Home ข้อคิด คำคม 7 สายงานอาชีพทำเ งิ น ที่ตลาดต้องการร่วมงาน

7 สายงานอาชีพทำเ งิ น ที่ตลาดต้องการร่วมงาน

10 second read
ปิดความเห็น บน 7 สายงานอาชีพทำเ งิ น ที่ตลาดต้องการร่วมงาน
0

สำหรับใครที่กำลังจะศึกษาต่อและอย ากจะทำงานที่สายงานนั้นๆต้องการคนเยอะๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตกงาน หางานย าก วันนี้เราจะพาคุณไปดูสายงานอาชีพ ที่กำลังมาแ ร งส์ในยุคสมัยนี้ กับบทความ 7 อาชีพ มาแ ร งในยุคนี้ ทำเ งิ นดี ใครๆ ก็อย ากทำ ไปดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง ที่ทำเ งิ นให้กับคุรได้ง่าย และทำเ งิ นได้มหาศาล

1 สายฟิตแอนด์เฟิร์ม

ไม่น่าเชื่อว่าเทรนเนอร์ออ กกำลังกายส่วนตัว ในช่วงหลัง ๆ นี้ จะมาแ ร งมาก เทรนด์การรักสุ ข ภ า พของคนไทยยังคงเป็นที่นิยมอยู่มาก เพราะสังคมเริ่มตระหนักถึงโ ร คภั ยใหม่ ๆ ที่เป็น อั น ต ร า ย ถึงชีวิตจึงทำให้เกิดการสร้างค่านิยมด้านนี้กันอย่ างแพร่หล า ย

ทำให้ผู้ที่รักสุ ข ภ า พแบบครบวงจนอาจจะต้องมองหาผู้ช่วยในการดูแลทั้งโภชนาการและ การออ กกำลังกายที่ถูกต้องและได้ผล ดี ที่ปัจจุบันกล า ยเป็นไลฟ์สไตล์ของคนเมืองมากขึ้น พวกเทรนเนอร์เหล่านี้ต่างก็ได้การยอมรับสูง

ซึ่งส่วนใหญ่จะประจำต ามศูนย์ฟิตเนส หรือนัดนอ กรอบ ซึ่งแต่ละบุคคล มีการสร้าง Personal Branding ส่วนตัวผ่านอ อ น ไ ล น์ ที่สามารถเป็นกระแสไดก็เพราะมีผู้นำเทรนด์อย่ างเหล่าดารา นักแสดง และกลุ่มเซเลบริตี้ ที่เน้นการรั ก ษ าความงาม และการออ กกำลังกายเพื่อสุ ข ภ า พ ส่ งผลให้อาชีพด้านนี้กำลังมาแ ร งอย่ างยิ่ง

2 สายวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ

ข้ อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังระบุว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 14 ล้านคน ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป มีปัญหาและข า ดความรู้ รวมทั้งวินัยทางการเ งิ นและการออมจนทำให้มีจำนวนห นี้สินรวดเร็ว ในยุคมิเรเนียม 50

เริ่มมีการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเ งิ นและท รั พ ย์สิน มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่ างไม่ลำบากในวัย เกษียณเหมือนอย่ างในอ ดีตที่ผ่าน มา อีกทั้งมีความต้องการเกษียณอายุงานก็เร็วขึ้นเพราะเชื่อว่าหล า ยคนเบื่อหน่ายจากการเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน

ส่วนเจ้าของกิจการก็อาจมีความต้องการเลี้ยงชีพด้วยการเล่นหุ้นเพื่อให้เ งิ นทำงานแทนคน ทำให้อาชีพการวางแผนด้านการเ งิ นและการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ มีหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเ งิ น ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่ างยิ่ง

3 สายแนะแนวการประกอบอาชีพเสริม

ในยุคนี้คนทำงานต่างมีอาชีพสำรอง ไม่ว่าจะเป็นการข า ยของอ อ น ไ ล น์ ข า ยอาหารเพื่อสุ ข ภ า พ จัดเก็บรายได้จากอพาร์ท เมนต์ให้เช่า ฯลฯ เพราะเหตุนี้ทำให้มนุษย์เ งิ นเดือนที่อย ากมีรายได้เสริม

หัน มาหาเรียนหลักสูตรต่าง ๆ จากโลกอ อ น ไ ล น์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสอนอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิช าชีพ ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมาก ทั้งการจัดคอร์สอบรม สัมมนา Workshop ทำให้ผู้เรียน มีความมั่นใจว่าทักษะความสามารถ และสิ่งที่เรียน มาจะสามารถนำมาใช้การันตีในการหารายได้เสริมได้หลังจากที่พวกเขาผ่านการอบรมจากแล้ว

4 สายแ พ ท ย์ทางเลือ ก

การพัฒนาของเทคโนโลยีและอุตสาหก ร ร มในปัจจุบันก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเ จ็ บ ป่ ว ย เรื้อรังของคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยหรือบกพร่อง ย ากที่จะรั ก ษ าด้วยย าแผนปัจจุบัน อีกทั้งเกิดสภาวะความเครียดจากการทำงานและการใช้ชีวิต ทำให้เกิดอาการต่าง ๆ ที่แ พ ท ย์แผนปัจจุบันทั่วไปไม่สามารถรั ก ษ าได้ อาชีพการแ พ ท ย์ทางเลือ กหรือ ผู้ที่มีความ

สามารถแนะแนวทางการรั ก ษ าจากการใช้ธรรมช าติบำบัด หรือ การดูแลรั ก ษ าสุ ข ภ า พด้วยธรรมช าติ อย่ างการรับประทานอาหารคลีน หรือ การใช้สมาธิรั ก ษ าโ ร ค โยคะบำบัด และการใช้ดนตรีบำบัด ฯลฯ จึงกำลังเป็นอาชีพที่นิยมมากขึ้น โดย เฉพาะในกลุ่มคนที่รักสวยรักงามและรักสุ ข ภ า พ

5 สายพย าบาลเพื่อ ดูแลผู้สูงอายุ

ในปี 2564 ประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่ างเป็นทางการได้เลย เพราะคาดว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน ทำให้ในอนาคตข้างหน้านี้หล า ยครอบครัวมีความต้องการให้เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการพย าบาลและดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น

ซึ่งทำให้เกิดความต้องการผู้ที่เรียนสายพย าบาลมากขึ้นต ามไปด้วย เนื่องจากคนยุคดิจิตัลนี้ ยังมีกลุ่มคน มากมายนิยมทำงานนอ กบ้าน อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุในบ้าน หรือผู้สูงอายุที่มีโ ร คประจำตัวเองก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ

ทำให้มีความจำเป็นต้องอาศัยพย าบาลหรือผู้ที่มีความเชี่ยวช าญเฉพาะทางมาช่วยดูแล ซึ่งค่าจ้างในปัจจุบันค่าแ ร งขั้นต่ำเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรี หรืออาจะมากกว่า ทำให้ผู้ที่เรียนสายพย าบาลอาจจะต้องเฮไม่ต้องตกงานหรือไปทำงานต ามโรงพย าบาลไปจนแก่ก็ได้

6 สายพัฒนาแอพพลิเคชั่น

เพราะโลกเข้าสู่ยุคดิจิตัล ทุกอย่ างจึงต้องอยู่กับอินเทอร์เน็ต เรียกว่าแทบจะทุกอาชีพจะต้องใช้โลกอ อ น ไ ล น์ในการสื่อส า ร เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น ส่ งผลให้อาชีพนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นจึงกล า ยเป็นอาชีพที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

เป็นอาชีพแห่งอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่ลงทุนน้อย โดยใช้เพียงแค่คอมพิวเตอร์ บวกกับทักษะด้านดิจิตัลและความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ และหากมีทักษะด้านธุรกิจก็จะทำให้สามารถต่อยอ ดกล า ย เป็นผู้ประกอบการเองได้อีกด้วย ซึ่งการสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ ในทางธุรกิจ สามารถตีรา ค าได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านเลยทีเดียว

7 สายโค้ช ไม่โ หดแต่ได้ครบทุกรส

อย่ าลืมว่าโค้ชมีหลากหล า ยประเภท เช่น โค้ชผู้บริหาร โค้ชชีวิตการเรียนรู้ โค้ชพัฒนาบุคลิกภาพ โค้ชพัฒนาจิต โค้ชการพูด โค้ชสอนร้องเพลง ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ซึ่งนอ กจากให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ต ามความเชี่ยวช าญแล้ว

ยังช่วยเรื่องการพัฒนาและช่วยดึงศักยภาพในตัวผู้ได้รับการฝึกสอนให้ออ กมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ างเหมาะสม โดยโค้ชจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบ า ทสำคัญในการช่วยเป็นคู่คิด ให้เห็น มุมมองใหม่ ๆ ไปจากที่เป็นอยู่และคุ้นเคย และยังเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการฝึกเห็นตัวเองได้ชัดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้รับการฝึกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้

7 สายอาชีพสุดฮอตแห่งยุคมิลเลนเนียม ที่คุณสามารถเลือ กเรียน หรือจัดสินใจเรียนพวกนี้เพิ่ม ก็อาจจะช่วยทำให้การทำงานของคุณ เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองในยุค 50 ได้อีกนานเลยล่ะ

ที่มา  108resources

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …