Home ข้อคิด คำคม 5 เ ท ค นิ คการพูดจายังไงให้มีเ ส น่ ห์ น่าฟัง ใครฟังก็รัก

5 เ ท ค นิ คการพูดจายังไงให้มีเ ส น่ ห์ น่าฟัง ใครฟังก็รัก

10 second read
ปิดความเห็น บน 5 เ ท ค นิ คการพูดจายังไงให้มีเ ส น่ ห์ น่าฟัง ใครฟังก็รัก
0

การสื่อส า ร เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตที่ทำให้เราเข้าใจความต้องการของคู่สนทนา และทำให้เราบอ กเจตนาของเราได้อ ย่ างชัดเจนที่สุด แต่หล า ยครั้งที่การสื่อส า รต้องเป็นปัญหา เมื่อตัวเราเองไม่กล้าที่จะพูดคุยกับใคร

ศิลปะการพูดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เคยมีมหาเ ศ ร ษ ฐีอันดับ 1 ของโลกอย่ าง Bill Gates บอ กว่าการพูดหากคุณพูดเป็น มันจะกล า ยเป็นท รั พ ย์สินของคน แต่หากคุณพูดไม่เป็น มันจะกล า ยเป็นหนี้สินแน่นอน ฉะนั้น หล า ยคนอาจชื่นชมคนที่พูดเก่ง แต่จะดีกว่า ถ้าหากพูดเก่งด้วย พูดเป็นด้วยรู้ว่าควรจะพูดอะไรแบบไหน เมื่อไหร่ และที่สำคัญ พูดอย่ างมีสเน่ห์ด้วย ไปดูกันเลย

1. พูดจาให้น่าฟัง

น้ำ เ สี ยงที่กังวานแจ่มใส ดังพอประมาณ พูดจาฉะฉานชัดเจน จะดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังได้มาก การพูดในบางครั้งต้องพูดปากเปล่า แต่บ่อยครั้งก็ต้องพูดผ่านไมโครโฟน หากมีโอกาสฝึกฝนเรื่องการใช้เ สี ยงอย่ างเหมาะสม ทั้งแบบปากเปล่าและผ่านไมโครโฟนได้ก็ควรทำ เพราะการพูดผ่านไมโครโฟนนั้น ต้องมีระยะใกล้ไกล ระหว่างปากกับไมโครโฟนที่พอเหมาะ เ สี ยงจึงจะชัดเจนไม่มีเ สี ยงเ สี ยดแทรกจนผู้ฟังรู้สึกไม่สบายหู หรือรำคาญ ในการพูดนั้น ควรมีการเน้นจังหวะและเว้นจังหวะ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ชวนติดต าม

2. พูดมีเ นื้ อ หาส า ร ะ

ห้ามพูดเรื่อยเปื่อย ไม่ว่าจะคุยกันกับเพื่อน ผู้ร่วมงาน พ่อแม่ หรือพูดในที่ประชุมหรือที่สาธารณะ ก็ต้องมีเป้าหมายในการพูดพูดอย่ างมีส า ร ะ มีขอบเขตชัดเจนว่าต้องการสื่อส า ร เรื่องอะไร หรือต้องการจะบอ กกับผู้ฟังว่าอะไร

3. พูดให้เกิดความรู้สึกร่วม

วิ ธีการง่ายๆ คือ สบต ากับผู้ฟังอย่ างทั่วถึง ตั้งคำถามในขณะพูดแล้วค่อยๆ อธิบายเพื่อนำไปสู่คำตอบ สอบถามผู้ฟังบ้ า งในบางหัวข้ อที่ง่ายๆ หรือเป็นเรื่องของประสบการณ์ เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ใช่เรื่อง ซึ่งเมื่อตอบแล้วอาจถูกหรือผิ ด ทั้งนี้ผู้พูดจำเป็นต้องรู้พื้นภูมิของผู้ฟังบ้ า ง เพื่อพูดในภาษาที่เขาเข้าใจง่าย บางครั้งการพูดด้วยสำเนียงท้องถิ่นก็ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีรู้สึกเป็นกันเอง อย่ าพูดไทยผสมกับภาษาต่างประเทศโดยไม่อธิบาย เลือ กใช้ภาษาต่างประเทศเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

4. คนจะพูดดีได้ต้องเริ่มจากคิดดีก่อน

ไม่มีประโยชน์ที่เราจะเริ่มต้นจากการคิดร้ า ย แม้กับคนที่เราไม่ถูกชะต าด้วยที่สุด ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องพูดจาไม่ดีกับเขาการคิดดี ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงาม ใครก็ต ามที่รู้จักคิดดี เขาก็จะเห็นแง่งามของโลก ของชีวิต ของตนเอง และของผู้อื่น เมื่อเห็นแง่งามหรือแง่ดีของสิ่งต่างๆ เขาก็ย่อมมีทัศนคติที่ดี มีท่าทีที่ดี และเมื่อต้องพูดจาเสวนากัน เขาก็ย่อมพูดจาดี

พูดดี ในที่นี้หมายความว่า พูดเพราะ พูดคำสุภาพ มีน้ำเ สี ยงที่สุภาพ มีหางเ สี ยงครับ ค่ะ จ๊ะ จ้ะ เพื่อแสดงความมีมารย าทมีไมตรีจิต ไม่พูดคำหย าบ ไม่ใส่ร้ า ย ไม่ตะคอ กตะเบ็งใส่กัน ไม่ประชดประชัน ไม่โ ก ห ก พกลม คนจะพูดดีเช่นนี้ได้จะคิดร้ า ยอยู่ในใจไม่ได้แน่นอนเพราะความร้ า ยกาจในใจจะเผยมาทางคำพูด น้ำเ สี ยง แววต า หรือท่าทีขณะที่พูดได้ จึงจำเป็นต้องฝึกตนให้เป็นคนคิดดี

5. พูดถูกกาลเทศะ

ไม่ใช่ตลอ ดเวลาหรอ กนะคะ ที่คนเราจะพูดได้ ต้องมีบ้ า งบางขณะที่เราควรหยุดพูด เพื่อเป็นผู้ฟังคนอื่นพูดบ้ า ง คนบางคนถูกตั้งข้ อสังเกตว่า ผีเจาะปากมาพูดคือได้แต่พูด (พูดๆๆๆ) ฟังไม่เป็น ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูด ทำตัวเป็นผู้รู้ไปหมดทุกเรื่อง จึงพูดอยู่ตลอ ดเวลา คนแบบนี้น่ารำคาญ จริงไหม

อย่ า ทำตัวน่ารำคาญด้วยการพูดจาไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ดูวาระและโอกาส คนพูดเป็นจะรู้ว่าโอกาสไหนควรพูด โอกาสไหนควรฟังและโอกาสไหนควรวางเฉย หลักการพูดให้ถูกกาลเทศะทำได้ง่ายๆ คือ ดูว่าเราต้องพูดในหัวข้ อไหน เรื่องอะไร พูดที่ไหน ใครฟัง ผู้ฟังกี่คน ฟังกันในที่เปิดเผย หรือในห้องจำกัด พูดสั้นหรือพูดย าว จริงจัง หรือ กันเอง ใครอ่ า นสถานการณ์ออ กเตรียมตัวพร้อมก็สามารถพูดจาได้น่าจดจำต ามวาระและโอกาสนั้นๆ ได้เสมอ

ที่มา  yimlamun

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …