Home ข้อคิด คำคม 3 วิ ธีที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบาก ไม่มีห นี้

3 วิ ธีที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบาก ไม่มีห นี้

9 second read
ปิดความเห็น บน 3 วิ ธีที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบาก ไม่มีห นี้
0

เห็นหล า ยคน มักจะเป็นทุ ก ข์ในเรื่องการเงิน มากที่สุด แล้วอะไรละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเราใช้ชีวิตลำบาก นั่นเป็นเพร าะไม่รู้จักวางแผนการใช้เงิน การใช้ชีวิตของตัวเอง ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวติตัวเอง

สร้างความมั่นคงในชีวิต นับว่าเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปร ารถนา ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็ จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงทางการเงิน เหล่านี้ล้วนแล้ว ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หล า ยคนก็พย าย าม ที่จะไปสู่ความสำเร็จที่ตนเองได้วางไว้

เป้าหมายของผู้คนส่วน มากคืออย ากจะร ว ย ความร วยไม่ใช่แค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ย ในความสุขด้วย ฉะนั้น เรามี 3 ข้ อแ ก้จน เพื่อความสุข และความร วยมาฝ ากกัน ไปดูกันเลย

1. รู้จักเก็บออม ในร ายได้ที่ได้มา

การที่คุณประหยัดร า ยจ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาคือ การออมที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บนั้น ออ กผลมากขึ้น การออมมีวิ ธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผล เช่น หัก 10-20 เปอร์เซน จากร ายได้ต่อเดือน ต่อไปนำเงินออมบางส่วน

ไปต่ อยอ ดให้เกิดผล โดยการนำเงินออม ไปซื้ อ กองทุ นรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุ นต่อในหุ้ น ซึ่งการลงทุ น ในการกองทุ นรวมจะช่วยให้ ผู้ลงทุนนั้น ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุ นในหุ้ น แล้วการนำเงินไปลงทุ น

ในกองทุ นรวม จะช่วยให้ผู้ลงทุ นสามารถบริหารการเงินได้ง่าย เพร าะธนาค ารจะนำเงินของเราไปลงทุ นในกองทุ นหุ้ น ที่ศักยภาพดี มีความเสี่ ยงน้อย ทั้งนี้ทั้งนั้นร า ยได้จากกองทุ นรวมจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินทุ นที่ลงทุ นลงไป หลักการเลือ กซื้ อ คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลงที่เป็นแบบนี้ เพร าะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในร าค าที่ถูกกว่าร า ค าตล าด

2. หาร ายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกที่ชื่นชอบทำไหม และถ้าคุณมี ควรนำสิ่งที่คุณถนัดมาทำ มาสร้างงานให้เป็นร ายได้เสริม เช่น คุณชื่นชอบการทำขน ม ก้อาจจะหาวิ ธีติดต่อร้ านค้า เพื่อวางข ายเป็นการสร้างร ายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ ฉะนั้น คุณควรถามตัวเองได้แล้วว่าชื่นชอบอะไร แล้วสิ่งนั้นนี่แหละมันจะสามารถที่จะนำไปต่ อ ยอ ดให้เกิด ร า ยได้ในอนาคตได้

3. รู้จักประหยัดมากขึ้น

ให้เริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินไม่ว่าจะน้อยหรือมาก การประห ยัดนั้น มันไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คนอ ดอย าก อ ย่ างคนไม่มีกิน แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับ สิ่งที่จำเป็นสิ่งใด ที่ยังร อได้ หรือไม่เลือ กซื้ อสินค้ าที่มีร าค าถูกกว่า

ทดแทน สังเกตุดูว่าสินค้ าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่เหตุใดร าค าถึงต่างกันทั้งที่แหล่งวั ต ถุดิ บเดียวกัน จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อที่เจ้าของสินค้ าเพิ่มมูลค่าให้กับของของเขา นอ กจากในเรื่องของสินค้ าอุปโภค และบริโภคแล้ว

การประหยัดในส่วนอื่นๆ ก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าไฟ ค่าโทรศั พท์ ค่าเดินทาง ค่านํ้าก็เป็นอีกทางหนึ่ง ที่คุณ สามารถจะทำการประหยั ดได้ด้วยตัวเองจาก 3 ข้ อที่กล่าวมา คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจ ของคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินัย การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงจะนำไปสู่ความรํ่าร ว ย ทางการเงินได้ แล้วคุณความสุข ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักด้วยไง

ที่มา  boktorth

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …