Home ข้อคิด คำคม 3 เ ค ล็ ด ลั บใช้วิตแบบพอ ดี ไม่ต้องร ว ยมาก แต่ก็มีความสุข

3 เ ค ล็ ด ลั บใช้วิตแบบพอ ดี ไม่ต้องร ว ยมาก แต่ก็มีความสุข

8 second read
ปิดความเห็น บน 3 เ ค ล็ ด ลั บใช้วิตแบบพอ ดี ไม่ต้องร ว ยมาก แต่ก็มีความสุข
0

หล า ยคนอาจจะคิดว่าการที่ร่ำร ว ย มีเ งิ น มากๆจะทำให้เรามีความสุขมาก แต่รู้ไหมว่าการที่เราจะมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีเ งิ น มากมาย เราก็สุขได้ เพราะความสุขเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเรา บางคนไม่ได้ร ว ยมากแต่กลับใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีความสุข ขอแค่ไม่เป็นห นี้ รู้จักใช้ชีวิตก็ทำให้เราสุขได้แล้ว

เพราะอะไร คนที่มีเ งิ นเดือนเ ท่ากัน เขาถึงมีเ งิ นใช้อย่ าง ไม่ขั ดสนเลย เขาทำยังไงนั่นอ าจเพราะ เขามีการจัดการกับ เ งิ น ของเขาได้ดีไง แล้วเรา จะทำยังไงให้เศรษฐกิจ การเงิ นของเรานั้นดีขึ้น เรามาดูกัน

1.ซื้ อ ของที่คุณภาพ มิใช่ร าคา

หลา ยคน ที่อาจจะติด หรืออาจจะติ ดนิสัย ชอบซื้ อของ แล้วดูที่ร า คา จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิ จารณาไตร่ตรองให้ดี ก่อนที่จะ ซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร าคาแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้น ก ารที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุ ณภาพนั้น

จะส่งผลระยะย าวเ ราจะได้ใช้ของ อย่ างคุ้มค่าแ ละ ไม่ต้องเสี ยเ งิ นซื้ อบ่อย ๆ ไง ไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพ ดี แต่ร าคาเพิ่มขึ้นอีกนิด มันย่ อมคุ้มค่ากว่า ฉะนั้นไม่ควรมอง ที่เรื่องของร าค าอย่ างเดีย วควรดู

ที่คุณภาพด้วยจะดีที่สุด และต้องรู้จักจำกั ดการใช้เ งิ นข องตนเอง ในแต่ละวันด้วยนะ เช่น กำหนดว่าวันนี้ ใช้เ งิ นเพีย ง 300 บาท คุณจะซื้ ออะไรก็ ซื้ อ ไม่เกินไปกว่านี้และควรมีวิ นัย เมื่อใช้หมดแล้ว ก็ควรหยุด แค่นั้น เหล่า นี้จะช่วยให้คุณไม่ ต้องมีค่าใช้จ่าย บานปล า ย ทั้ง มีเ งิ นเหลือ ทั้งยังทำให้ไม่ข าด วินัยในการใช้เ งิ นด้วย

2.ทำบั ญชีร า ยรับ ร า ยจ่าย ให้กับตัวเ อง

เรื่องพวกนี้ คือพื้นฐานในก ารออมเ งิ น ที่เชื่อว่าหล า ยคนรู้ จักเป็นอย่ าง ดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเองสิ่งที่ต้องทำใ ห้คือ เริ่มทำบัญชีร า ยรับ ร า ยจ่า ยของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้น ก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อน ๆ นั้น ใส่ร า ยการต่าง ๆ ที่ได้ใช้ ใ นบัญชี ร า ยรับร า ย จ่ายของเร าไงจะได้รู้ว่า อันไหนที่เราจ่า ยไปบ้าง

และจ่ายไปเท่าไหร่ เ งิ นที่เป็นร ายได้ของเรา ที่เ ราได้รับมา เท่าไหร่ หลังจาก นั้น ให้เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้ จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไ หร่ เพราะเหล่านี้จะส่งผล ดี ใ ห้เรานั้น รู้จักประมาณตน

3.งดค่าใช้จ่าย ที่ฟุ่มเฟือยเกิน จริง

ส่วนหนึ่งเลย เพราะเ งิ น ส่วนใหญ่ ที่เราบอ กว่าเก็บไม่ไ ด้ ใช้จนหมดตลอ ดนั้นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ไม่มีเ งิ นเหลือ คือ การใ ช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็น ข น ม กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ที่ซื้ อมาเพียงเพราะชอบ ที่ซื้ อ มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายๆ

แต่ ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเห ตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจ นติดนิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำไ ด้ ก็จะส่งผล ดีให้เรามีเ งิ นเหลื อใช้เก็บออมได้ เพราะเหล่านี้ ถือว่าเป็นร า ยจ่าย ที่มีความฟุ่ม เฟือยมาก หากล ดไปได้คุณมีเงิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แ ค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือทำ เท่ านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา  pankanan

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …