ยได้ของคุณลดลงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ การปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการใช้เ งิ นอ ย่ างเร่งด่วน ต้องลด

ร า ยจ่ายที่ฟุ่มเฟือยออ กไปให้หมด และจ่ายให้น้อยลงสำหรับสิ่งที่จำเป็นในส่วนของค่าใช้จ่าย หรือภาระห นี้สินที่ คุณต้องจ่ายนั้น ให้เลือ กลดเป็นอันดับสุดท้ายเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือของคุณ เป็นการเรียงลำดับความสำคัญในการเลือ กที่จะใช้จ่ายนั่นเอง

2. ติดต่อประกันสังคม

หากคุณว่างงาน สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ การจัดการเรื่องประกันสังคมให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะว่างงานจากการ ลาออ กเองหรือถูกไล่ออ ก ต้องรีบไปติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ และประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับ

3. มองหางานใหม่

หล า ยคนเมื่อว่างงาน ก็มักจะรีบเร่งหางานใหม่ทันที โดยที่ไม่ได้มองถึงความชอบของงานจริงๆ กล า ยเป็นว่าทำได้ไม่นาน ก็ต้องลาออ กมาหางานใหม่อีกเหมือนเดิมแน่นอนว่าการหางานที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข กับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อม

ที่ทำงานดีๆ รวมถึงผลตอบแทนที่น่าพอใจนั้น ห า ย า ก ยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรการจะทำงานและอยู่กับมันให้ได้นานๆก็ขึ้นอยู่ กับ 3 ปัจจัยหลัก คือ เนื้องหาของงาน ร า ยได้ และผู้ร่วมงาน หากใครมีความพอใจต่อสิ่งเหล่านี้ได้ 2 ใน 3 อ ย่ าง

ก็จะสามารถทำงานนั้นได้อ ย่ าง ย า ว น า น และไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆดังนั้นเราควรที่จะมองหาสิ่งที่ตรงกับ ความต้องการของตัวเองและสามารถอยู่กับมันได้นานๆ โดยที่ไม่ต้องกลับมาตกอยู่ในสถานะว่างงานอีก

4. ตรวจสอบสภาพการเ งิ นของคุณ

เมื่ออยู่ในสถานะว่างงาน การตรวจสอบสภาพการเ งิ นของคุณในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญ คุณต้องคำนวณถึงร า ยจ่ายและภาระห นี้สินที่ต้องจ่ายทุกเดือน และมองหาร า ยได้ที่ยังเหลืออยู่ว่า

เพียงพอหรือไม่ อ ย่ างไร เพื่อที่คุณจะได้เตรียมตัวและรับมือ กับสถานการณ์การเ งิ นของคุณได้ถูกต้อง ร า ยจ่ายไหนที่ไม่จำเป็น ก็ให้เอาออ กไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้สมดุลกับการเ งิ นปัจจุบัน

5. เคลียร์เ งิ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับเรื่องเ งิ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หากคุณเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คุณก็จะได้ประโยชน์จากเ งิ นสะสม โดยสามารถรับเป็นเ งิ นก้อนได้เวลาออ กจากงานก็จะมีเ งิ นก้อนไว้สำรองเลี้ยงชีพ แต่หากคุณยังไม่ได้จำเป็นที่จะใช้เ งิ นก้อนนี้

ก็อาจจะคงเ งิ นไว้ในระบบก่อน เพื่อรอโอนย้ายไปยังกองทุนของบริษัทใหม่ในอนาคตแต่หากคุณออ กจากกองทุนโดยที่ยังไม่ เกษียณอายุ คุณอาจจะเสี ยผลประโยชน์จากเ งิ นสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวนดังนั้นควร ศึกษาเงื่อนไขต่างๆอ ย่ างละเอียด เพื่อไม่ให้เสี ยเปรียบผลประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับ

6. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าเรากำลังตกอยู่ในสถานะคนว่างงาน ก็ใช่ว่าเราจะต้องปล่อยเวลาทิ้งไปให้เปล่าประโยชน์ หรือตระเวนหาแต่งานใหม่ จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญอีกอ ย่ างในการที่จะเริ่มต้นการทำงานใหม่ คือ ศักยภาพที่สูงขึ้นของเราเองเราควรมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

โดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศ หรือทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ การทำงานในทุกสายงานปัจจุบันไปแล้วนอ กจากนี้ การพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านวิชาชีพต ามความต้องการในสายงานที่จะทำ

ก็จำเป็นและมีผลต่อ การพิจารณารับเราเข้าทำงานเป็นอ ย่ างมาก เราจึงไม่ควรปล่อยช่วงเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เวลาที่ว่างงานนี้แหละ มองหาโอกาสพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในอนาคต

7. ทำงานฟรีแลนซ์

หล า ยคน มีความฝันที่ อ ย า ก จะทำงานอิสระ ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องรับคำสั่งจากใคร หรือคอยรองรับอารมณ์ใคร แต่ก็ใช่ว่า ทุกคนจะเป็นได้อ ย่ างที่หวังด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคง และความแน่นอนของร า ยได้ จึงทำให้หล า ยคนไม่กล้าที่จะออ กมา

ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการดังนั้น เวลาว่างงาน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราได้ลองทำในสิ่งที่ อ ย า ก จะทำ และยังเป็นการหาร า ยได้ให้ตัวเองโดยอาจจะเริ่มจากรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆที่สามารถทำคนเดียวได้ และเมื่อพบลู่ทาง จะได้สามารถนำมาเป็นอาชีพหลักที่สร้างร า ยได้หลักให้กับเรา โดยที่ไม่ต้องกลับไปเป็นพนังงานเ งิ นเดือนอีกต่อไป

8. เก็บ รั ก ษ า เ งิ นก้อน

หากว่างงาน และได้เ งิ นก้อน อ ย่ าเพิ่งรีบร้อนใช้เ งิ นเ งิ นก้อนนี้ หรือแม้แต่จะนำไปปลดห นี้ เพื่อหวังลดภาระห นี้สิน วิ ธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับเ งิ นก้อนนี้อ ย่ างชาญฉลาด คือ การนำเ งิ นก้อนนี้มาแบ่งสรรปันส่วน จัดสรรเ งิ นเพื่อให้เพียงพอ

ต่อ การดำรงชีพและการจ่ายคืนห นี้ได้ต ามกำหนด ไว้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าบ้าน ค่างวดรถ ค่าบัตรเครดิต และอื่นๆ คุณควรที่จะกันเ งิ นสำรองนี้ รวมถึงเ งิ นส่วนอื่นๆ ที่จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้ต ามปกติไปอีก 6 เดือนเป็นอ ย่ างน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถอยู่ได้อ ย่ างปกติ จนกว่าจะหางานใหม่ทำได้

ที่มา  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …