Home ข้อคิด คำคม 5 เรื่องเ งิ นที่ไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี เ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร

5 เรื่องเ งิ นที่ไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี เ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร

8 second read
ปิดความเห็น บน 5 เรื่องเ งิ นที่ไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี เ งิ นทองไม่เข้าใครออ กใคร
0

อ ย่ างที่ทุกคนได้เห็นว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้านเราตอนนี้นั้นเป็นอ ย่ างไร การตัดสินใจจะทำอะไรเราจึงควรคิดให้รอบคอบ คิดให้ดี ค่อยตัดสินใจลงมือทำ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

วันนี้เราจึงอย ากจะเตือนสติกันในเรื่องของการใช้เ งิ น ที่มีอะไรบ้างที่เราควรคิดให้ดีก่อนที่จะทำ หรือถ้าไม่จำเป็นก็อ ย่ าพึ่งทำในช่วงแบบนี้จะดีกว่า จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1. อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเ ด็ ดขา ดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น

เข้าข่าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมาแขวนคอเพราะการค้ำประกั นคือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่ สามารถชำร ะห นี้ได้

2. พักไว้ก่อนหากคิดจะล ง ทุ น เพิ่ม ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

แน่นอนว่า การค้ า ข า ยหรือ ผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มร า ยได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา หนึ่งใน วิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การล ง ทุ น เพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออ ย่ างอื่นที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

3. หลีกเลี่ยง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้านหลัง ที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอน

เ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้อะไร ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเ นื้ อ ถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

4. อ ย่ าล ง ทุ น หวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ น ในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ยช่องทาง

การล ง ทุ น ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ า ย ว นใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะที่สำคัญอ ย่ าล ง ทุ น ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

5. อ ย่ านำเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของร า ยจ่าย ร า ยเดือนคือเ งิ นสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลัก คือเป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยียวย าเรื่องฉุ กเฉิ นต่างๆ

ที่เกิดขึ้น ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

ที่มา  fahhsai

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …