Home ข้อคิด คำคม 3 ข้ อลาจากความจน เพิ่มความร ว ย ชีวิตมีความสุข ขอแค่ตั้งใจก็ร ว ยได้

3 ข้ อลาจากความจน เพิ่มความร ว ย ชีวิตมีความสุข ขอแค่ตั้งใจก็ร ว ยได้

9 second read
ปิดความเห็น บน 3 ข้ อลาจากความจน เพิ่มความร ว ย ชีวิตมีความสุข ขอแค่ตั้งใจก็ร ว ยได้
0

คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอย ากจะจนตลอ ดชีวิตกันหรอ กใช่ไหมล่ะ เพราะฉนั้นเราจะทำอ ย่ างไรดี ให้ชีวิตนั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ บางคนตอนนี้อาจจะมีงานทำแล้วล่ะ แต่ยังไม่รู้จักวิ ธีที่จะก้าวไปสู่ความร ว ยได้ อาจเป็นเพราะการใช้เงินผิ ดๆ ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน

การสร้างความมั่นคงในชีวิตถือเป็นเรื่องที่หล า ยคนนั้นปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็ จในหน้าที่การงาน ความเป็นอยู่ในคร อบครัวที่อบอุ่น ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่งที่ทุกคนฝันแต่หล า ยคนก็พย าย ามที่จะไปสู่

ความสำเร็จและเป้าหมายที่ตนเองได้วางไว้เป้าหมายของผู้คนส่วนใหญ่ก็คือ อย าก จะร ว ย ความ ร ว ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของเงิน แต่หมายถึงร ว ยในความสุขด้วย แม้จะไม่ได้มีเงินเป็นร้อยล้ านหรือพันล้ านแต่ทั้งนี้ความปรารถนาของทุกคนก็อย ากจะมั่นคงทางการเงิน และความสุข ดังนั้น เรามี 3 ข้ อแก้จ น เพิ่มความร ว ย ความสุขมาฝากกัน กับการดำเนินชีวิต 3 ข้ อ แก้จ นเพิ่มร ว ยกันเลยจ้า

1. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอ ดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขน ม ก้อาจจะหาวิีติดต่อร้านค้าเพื่อวางข า ยเป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

2. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงินที่คุณประหยั ดและเหลือเก็บไว้นั้นออ กผลมากขึ้น การออมมีวิ ธีการอ ย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออ กผลการออมเป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน

เช่นหัก 10-20เปอร์เซน จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วนไปต่อยอ ดให้เกิ ด ด อ ก ออ กผล โดยการนำเงินออมไปซื้ อ กองทุนรวม หรือ การนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่าย

เพราะธน าค ารจะนำเงินของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีมีความเสี่ย งที่น้อย ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้ อย ก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนลงทุน มากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อ กซื้ อก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้ นอยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เราซื้ อหุ้ นในร า ค าที่ถูกกว่าร า ค าตล าด

3. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร ว ยได้ ต้องเริ่มจากการที่คุณประหยัด รู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์ การประห ยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอ ย่ าง คนอ ด อย ากแต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น

ควรที่จะรอซื้ อในช่วงของสินค้านั้นลดร า ค า หรือเลือ กซื้ อสินค้าที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมร า ค าถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อสินค้า ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจน มีร า ค าที่สูงขึ้นนอ กจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว การประหยั ดในด้านอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ ก็เป็นอีกทางเลือ กหนึ่งที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

กฎเ ห ล็กแก้จ น 3 ข้ อ ที่กล่าวมานี้ อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว รวมถึงในหล า ยๆ บทความที่คุรเคยอ่ า นเจอ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลัก การที่คุณจะแก้จ นได้ ไม่ได้เกิ ดจาก 3 ข้ อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินั ยและเป้าหมายที่ชั ดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงินและความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

ที่มา  profession-j55

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …