Home ข้อคิด คำคม 4 สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น

4 สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น

11 second read
ปิดความเห็น บน 4 สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น
0

วันเวลาเปลี่ยนไป เราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิต เพราะเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นได้เร็วมากเราแทบจะตั้งตัวกันไม่ทัน ทำให้หล า ยคนนั้นเ สี ยหลัก กว่าจะเริ่มต้นได้อีกครั้งก็เหนื่อยและท้อ ยิ่งในสถาณการณ์อ ย่ างทุกวันนี้

เราจะเห็นว่าช่วงนี้นั้น เ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้านเรานั้นไม่ค่อยดีนัก ยิ่งตอนนี้มีสถาณการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การงานต่างๆ มากมาย จึงทำให้เราจะเห็นสิ่งที่เกิ ดขึ้น ในบ้านเราที่เราอาจจะไม่เคยเห็น มาก่อน หล า ยคนอาจจะนึกไม่ออ กว่ามีอะไรบ้างวันนี้เรามีบทความ 4 เรื่องที่เราจะได้เห็นในยุคนี้ เมื่อเกิ ดวิก ฤ ต

1. เห็นท่าทีที่แท้จริงของคนที่ฉวยโอกาส และ คนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอ บกักตุนสินค้ า โดยมองว่าเป็นโอกาสทำเ งิ น ทำกำไรจากความทุ กข์ ร้ อนของคนอื่ น สินค้ าพวก หน้าก าก อนามัย แ อ ลก อ ฮ อ ล์ เ จ ลล์ล้ างมือ หรือแม้แต่ไข่ไก่ จึงมีราคาแพ งและ ข าดตลาดไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง

ขณะที่บางคน บริจาคเ งิ น เป็นล้าน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแ พ ทย์ ให้กับโ ร ง พ ย าบ าล หาซื้อหน้าก าก อน ามั ยมา และ เ จ ลล์ล้ างมือ หรือแม่แต่ข้ าวส ารอาหารแห้ง และ สิ่งของจำเป็น แจกจ่ายให้กับคนที่ได้รับความเดื อ ดร้ อน

2. เห็นท่าทีที่แท้จริงขององค์กร และ บริษัท ที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่งอ้างว่าได้รับผลกระทบจากโ ค วิ ด และ แบ กรับ ภ าระค่าใช้จ่ายเ งิ นเดือนไม่ไหว อาจถือโอกาส เลิ กจ้ าง หรือ ปล ดพนักงาน ที่อย ากจะปล ด ออ กอยู่แล้ว ในขณะที่ ทุกคนต้องพึ่งพาร า ยได้จากงานประจำอ ย่ างมาก

3. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอาชีพที่มั่นค งไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป

อาชีพบางอาชีพที่ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง เช่น นักบิ น แ อร์โ ฮ สเ ต ส ห รือแม้แต่ไกด์นำเที่ยว ในประเทศที่การท่องเที่ยวบูมมากอ ย่ างไทย ตกงานกันหมด ยังไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับ งานบริการ

พนักง านขับรถสาธ ารณะ และ อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ขณะที่บางอาชีพยัง สามารถทำงานแบบ Work from Home ได้ในช่วงนี้ ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลงไปบ้ าง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือ หากเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ยขึ้นไ ปอีก

4. พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมี เ งิ นออมอ ย่ างน้อย 3-6 เดือน คือเรื่องสำคัญ

หล า ยคนเดื อ ดร้ อนหนัก เพราะ ที่ผ่าน มาไม่เคยคิดที่จะเก็บเ งิ นเลย ก็พอ เข้าใจอยู่บ้างสำหรับหล า ยๆคนรายได้น้อยจริงๆ ใช้แบบเดือนชนเดือน ก็ไม่เป็น ไร แต่บางคนรายได้พอประมาณ แต่ติดหรู ติดเที่ยว สร้างห นี้มาโดยตลอ ด

โดยหวังพึ่งแค่เ งิ นเดือนจากงานประจำเพียงอ ย่ างเดียว เมื่อเกิ ดโ ค วิ ด ตกง าน ทุกอ ย่ างก็จบ บางคนเดื อ ดร้ อนแต่ไม่หนั กเกินไป เพราะ ไม่ฟุ่ มเฟื อย ใช้ชีวิตพอเพียงเก็บเ งิ น มาโดยตลอ ด เคยชิบกันการ กิน อยู่ อ ย่ างประหยั ด จึงปรับตัวใหั

ที่มา  sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …