Home ข้อคิด คำคม 4 วิ ธีสอนลูกให้มีความเข้มแข็ง รู้จักเอาตัวรอ ด

4 วิ ธีสอนลูกให้มีความเข้มแข็ง รู้จักเอาตัวรอ ด

8 second read
ปิดความเห็น บน 4 วิ ธีสอนลูกให้มีความเข้มแข็ง รู้จักเอาตัวรอ ด
0

การที่ลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ พึ่งพาตัวเองเป็น ก็ต้องอาศัยการเลี้ยงดูเชิงบวกมาตั้งแต่เล็ก ๆ ที่มีพ่อแม่เป็นแบบอ ย่ าง คอยสอน อบรม ให้ความรัก เพื่อลูกเป็นคนน่ารัก รู้จักวางตัว ยิ่งทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงอ ย่ างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีที่มาแรงและมาเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวอ ย่ างมาก และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ลูกไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ พึ่งพาตัวเองไม่ได้ ต้องคอยพึ่งพาพ่อแม่ เพื่อน ไปจนเติบโตนั่นเอง

การฝึกสอนลูกไม่ใช่หน้าที่ของครูที่โรงเรียนฝ่ายเดียวแต่เป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ที่จะต้องปลูกฝังการใช้ชีวิตให้เป็นเ พ ร า ะที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนทุกเรื่อง ฉะนั้นการสอนลูกหลานจึงเป็นหน้าที่อีกหนึ่งอ ย่ างของผู้ปกครองเมื่อลูกอยู่ที่บ้าน ไม่เพียงความรู้และความสามารถเท่านั้น การฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

เ พ ร า ะเราไม่สามารถอยู่กับลูก คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกได้ตลอ ดไป เมื่อเขาโตขึ้นก็ต้องพบกับปัญหาและก้าวผ่าน มันไปให้ได้ ฉะนั้นครอบครัวจึงควรฝึกฝนความเข้มแข็งทางใจให้เ ด็ กตั้งแต่วันนี้นะคะ แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับลูกๆ

1.สอนลูกให้รู้สึกดีกับตัวเอง

ให้เขาหมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ สนับสนุนให้ลูกค้นหาความถนัดและบ่มเพาะให้เกิดผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ฝึกให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับข้ อ ดี ข้ อเ สี ยของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นให้รู้สึกด้อย และชมเชยลูกเวลาที่เขาทำความดี เป็นต้น

2.สร้างสายสัมพันธ์เกื้อหนุนให้กับลูก

สร้างบรรย ากาศครอบครัวให้อบอุ่นและปลอ ดภั ยพ่อแม่มีความสัมพันธ์อันดี ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางคำพูดและทางกาย สื่อส า รดีต่อ กัน ลดการบ่นตำหนิ ควรพูดดี ๆ กับลูก ตลอ ดจนให้กำลังใจ ให้ความรัก ความเข้าใจ ไว้วางใจและอภั ยให้กันได้ เป็นต้น

3.สอนลูกให้จัดการชีวิตได้

เพื่อให้เขายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตทำใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอ ด จนเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองและมีทักษะในการจัดการปัญหาอ ย่ างสร้างสรรค์ได้ สอนให้เขารู้จักและรับรู้อารมณ์ตัวเอง ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ทั้งดีใจ โ ก ร ธ เ สี ยใจ ผิ ดหวัง เมื่อยอมรับได้ การจัดการอารมณ์ก็จะเป็นไปอ ย่ างเหมาะสมมากขึ้น เช่น โ ก ร ธได้ แต่ไม่อาละวาด ไม่หงุดหงิดรุนแรง ตลอ ดจนฝึกลูกให้ทำอะไรด้วยตัวเอง ลองให้เขาคิดแก้ปัญหาเอง ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้รู้จักรอคอยเป็น รู้จักผิ ดหวังบ้าง เป็นต้น

4. สอนลูกให้มีจุดห ม า ยในชีวิต

และลงมือทำเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งห ม า ยอ ย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตมีความห ม า ยมีคุณค่า และเกิดประโยชน์อ ย่ างแท้จริง เบื้องต้นอาจสอนให้ลูกรู้จักบริหารเวลาแบบง่าย ๆ รู้ว่าอะไรสำคัญคิดถึงปัญหาที่จะต ามมา คิดถึงเป้าห ม า ยที่ต้องการฝึกตั้งเป้าห ม า ยเล็ก ๆ ที่พอไปถึงได้ก่อน เพื่อจะได้รู้สึกดี

มีกำลังใจที่จะทำต่อ ที่สำคัญ พ่อแม่ควรเป็นตัวอ ย่ างที่ดีให้เ ด็ กด้วยในการมีความเข้มแข็งทางจิตใจ หากต้องการให้ลูกมีแนวคิดในการดำรงชีวิตอ ย่ างไร ก็ต้องทำเป็นตัวอ ย่ างให้ลูกเห็น ทั้งนี้ ความเข้มแข็งทางใจ ไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่ วข้ามคืน แต่ต้องเกิดขึ้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เ ด็ ก ๆพ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ความเข้มแข็งทางใจของเ ด็ กเกิดขึ้นได้ค่ะ

ที่มา  forlifeth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …